Чл. 60. (1) Дирекция  „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ – дейността ѝ е насочена към предоставяне на социални услуги, изготвяне на стратегии и разработване на проекти, свързани с дейността на направлението. 

(2) Функции:

1. Изготвя и съгласува проекти на доклади до Столичен общински съвет от името на кмета и на заместник-кмета на Столична община в областта на социалната политика, свързана с интеграцията на хората с увреждания, програмите и проектите в социалната сфера.

2. Проучва и подготвя проекти на отговори от името на кмета и на заместник-кмета на Столична община, подадени от физически и юридически лица, свързани с интеграцията на хора с увреждания.

3. Със свои служители участва в комисии, сформирани със заповед на кмета на Столична община или други държавни институции.

4. Съгласува законосъобразността на всички проекти на договори и заповеди, касаещи дейностите в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“.

5. Осигурява процесуално представителство на Столична община пред всички съдебни и специализирани държавни органи по дела, по които Столична община е страна и е свързано с дейностите в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти”;

6. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация, данните се актуализират.

7. Изготвя и обобщава ежемесечни, междинни и годишни справки и отчети за разпределението и разходването на бюджетни средства в дирекцията и нейни структури.

8. Администрира услугата по издаване на преференциални персонализирани карти за пътуване с обществения градски транспорт за приемни родители и ученици, настанени в приемни семейства, както и за хора с увреждания, в съответствие с Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община на Столичен общински съвет.

9. Приема и обработва заявления за предоставяне на право на ползване на Специализиран превоз на лица със затруднения в придвижването на територията на Столична община и изготвя списъци за ползване на услугата към „Лозана“ ЕАД и  към дирекция „Транспорт”.

10. Администрира предоставянето на услуги на хора и деца с увреждания в изпълнение на  Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” на Столичен общински съвет.

11. Администрира услугата по издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващо човек с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община на основание Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в това число и издаването на дубликат на същите.

12. Администрира услугата по предоставяне на правоимащи лица с трайни увреждания на безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС, върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по настоящия им адрес и/или в близост до сградата по местоработата им на основание Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

13. Администрира компенсирането на стойността на пътуванията на военнопострадалите по свободно избран маршрут в страната, в изпълнение на чл. 35 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

14. Изготвя краткосрочни и дългосрочни програми, стратегии и годишни планове, свързани със социалната политика на Столична община, касаещи хората с увреждания.

15. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС, и от другите европейски, национални и международни програми и поректи. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

16. Осигурява, приема и разпределя дарения от физически и юридически лица и контролира тяхното правомерно ползване.

17. Участва във всички дейности, свързани с функционирането на Обществения съвет за социална политика при Столична община.

18. Разработва насоките за кандидатстване, правилата за отчитане и необходимите документи, свързани с Програмата за финансиране на иновативни проекти в сферата на социалните услуги и социалната подкрепа съгласно подписано споразумение между Столична община и гражданските организации, които се внасят за становище от Обществения съвет за социална политика към Столична община и се приемат от Столичен общински съвет.

19. Подпомага чрез становища и по друг начин дирекция „Общинска собственост“ във връзка с предоставяне на жилищно настаняване на хората с трайни увреждания, чрез общинския жилищен фонд при условия и по ред, определени в Закона за общинската собственост.