Чл. 62. (1) Заместник-кметът на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”, подпомага осъществяването на правомощията на кмета на Столична община като:

1. Организира, контролира и координира дейностите в сферата на културата, образованието, спорта и младежките дейности.

2. Контролира разходването на бюджетните средства, определени за дейностите на дирекция „Култура“, дирекция „Образование“ и дирекция „Спорт и младежки дейности“.

3. Участва в ръководството на Обществения съвет за закрила на културното наследство – чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗКН.

4. Организира изпълнението на задълженията за кмета, произтичащи от Закона за народните читалища.

5. Участва в ръководството на Обществено-експертния съвет по култура.

6. Участва в окончателното оформяне на административните актове, свързани с културата, образованието, спорта и младежките дейности.

7. Координира и участва в изготвянето на анализи, доклади и други разработки в сферата на културата, образованието, спорта и младежките дейности.

8. Участва в дейността на колегиални консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствените или международни организации в сферата на културата, образованието, спорта и младежките дейности.

9. Осъществява контрол относно законосъобразността, включително и истинността на всички актове, изготвени в повереното му направление.

10. Контролира организацията при провеждане на конкурси за директори на общинските детски градини, на центровете за подкрепа за личностно развитие с изключение на държавните, общинските центрове за специална образователна подкрепа и на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училищата.

11. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

12. Осъществява функциите на административнонаказващ орган в случай на съответното оправомощаване от кмета.

13. Осъществява общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, която се изразява във:

13.1. финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с Националната програма по чл. 7, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта;

13.2. създаване на условия за практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност и достъп до спортните обекти – общинска собственост;

13.3. изграждане, обновяване и управление на спортните обекти – общинска собственост;

13.4. оказване на съдействие за организирането на спортни мероприятия на територията на общината;

13.5. създаване на условия за развитие на публично-частното партньорство в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност чрез възлагане на концесия;

13.6. осигуряване на достъп на хората с увреждания до спортните обекти – общинска собственост.

14. Разработва и дава предложения за политики с цел насърчаване на спорта за всички чрез междусекторен подход, който обхваща области като здраве, образование, околна среда, транспорт и други.

15. Взаимодейства с туристическите дружества при осъществяване на спортно-туристическа дейност като подпомага тях и националната организация за спортно-туристическа дейност за реализиране на техните цели и за развитието на спортно-туристическа дейност, включително като изграждат подходяща инфраструктура.

16. Разработва програми за подпомагане на спорта за високи постижения при осъществяване на правомощията си по закон и при спазване на правилата в областта на държавните помощи.

17. Взаимодейства с лицензираните спортни федерации с цел създаване на условия за:

17.1. провеждане на подготовка на спортисти;

17.2. анализ, оценка и контрол на подготовката и участието на спортистите в състезания;

17.3. квалификация на спортно-педагогически кадри и медицински специалисти;

17.4. изграждане, поддържане и ползване на спортни обекти;

17.5. откриване на млади таланти;

17.6. организиране на групи за спортисти от детско-юношеска възраст и създаване на условия за постигане на високи резултати при участието им в състезания от висок ранг.

18. Разработва Програма за развитие на спортните обекти на територията на СО, в т.ч. за изграждането и експлоатирането им.

19. Дава становища за действия на управление и разпореждане със спортни обекти, при съобразяване със Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите.

20. Подготвя доклади до СОС за откриване, преобразуване, променяне или закриване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа.

21. Издава наказателни постановления за нарушения на чл. 7, ал. 1 и на чл. 7а, ал. 1 – за периодичните печатни произведения, извършени от лицата по чл. 7, ал. 7 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

22. Контролира организацията при провеждане на конкурси за директори на ОКИ и на регионални културни институти.

23. Координира дейността на Консултативен съвет за политики за младежта.

24. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

25. Информира кмета относно изпълнението на задълженията на председателите на народните читалища по чл. 26а от Закона за народните читалища, както и за направените от същите предложения за развитие на читалищната дейност.

26. Контролира изпълнението на служебните задължения на служителите в направлението, оправомощени да съставят актове за установяване на нарушения и да изготвят проекти на наказателни постановления.

(2) Заместник-кметът на Столична община, ръководител на направление  „Култура, образование, спорт и младежки дейности”, при осъществяване на проекти:

1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18–РД09-1004/21.09.2018 г.

4. Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи, или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма.

Чл. 63. Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ включва следните структурни звена:

1. Дирекция „Култура“;

2. Дирекция „Образование“;

3. Дирекция „Спорт и младежки дейности“.