Чл. 63. (1) Дирекция „Култура“ участва във формирането и провеждането на културната политика на Столичната община.

(2) Функции:

1. Изготвя и администрира Календара на културните събития на Столична община, включително и чрез изготвяне на цялостната документация по отношение на кандидатстване, организиране и проекти за договори по същата.

2. Администрира  Столична програма „Култура”, включително и чрез изготвяне на цялостната документация по отношение на кандидатстване, организиране и проекти за договори по същата.

3. Организира събития, част от Календара на културните събития на Столична община, и съдейства за организиране на събития в партньорски проекти.

4. Участва в международни проекти и мрежи в сферата на културата.

5. Осъществява комуникационна дейност в подкрепа на културни оператори в София.

6. Координира мрежа за обмен на добри практики и комуникация между културните организации в София.

7. Администрира Програма „Навън“.

8. Администрира дейността на Експертно-художествения съвет.

9. Администрира дейността на Филмовата комисия към Столична община.

10. Администрира дейността на Столичния съвет по библиотечно дело.

11. Подготвя проекти на наказателни постановления за нарушения, установени по отношение на регионалните и общинските библиотеки съгласно Закона за обществените библиотеки.

12. Администрира дейността на Обществено-експертния съвет по култура.

13. Администрира Обществения съвет за закрила на културното наследство.

14. Проучва, анализира, участва в изготвянето и прилагането на документи в областта на културата.

15. Изготвя експертни становища, справки, писма и отговори по постъпили сигнали, свързани със задълженията на Столична община, произтичащи от нормативната уредба и поднормативни актове в областта на културата.

16. Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на общинските културни институти.

17. Съгласува планове за дейността на общинските културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.

18. Координира и популяризира дейността на общинските културни институти – театри, галерии, културни домове.

19. Дава становище относно създаване, преобразуване и закриване на ОКИ.

20. Дава становище по предложения от министъра на културата за създаване, преобразуване и закриване на регионални културни институти.

21. Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.

22. Администрира всички заявления по Закона за вероизповеданията и изготвя проекти на заповеди в законоустановения срок или мотивирани откази и води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.

23. Осъществява взаимодействие с национални институции, творчески съюзи, културно-информационните центрове на българите в чужбина, чуждестранните културно-информационни центрове и НПО в областта на културата.

24. Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на Столична община.

25. Осъществява взаимодействие с районните администрации в областта на културата.

26. Осъществява мониторинг на културния живот в Столична община.

27. Осъществява процесуално представителство по дела от компетентността на дирекцията.

28. Въвежда информацията за водените съдебни производства в СКУД.

29. Изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, които са от компетентността на дирекцията.

30. Създава и води регистър на движимите културни ценности, собственост на СО и отговаря за тяхното стопанисване.

31. Изготвя необходимата документация, в т.ч. договори, споразумения и др. по всички дейности, възложени от кмета на СО на заместник-кмета на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ от компетентността на дирекцията.

32. Осъществява обмен на информация с Областна комисия "Военни паметници" към областния управител във връзка със Закона за военните паметници.

33. Организира и следи за изпълнението в срок на задълженията на председателите на народните читалища, произтичащи от чл. 26а, ал. 1 и ал. 4 от Закона за народните читалища (ЗНЧ). Изготвя проекта по чл. 26а, ал. 2 ЗНЧ от името на кмета и отговаря за сключването на договорите по чл. 26а, ал. 3 ЗНЧ.

34. Организира и следи за изпълнението на задълженията на председателите и/или секретарите на народните читалища по чл. 31 и чл. 33 от Закона за народните читалища. Подготвя и своевременно представя на кмета проект на заповед, оправомощаваща длъжностни лица от дирекция „Култура“ да съставят актове за установяване на нарушения (АУАН) по чл. 31 и чл. 33 ЗНЧ съгласно чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗНЧ.

35. Изготвя проекти на наказателни постановления и ги представя за подпис от кмета съгласно чл. 34, ал. 2 ЗНЧ.

36. Изготвя проекти на наказателни постановления по чл. 18, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, въз основа на АУАН за нарушения при отразяване на задължителната информация по чл. 7, ал. 1 и чл. 7а, ал. 1 от същия закон. Подготвя и своевременно представя на кмета проект на заповед, оправомощаваща длъжностни лица от дирекция „Култура“ да съставят АУАН за нарушения на чл. 7, ал. 1 и на чл. 7а, ал. 1 – за периодичните печатни произведения, извършени от лицата по чл. 7, ал. 7 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, както и проект на заповед, оправомощаваща заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ да издава съответните наказателни постановления.