Секретарят на Столична община подпомага дейността на кмета на СО съобразно действащите нормативни актове и изпълнява функции, възложени му от кмета.

Секретарят на СО организира и отговаря за:

1. Дейността на Столичната общинска администрация, по повод условията на работа на служителите.

2. Деловодното обслужване, документооборота, в т. ч. и на електронните документи, и общинския архив.

3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване.

4. Организационно-техническата подготовка и провеждането на видовете избори и референдуми.

5. Обнародването на актове на СО, когато това е предвидено в нормативен акт.

6. Внася доклади в СОС.

7. Поддържането и усъвършенстването на Системата за управление на качеството в Столична община.

8. Организира, контролира и подпомага кмета на СО при управлението на човешките ресурси.

9. Възлага организирането и провеждането на процедури за обществени поръчки и сключване договори за дейностите в ръководеното от него направление.

10. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ, съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

11. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.