Чл. 65. (1) Дирекция „Спорт и младежки дейности“ създава условия за реализиране на общинска политика в областта на физическото възпитание, спорта и младежките дейности.

Координира дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС) към Столична община и създава условия за реализиране на общинска Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение.

1. Структурата на дирекция „Спорт и младежки дейности“ включва:

1. Отдел „Спорт“

2. Отдел „Младежки дейности“

 

(3) Отдел „Спорт“ има следните функции:

1. Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователните институции в град София в областта на физическото възпитание и  спорта, спортно-туристическата дейност.

2. Организира, провежда, координира и контролира дейността между районните администрации в областта на физическото възпитание и спорта, здравословния начин на живот.

3. Осъществява дейности в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта и реализира дейности за стимулиране на деца и младежи за активен и здравословен начин на живот.

4. Координира и контролира проектно финансиране на програми на Столична община в областта на физическото възпитание, подкрепа и развитие на детско-юношеския спорт, спорт за всички и дейности за здравословен начин на живот.

5. Съдейства за прилагане на нормативна уредба на Столична община за управление на общински спортни обекти и съоръжения.

6. Поддържа информационна база данни за общинска спортна инфраструктура и реализирани проекти в областта на спорта.

7. Подпомага дейността на структури на гражданското общество, на спортни клубове и образователни институции при реализиране на общинска политика в областта на спорта и здравословния начин на живот.

 

(4) Отдел „Младежки дейности“ има следните функции:

1. Осъществява дейности в изпълнение на Общинска Стратегия за младите хора

2. Координира и контролира проектно финансиране на младежки дейности по програми на Столична община

3. Участва в консултативни и обществени съвети в областта на младежките дейности и политики.

4. Поддържа информационна база данни за дейността на образователни институции, висши училища и неправителствени организации в областта на гражданско и здравно образование, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

5. Реализира дейности за подкрепа на младежкото доброволчество, гражданската активност, личностно и кариерно развитие на младите хора, превенция на рисково поведение, здравно и гражданско образование.

6. Съдейства за административното обслужване и организационната дейност на Консултативен съвет за политики за младежта.