Чл. 71. (1) Дирекция „Териториално планиране“ осъществява следните основни функции:

1. Организира изработването на стратегии, концепции и планове за развитие на Столична община.

2. Организира дейностите по прилагане и изменение на Общия устройствен план на Столична община.

3. Организира дейностите по възлагане, създаване, изменение и прилагане на подробните устройствени планове и схеми на техническата инфраструктура, комуникационни проучвания, специализирани карти, нивелетни проекти, схеми за преместваеми обекти, рекламни елементи, концепции за градски пространства и др. на територията на Столична община.

4. Извършва дейностите, свързани с прилагането на подробните устройствени планове – издаване на визи, удостоверение, допускане и одобряване на планове, дава указания по прилагане на схемите за техническата инфраструктура и дава становища по направени искания, изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ и др.

5. Организира дейността по съхраняване и поддържане на наличните кадастрални и нивелетни планове, дава информация от тях.

6. Организира дейността по опазване и развитие на природните ресурси на Столична община.

7. Организира и осъществява дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн, рекламната дейност и градските пространства.

8. Организира дейностите по стопанисване на предоставените на Столична община находища на минерална вода, организира създаването на стратегии, тарифи и програми в тази област.

9. Изготвя предложения за балнеологична оценка на минералните води от съответното находище на минерална вода на територията на Столична община съгласно Закона за здравето.

10. Осъществява обслужване и консултиране на физически и юридически лица във връзка с прилагане на законодателството в областта на устройството на територията.

11. Подпомага главния архитект в методическото му ръководство на главните архитекти на райони в областта на устройството на територията.

12. Осигурява участие на експерти в междуведомствени комисии, европейски проекти, общински комисии и работни групи по проблемите на устройството на територията.

(2) Структура на дирекция „Териториално планиране“:

1. Отдел „Устройствено планиране“

2. Отдел „Геодезически и кадастрални дейности“.

3. Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“.

(3) Отдел „Устройствено планиране“ осъществява следните функции:

1. Подпомага главния архитект на СО да планира, възлага, договаря, контролира, приема и заплаща изработването на устройствени концепции, общи и подробни устройствени планове, специализирани проучвания, анализи, анкети и др., съобразно с предоставените му функции от кмета на Столична община.

2. Организира набирането и предоставянето на информация за изработване на устройствени концепции за развитие, общи и подробни устройствени планове.

3. Осъществява дейности по възлагане изработването на подробни устройствени планове, специализирани проучвания, анализи, анкети и др. по реда на Закона за обществените поръчки.

4. Дава предложения и организира служебното изработване на нови или изменение на действащи подробни устройствени планове.

5. Обработва административните преписки по разрешаване изработването на подробни устройствени планове и на техни изменения.

6. Обработва административните преписки по одобряване на подробни устройствени планове и на техни изменения.

7. Обработва административните преписки по издаване на визи за проектиране.

8. Обработва административните преписки за издаване на удостоверения  за устройствен статут по ОУП на СО.

9. Съгласува съответствието с Общия устройствен план на Столична община на подробни устройствени планове и на техни изменения.

10. Проверява и съгласува съответствието на инвестиционни проекти и техни преработки с действащите подробни устройствени планове и с устройствените правила и нормативи.

11. Дава становища по въпроси от устройственото планиране на главния архитект на Столична община, както и на другите дирекции и отдели в направление „Архитектура и градоустройство“.

12. Проучва заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с промени на Общия устройствен план на Столична община и подготвяне на становища.

13. Проучва заявления, молби, неспешни сигнали и предложения, свързани с проведени обществени обсъждания, във връзка с изработването на нови подробни устройствени планове и на техни изменения и дава предложения за решения по тях на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

14. Осигурява участие на експерти в специализираните състави на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

15. Осигурява участие на експерти в съвместното решаване на различни проблеми от териториално-устройствен и градоустройствен характер с други поделения на Столична община и с различни държавни органи.

16. Изразява становища, дава препоръки и осигурява участие на експерти при изготвянето на законови и подзаконови актове в областта на устройството на територията.

(4) Отдел „Геодезически и кадастрални дейности“ има следните функции:

1. Съхранява и поддържа кадастралните и специализираните архиви и предоставя данни от тях.

2. Проучва, изготвя задания и участва при възлагане на геодезически дейности за нуждите на устройственото проектиране и контролира приемането на геодезическите дейности.

3. Поддържа наличните кадастрални планове по реда на § 4 от ПЗР на ЗКИР.

4. Издава скици на имоти извън обхвата на влезли в сила подробни устройствени планове и КККР.

5. Издава удостоверения по чл. 54а от ЗКИР.

6. Съгласува проекти с данни от кадастрален план, подземни проводи и съоръжения и нивелетни проекти.

7. Регистрира и съгласува трасировъчни планове на сгради преди събарянето им.

8. Проверява и съгласува съответствието на част „Геодезия“ на инвестиционни проекти и техни преработки с действащите кадастрални карти или кадастрални планове и с изискванията на нормативната уредба.

