Функции на дирекция "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

  • Създава условия за реализиране на общинските програмни документи в областта на физическото възпитание, спорта и младежките дейности.
  • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на СО, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм .
  • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в град София в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
  • Организира, провежда, координира и контролира дейността между районните администрации в областта на физическото възпитание,спорта и младежките дейности.
  • Координира и контролира проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
  • Поддържа информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на Столична община.
  • Координира дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
  • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за закрила на детето.