Кмет на Столична община
Административни структури, пряко подчинени на кмета

Направление "Законност, координация и контрол'' 

Направление ''Общинска администрация'' 

Направление ''Финанси и стопанска дейност''

Направление "Инвестиции и строителство" 

Направление "Транспорт и транспортни комуникации'' 

Направление "Зелена система, екология и земеползване''

Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания'' 

Направление ''Столично общинско здравеопазване'' 

Направление ''Култура, образование, спорт и превенция на зависимости'' 

Направление ''Архитектура и градоустройство'' 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността
на Столична общинска администрация

Утвърден със Заповед № СОА17-РД09-799/01.09.2017 година на кмета на Столична община


ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Организацията и дейността на Столичната общинска администрация (СОА) е регламентирана от действащите закони и подзаконови нормативни актове. В съответствие с предоставената компетентност СОА подпомага изпълнението на функциите на кмета на Столичната община (СО) и Столичния общински съвет (СОС) в сферата на:

1. Ефективно и ефикасно придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество при спазване на закона, в това число и контрол върху процеса на управление на общинската собственост и контрол върху дейността на търговските дружества с общинското имущество и с общинско участие.
2. Активно, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси.
3. Усъвършенстване на системата и административните структури за събиране на местни данъци и такси.
4. Съвременно управление и развитие на общинския жилищен фонд.
5. Развитие и модернизация на инженерно-техническата инфраструктура и благоустрояването на гр. София и включените в нея населени места.
6. Създаване и поддържане на устойчива инфраструктурна транспортна система и градска мобилност.
7. Създаване на съвременна среда за развитие на децата и учениците в институциите от общинската образователна мрежа.
8. Оптимизиране и адаптиране на общинското здравеопазване към съвременните условия.
9. Реализиране на общинската политика за развитие на културната дейност.
10. Усъвършенстване на базата и развитие на спорта, отдиха и туризма.
11. Въвеждане и развитие на повече нови, модерни социални дейности и услуги на територията на Столична община.
12. Опазване на околната среда и рационално използване на зелената система и природните ресурси.
13. Поддържане, опазване и разумно използване на културното, историческото и архитектурно наследство в Столицата.
14. Осигуряване на обществен ред, защита на населението при кризи, бедствия и аварии, поддържане на мобилизационна готовност.
15. Подобряване и усъвършенстване на системата за административно обслужване на гражданите и бизнеса.

(2) Основни принципи, от които се ръководи Столичната общинска администрация при осъществяване на своята дейност са:
1. Открито управление.
2. Отговорно отношение към проблемите на града и на гражданите.
3. Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания.
4. Максимална ефективност на провежданите действия и започнатите проекти.
5. Диалог с гражданите по различни проблеми на развитието и изграждането на София.
6. Прозрачност при управление и разпореждане с общински активи.
7. Гарантиране на информираност при разходване на бюджетни средства.

Към пълния текст 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Етичен кодекс на служителите в администрацията на Столична община

Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на служителите в администрацията на Столична община и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на общинското управление в столицата.