9. Проучва и дава становища и отговори по заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с кадастрални планове и геодезически дейности по прилагането на подробни устройствени планове.

10. Осигурява и предоставя данни от АГКК.

11. Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблеми на кадастъра.

12. Следи за необходимостта от предприемане на действия съгл. чл. 5 от Закона за геодезията и картографията.

12.1. При необходимост предоставя необходимата документация  на компетентната структура (за възлагане, финансиране или изпълняване).

12.2. Води регистър за горните дейности, съгл. чл. 6 от ЗГК.

(5) Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ осъществява следните функции:

1. Подготвя мотивирани предписания в областта на техническата инфраструктура при допускане изработването на нови или изменението на действащи подробни устройствени планове.

2. Съгласува изработването на нови подробни устройствени планове, изменения на подробни устройствени планове, схеми на техническата инфраструктура, елементи на зелената система, находища на минерални води и схеми с геоложко зониране.

3. Разглежда, съгласува и одобрява, съобразно предоставените функции на главния архитект и главния инженер на СО, инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура, зелената система, както и инсталационните части на инвестиционните проекти на друг вид обекти.

4. Изготвяне на мотивирани предложения до кмета (съгласувани с гл. архитект), за изготвяне на доклад до СОС, в случай на необходимост, съгл. чл. 36, ал. 4, предложение първо или изпраща по компетентност.

5. Съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и осъществява контрол по изпълнението на инвестиционните проекти от общинско значение.

6. Организира дейностите по стопанисване на предоставените на Столична община находища на минерална вода, организира създаването на стратегии, тарифи и програми в тази област.

7. Изготвя предложения за балнеологична оценка на минералните води от съответното находище на минерална вода на територията на Столична община съгласно Закона за здравето.

8. Създава програми и концепции за стопанисване, експлоатация и развитие на находищата на минерални води.

9. Осигурява участие, изработва становища и организира специализирани състави на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и междуведомствени комисии за дейности и обекти на териториите на находища на минерални води и за геозащитна дейност.

10. Участва във възлагане и приемане на обекти, свързани с проучвателни дейности и експлоатация на находища на минерални води, геоложки и хидрогеоложки проучвания и геозащитна дейност.

 11. Изготвя експертни становища за обекти, свързани с находища на минерални води и терени с геоложки риск.

12. Разглежда и съгласува предпроектни проучвания и инвестиционни проекти по част „Хидрогеология и инженерна геология“.

13. Отговаря за процедура по издаване на разрешителни за водовземане от минерални и пресни подземни води, като проверява специализираната документация, изготвя становища и подготвя документация за внасяне в СОС съгласно изискванията на Закона за водите.

14. Подготвя и провежда процедурите по съгласуване с Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район", свързани с находищата на минерални води.

15. Провежда процедурите по съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Геозащита“ ЕООД – Перник, свързани с геозащитна дейност на територията на СО.

16. Съставя констативни протоколи за установяване на изградени сондажни кладенци и регистрирането им в Басейнова дирекция „Дунавски район“ съгласно изискванията на Закона за водите.

17. Извършва пробовземане на води от 5 находища на минерални води за микробиологичен и химичен анализ и доставка в Специализирана лаборатория за изследване на минерални води към Министерство на здравеопазването.

18. Поддържа архив на издадени разрешителни за водовземане от минерални води, на кореспонденция със съответните институции по процедурните действия и на изготвените експертни становища.

19. Приема граждани, осигурява консултации и съдейства на дирекция „Общински строителен контрол” относно контрола за законосъобразността на обекти в територии с геоложки риск (свлачища, висока сеизмичност, заблатяване и др.) и находища на минерални води.

20. Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблемите на техническата инфраструктура.

21. Участва във възлагането на транспортни проучвания, комуникационни планове, стратегии, концепции и програми на СО.

22. Създава концепции за развитие на зелената система.

23. Участва във възлагането и приемането на схеми за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, както и на проекти за оформление на градски пространства.

24. Подготвя скици с указан начин на поставяне.

25. Съгласува и одобрява проекти на преместваеми обекти, рекламни елементи и на монументално-декоративни елементи съгласно предоставените функции на главния архитект на СО.

26. Изготвя проучвания и анализи в сферата на рекламните и монументално-декоративни елементи.

27. Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблеми на градската среда.

28. Приема граждани, осигурява консултации и съдейства на дирекция „Общински строителен контрол” при контрола за законосъобразността на преместваемите обекти, рекламните елементи и елементите на градския дизайн.

29. Съгласува визи за проучване и проектиране, когато издаването им е от главния архитект на СО.

30. Съгласува схеми за поставяне и скици с указан начин на поставяне.

31. Заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработването или изменението на ПУП и при издаването на визи за проучване и проектиране в определените с Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО случаи.

32. Съгласува инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“ за строежи и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО случаи.

33. Дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността.

34. Съставя констативни протоколи за установяване изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване съгласно предвиденото в съгласуваните паркоустройствени проекти и издава становища за разрешаване ползването или въвеждане в експлоатация на обектите.

35. Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблемите на зелената система.