Заместник-кметът на Столична община, направление „Правен и административен контрол“, подпомага кмета на Столична община като ръководител на Столична общинска администрация като:

1. Осъществява организация, координация и контрол на дейностите на общината, свързани с прилагането на действащото законодателство, в т. ч.:

1.1. Отговаряне на сигнали, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани, свързани с прилагане на действащото законодателство;

1.2. Анализиране състоянието и проблемите, свързани с прилагането на действащото законодателство от Столична общинска администрация и предприемане на необходимите действия, при необходимост.

1.3. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ, съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

1.4. По възлагане от кмета на Столична община организира изготвянето на проекти на заповеди, договори, протоколи, писма, становища и друг.

1.5. По възлагане от кмета на Столична община съгласува актове, издавани от кмета на СО.

1.6. Дава мотивирани становища и консултации по правни въпроси на кмета на СО с оглед спазването на законосъобразност при осъществяване на дейността на общината.

1.7. Организира  разпределението на решенията на Столичен общински съвет до компетентните лица и звена, отговорни за тяхното изпълнение. Когато тези лица и звена установят, че са налице основанията за връщане за ново обсъждане или оспорване пред административния съд, същите незабавно сезират и връщат към направление „Правен и административен контрол“ съответните решения, за последващо процедиране от страна на кмета на Столична община.

1.8. Представя на кмета на Столична община проект на доклад за Отчет за изпълнение на решенията на Столичния общински съвет.

1.9. Дава правни становища, съвети и мнения за законосъобразното и правилното протичане на съответната дейност.

1.10. Изисква информация от звената в Столична община, с оглед подготвянето на отговори на питания, постъпили по реда на ЗМСМА до кмета на СО.

1.11. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.