Функции на дирекция „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“:

 • Подпомага дейността на кмета на Столична община при управление на човешките ресурси.
 • Изготвя и актуализира длъжностни и поименни разписания, съобразени с Класификатора на длъжностите в администрацията и решения на СОС за структурни промени в СО.
 • Изготвя доклади и проекти за решения на СОС относно структурата на СО, числеността на персонала, работната заплата на всички дейности по бюджета на СО и районите към нея, както и на звената и общинските предприятия, в съответствие с нормативната база.
 • Разработва Вътрешни правила за работната заплата в СО.
 • Изготвя и изпраща на Министерство на финансите обобщена справка на поименните разписания на длъжностите в Столична община и районите във връзка със съставянето и изпълнението на общинския бюджет.
 • Подготвя и комплектова всички необходими документи за обявяване и участва в провеждането на конкурси за вакантни длъжности по трудови и служебни правоотношения.
 • Изготвя документите и отговаря за правилното провеждане на процедурите по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, ползване на отпуски и изплащане на обезщетения на служителите в СО.
 • Изпраща в ТД на НАП уведомления по чл. 62, ал. 3 и 4 от Кодекса на труда.
 • Провежда начален инструктаж на новоназначените служители.
 • Заявява и води на отчет служебните пропуски с магнитен носител на служителите в СО.
 • По предложения на ръководителите на направления в СО и при спазване на надлежно установения ред изготвя проекти на граждански договори по Закона за задълженията и договорите.
 • Подпомага дейността на Дисциплинарния съвет при СО, изготвя проектозаповеди за налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения на служители от общинската администрация и извършва процедура по прилагането им.
 • Събира, обработва и съхранява информация за служителите на СО, като създава и поддържа служебни трудови досиета, картотеки, архиви и администрира база данни в автоматизираната система „Човешки ресурси".
 • Участва в разработването на вътрешни правила, инструкции, заповеди и процедури по организацията и дейността на структурните звена в общината, свързани с управлението на човешките ресурси.
 • Организира процеса за изготвяне и връчване на длъжностни характеристики на служителите в СО.
 • Организира и координира атестирането на служителите в СО.
 • Планира, организира чрез използване на рационални методи и форми и осъществява общото и специализирано обучение на служителите в СО.
 • Изготвя отговори на жалби, запитвания и молби по трудовоправни проблеми.
 • Издава служебни бележки, удостоверения и други документи, свързани с трудовата дейност на служителите.
 • Изготвя и заверява препис-извлечения от трудовите и служебни книжки за трудов стаж и подготвя документите на служителите, придобили право за пенсиониране.
 • Изготвя становища, експертни справки и отговори по различни критерии за проверяващи органи, Министерство на финансите, Националния статистически институт и др.
 • Подпомага кмета на Столична община при провеждане на политиката и реализиране на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 • Съдейства за прилагане на стратегии, реформи и добри практики в процеса на модернизация на общинската администрация.