Функции на заместник-кмет по направление „ПРАВЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ“:

 • Изготвя проекти на заповеди, договори, протоколи, писма, становища и справки по правни въпроси.
 • Подготвя или съгласува административните актове, издавани от кмета на СО.
 • Съгласува всички актове на разпоредителни сделки с общинско имущество, сключвани от СО.
 • Съгласува административно-наказателните актове и наказателните постановления, издавани от кмета на СО.
 • Дава мотивирани становища и консултации по правни въпроси на кмета на СО и подпомага работата на административните звена с оглед спазването на законността при осъществяване на дейността на общината.
 • Следи за своевременното изпълнение на решенията на СОС, отнасящи се до дейността на кмета.
 • Организира изготвянето на писма от името на кмета до международни институции, държавните институции, стопански субекти и граждани.
 • Дава правни становища, съвети и мнения за законосъобразното и правилното протичане на съответната дейност.
 • Осъществява предварителен контрол на всички актове, подписвани от кмета на Столична община.
 • Осъществява контрол относно законосъобразността, включително и истинността на всички актове изготвени в повереното му направление.
 • Ръководи методически и административно изпълнението на задачи поставени от кмета и секретаря на СО или произтичащи от решения на СОС в областта на обществените поръчки и разпореждането с публична и частна общинска собственост - за предоставяне на концесия, отдаване под наем, учредяване право на строеж, продажба.