Функции на дирекция „Секретариат на Столичен общински съвет“:

 • Дирекцията обезпечава експертно и логистично работата на Столичния общински съвет и неговите постоянни комисии, като в тази връзка взаимодейства с всички звена на СОА. Обезпечава изготвянето на становища и доклади на постоянните комисии в резултат на проведените обсъждания на заседания на постоянните комисии на СОС по внесените в Общинския съвет доклади, както и решенията на Столичния общински съвет.
 • Подготовка на заседанията на СОС и на постоянните комисии и воденето на протоколи от тях.
 • Техническа подготовка на материалите за заседанията на СОС и на постоянните комисии.
 • Организационно подпомагане на работата на СОС и на постоянните комисии.
 • Поддържане на реда в заседателната зала и на местата, определени за граждани.
 • Осигуряване преброяване на гласовете при явно и тайно гласуване.
 • Обезпечаване в заседателната зала на СОС да присъстват само общинските съветници, кметът на СО, заместник-кметовете, секретарят на СО, главният архитект, кметове на кметства и на райони, както и допуснатите от СОС длъжностни лица и гости.
 • Организира публичното представяне дейността на Столичния общински съвет и координира връзките с медиите.
 • Контролира движението на документите в СОС.
 • Отговаря за опазването и съхраняването на преписките и архивните дела и предаването им в общинския архив.
 • Изготвя и съхранява записите на аудионосител от заседанията на СОС, изготвя и предоставя съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на СО извлечения от аудиозаписите на дискусиите, както и съхранява оригиналите на актовете на СОС и документите към тях.
 • Контролира спазването на сроковете за изпълнението на задачите, възложени на дирекцията, произтичащи от актове на СОС.
 • Подготовка на становища по законосъобразността на предложените за разглеждане проекти за актове на СОС.
 • Подпомагане на дейността на постоянните комисии и на общинските съветници при подготовката на проекти за актове на СОС по повод тяхната законосъобразност.
 • Осигуряване на съответствието със законите и изразената воля на СОС на приетите от него актове, както и да следи промените в законодателството, отнасящо се за местното самоуправление.
 • Правно-техническото оформяне на приетите актове на СОС и протоколите от неговите заседанията.
 • Анализ и подготовка на предложения за актуализация на действащите нормативни актове.
 • Процесуално представителство на СОС пред съответните съдебни инстанции.