Чл. 55. ДирекцияПланиране и управление на дейностите по отпадъци“, има следните функции:


1.Организира и координира изпълнението на политиките на Столична община, свързани с управлението на отпадъците.

2.  Обезпечава изпълнението на следните законоустановени задължения на Столична община по:
- осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

- събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

- почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

- избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

- организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

- разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината, най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

- организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

- изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 от ЗУО на Общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 от ЗУО и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

- организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

- разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

- осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци;

- почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО;

- осигуряването на информация на обществеността, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 1 – 12, 14 и 15 от ЗУО, чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

- поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

- предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

3. Предлагане на системи и механизми за устойчиво управление на отпадъците при спазване на изискванията на нормативната уредба.

4. Координира, организира и участва в подготовката на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община.

5. Подготвя методически указания, свързани с дейностите по управление на отпадъците към районните администрации на СО, физически и юридически лица, когато това е необходимо.

6. Осъществяване на мониторинг по изпълнението на изготвените и приети планове, програми и стратегии на СО, свързани с управлението на отпадъците.

7. Подготовка на документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители, управление и контрол по изпълнението на сключените договори, възложени за реализация на дирекция "Управление на отпадъците“ (УО).

8. Съставяне  и поддържане на публичен регистър за издадени направления за определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси.

9. Планиране на бюджета като част от програмата за управление на отпадъците.

10. Упражнява контрол за спазване на условията и реда за извършване на дейности с ОЧЦМ, съобразно своите компетенции във връзка с изпълнение на чл. 118 от ЗУО.

11. Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците.

12. Участва при организирането на дейностите по разделно събиране на битови и масово разпространени отпадъци, в т.ч. –  отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др.

13. Събира, систематизира и анализира информация, свързана с дейността на дирекцията.

14. Обобщава информация и изготвя предложения, относно определянето на вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на общината и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци във връзка с предвиденото задължение на кмета на общината в чл. 63 от същия закон.

15. Организира събирането и поддържането на информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 от ЗМДТ в имотите на територията на общината.

16. Координира дейностите за изготвянето и актуализирането при промяна в нормативните изисквания на общинската наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Столична община.

17. Изготвя доклади до СОС и проекти за решения, свързани с дейността на дирекцията.

18. Участва в процеса на планиране на средства за изпълнението на приети програми и стратегии, свързани с управлението на дейностите по отпадъците към бюджета на дирекцията.

19. Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица.

20. Участва в работата на комисии и работни групи, създадени със заповед на кмета на СО, свързани с управление на дейностите по отпадъците.

21. Участва в унищожаването на растения, растителни продукти и други обекти съгласно Закона за защита на растенията.

22. Подготовка на документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители, управление и контрол по изпълнението на сключените договори, за строителството на съоръженията за третиране на отпадъци и оперативните дейности при последващата им експлоатация, както и др. договори, възложени за реализация на дирекция „Управление на отпадъците“ (УО) в областта на управление на дейностите по отпадъците.

23. Разработване на инструменти за управление и контрол на договори, процедури и насоки, които да подпомогнат дейността на дирекцията. Организиране на процеса на верификация на разходите, провеждане на проверки на място и докладване във връзка с изпълнение на проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Околна среда“.

24. Подготвя и предоставя за съгласуване (съгласно йерархията на СО) документи, необходими за стартиране на процедурите за избор на изпълнители на обществени поръчки, контролира изпълнението на сключените договори с избраните изпълнители.

25. Проучва, анализира, разработва и предлага експертни оценки, становища, прогнози и решения по изпълнението на сключени договори на обществени поръчки.

26. Проучва представените резултати от изпълнители на обществени поръчки и изготвя становища по извършените работи.

27. Следи за спазване на сроковете за изпълнение залегнали в договорите за изпълнение и други срокове, поставени във връзка с изпълнение на отделни ангажименти и задачи.

28. Организира, предоставянето на техническа информация, необходима на изпълнителите на договори за обществени поръчки за целите на изпълняваните от тях дейности.

29. Осъществява координация и взаимодействие с отдели и звена на общинската администрация, както и с външни институции, с оглед законосъобразното им управление и изпълнение на сключените договори.

30. Контролира, проверява и потвърждава разходите за авансови, междинни и окончателни плащания, извършвани от изпълнители по договори, свързани с управление на дейностите по отпадъците.

31. Извършва документални и проверки на място по цялостното изпълнение на договорите.

32. Съдейства на одитиращи, мониторингови и проверяващи органи.

33. Обработва и обобщава данните, свързани с изпълнението на договорите.

34. Изготвя информационни справки, доклади, становища и др., свързани с финансовото изпълнение на проектите.

35. Участва в работата на комисии и работни групи, звена за изпълнение (управление) на проекти и др.

36. Подпомага работата на ОП СПТО – издава становища, заповеди, указания, съгласува договори.

37. Попълва необходимите данни относно сключените договори в съответните информационни системи на СО.

38. Осъществява контрол по екологосъобразно управление на отпадъците.

39. Контролира и организира възлагането и изпълнението на услуги, извършвани от външните изпълнители.

40. Осъществява контрол върху информационното обезпечаване, свързано с движението на отпадъците.