Структура на дирекция „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

Функции на дирекцията:

 • Изпълнение на политиките и ангажиментите на Столична община свързани с управлението на отпадъците.
 • Предлагане и прилагане на системи и механизми за устойчиво управление на отпадъците при спазване на изискванията на нормативната уредба.
 • Контрол и мониторинг на мерки и дейности за управление на отпадъците в различни програми и стратегии.
 • Подготвя методически указания свързани с дейностите по управление на отпадъците към районните администрации на СО, физически и юридически лица, когато това е необходимо.
 • Мониторинг на програмата и стратегията за управление на отпадъците.
 • Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, разделното им събиране, повторна употреба и рециклиране.
 • Планиране на бюджета, като част от плана за действие за битовите отпадъци от дългосрочната стратегия и програмата за управление на дейностите по отпадъците.
 • Участва при разработването, актуализирането и изпълнението на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците.
 • Участва при организирането на дейността за разделно събиране на масово разпространени отпадъци в т.ч. - отпадъци от опаковки, излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и др.
 • Координира дейностите за определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.
 • Събира, систематизира и анализира информация, свързана с дейността на дирекцията.
 • Координира дейностите за изготвянето и актуализирането при промяна в нормативните изисквания на общинската Наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Столична община.
 • Изготвя доклади до СОС и проекти за решения, свързани с дейността на дирекцията.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на програмите и стратегиите, свързани с управлението на дейностите по отпадъците към бюджета на дирекцията.
 • Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица.
 • Подготовка на документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители, управление и контрол по изпълнението на сключените договори, за строителството на съоръженията за третиране на отпадъци и оперативните дейности при последващата им експлоатация, както и др. договори възложени за реализация на дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности" в областта на управление на дейностите по отпадъците.
 • Разработване на инструменти за управление и контрол на договори, процедури и насоки, които да подпомогнат дейността на дирекцията. Организиране на процеса на верификация на разходите, провеждане на проверки на място и докладване, във връзка с изпълнение на проекти, съфинансирани от оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."
 • Подготвя и предоставя за съгласуване (съгласно йерархията на СО) документи, необходими за стартиране на процедурите за избор на изпълнители на обществени поръчки, контролира изпълнението на сключените договори с избраните изпълнители.
 • Проучва, анализира, разработва и предлага експертни оценки, становища, прогнози и решения по изпълнението на сключени договори на обществени поръчки.
 • Проучва представените резултати от изпълнители на обществени поръчки и изготвя становища по извършените работи.
 • Следи за спазване на сроковете за изпълнение залегнали в договорите за изпълнение и други срокове, поставени във връзка с изпълнение на отделни ангажименти и задачи.
 • Организира, предоставянето на техническа информация, необходима на изпълнителите на договори за обществени поръчки за целите на изпълняваните от тях дейности.
 • Осъществява координация и взаимодействие с отдели и звена на общинската администрация, както и с външни институции, с оглед законосъобразното им управление и изпълнение на сключените договори.
 • Контролира, проверява и потвърждава разходите за авансови, междинни и окончателни плащания, извършвани от изпълнители по договори свързани с управление на дейностите по отпадъците.
 • Извършва документални и проверки на място по цялостното изпълнение на договорите.
 • Съдейства на одитиращи, мониторингови и проверяващи органи.
 • Обработва и обобщава данните, свързани с изпълнението на договорите.
 • Изготвя информационни справки, доклади, становища и др., свързани с финансовото изпълнение на проектите.
 • Участва в работата на комисии и работни групи, звена за изпълнение (управление) на проекти и др
 • Разработване на инструменти за управление и контрол на договори, процедури и насоки, които да подпомогнат дейността на дирекцията.
 • Подпомага работата на ОП СПТО – издава становища, заповеди, указания, съгласува договори .