Чл. 19. Дирекция „Дигитализация, иновация и инвестиции“ има за цел разширяване приложното поле на дигитализацията за предоставяне възможност за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Работи за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и за създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност и развитието на електронното управление. Като има следните функции:

1. Участва съвместно с дирекция „Информационни технологии‘‘ и в сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“ в разработването и внедряването на единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги чрез ресурсите на електронното управление.

2. Участва в създаване, разработване, обновяване и поддържане на база от данни за дигиталните услуги, предоставяни на населението от административните направления на Столична община, районните администрации и функционално обособени структури като Столичен инспекторат, дирекциите „Сигурност“, „Аварийна помощ и превенция“ и други.

3.  Следи за промените в номенклатурата на дейностите и услугите, оказвани на населението по смисъла на общинската нормативна база – стратегии, наредби, правилници, инструкции и др., и произтичащите от тях ангажименти на общинската администрация за въвеждане дигитализирани услуги.

4.  Участва в дейностите по разработване на електронни услуги, предоставяни от общината.

5. Осигурява и обезпечава мобилните телефонни връзки и сродни дейности с операторите, определени по реда на Закона за обществените поръчки за обслужване на Столична община.

6.  Участва в разработването на мерки и дейности по подобряване дигиталните умения сред публичната администрация, приложими при управлението на платформи за електронни услуги. Спомага да се трансформират вътрешните процеси с оглед премахване на комуникационните бариери, свързани с предоставянето на е-услуги от общината.

7.  Следи за обновяването на общинската нормативна база и на основа сътрудничеството с останалите функционални дирекции на общината предлага имплементирането на нови дигитални услуги и осъвременяването на използваните.

8.  Съдейства за разширяване приложното поле на услугите на физическите лица и бизнеса чрез съучастие в разработване на електронни услуги в сфери като: енергийно и водно спестяване, оптимизация на общественото осветление, интелигентни системи за измерване, наблюдение на околната среда и други.

9.  Съдейства и участва в мероприятия за промяна на нагласите на публичната администрация, клиентите и потребителите по отношение на въвеждането на интелигентни измервателни системи и базирани на сензори решения за оптимизация.

10. Участва в създаване на платформи, позволяващи интеграцията на софтуерни решения с данни от доставчици на услуги, заети в сектора на градския транспорт.

11. Участва в екипи по изготвяне програми и мерки за установяване на нови механизми за инкубация и финансиране (особено на ранен етап) и за разработването на електронни платформи, които да свързват стартиращите компании с пазарите и институциите.

12. Участва в разработване на мерки и програми за подобряване на нагласите на младите хора относно създаването на стартъпи и тяхното разрастване, вкл. в разработването на мерки и програми за насърчаването, привличането и установяването на международни фондове за рисков капитал в София (RIS3).

13. Участва в дейности по следене и анализ на дългосрочни тенденции в развитието на София като община, столица на България и център на Югозападния район от второ ниво на регионално планиране в посока на привличане на инвестиции.

14. Осигурява оперативна и официална информация за София и районите в контактите с български и чуждестранни институции и потенциални инвеститори.

15. Набира и обработва информация и изготвя анализи на различни аспекти от дейността на общинската и градската стопанска и социална инфраструктура.

16. Участва в изготвяне на анализи, прогнози и предложения за решения по проблеми, свързани с провеждането на общинската политика чрез:

•  проучвания на демографски характеристики и прогнози;

•  проучвания на развитието на икономиката на територията;

• проучвания за нивото на административното обслужване на гражданите и бизнеса на територията;

•  участие в изготвянето на стратегически документи на Столична община, вкл. инвестиционен рейтинг;

• поддържане на комуникацията с национални институции на територията във връзка с развитието;

•  организиране, координиране и изпълнение на функциите по набиране, обработка и анализ на информация за процесите в общинската, националната и регионалната (градската) икономика, инфраструктура и социална сфера;

• съдействие с други ресори на СО за изготвяне на макро- и микроикономически анализи и становища, оценки за специфични дейности по поддържане на кредитния рейтинг на Столична община, за наблюденията на World Bank „Doing business“ и др.;

•  изготвя по разпореждане на общинското ръководство или по искане на дирекциите, други общински звена и външни потребители на становища, анализи и прогнози за ефективността на икономическите, социалните, инфраструктурните и други значими дейности на територията на град София.