Чл. 30. Заместник-кметът на Столична община, направление „Финанси и здравеопазване“, подпомага кмета на Столична община като ръководител на Столична общинска администрация като:

1. Осъществява организация, координация и контрол на дейностите на общината в сферата на финансите, здравеопазването, управлението на общинската собственост, в т.ч.:

1.1. Ръководи, координира и контролира проучвания, анализи и оценки по бюджета на общината.

1.2. Ръководи, координира и контролира разработването на механизми по съставянето и изпълнението на бюджета, финансирането и отчитането на приходите и разходите.

1.3. Организира разработването, съгласуването и актуализирането на дейността, свързана с методическата и нормативна база по отношение на финансите на разпоредителите с бюджета на Столична община от по-ниска степен.

1.4. Дава становища, предложения, информационни материали до кмета на СО, Министерството на финансите, други ведомства и министерства за решаване на въпросите, свързани с бюджета на Столична община.

1.5. Осъществява организация и контрол на изпълнението на всички задължения от компетентността на кмета на СО, произтичащи от Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет за съответната година.

1.6. Участва при определяне границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на основание чл. 63 от Закона за местните данъци и такси, парафира заповеди.

1.7. Извършва проучване и анализ на разходите за дейностите по чистотата, както и на данните за данъчните оценки и отчетни стойности за имоти на граждани и предприятия. Предлага размера на такса битови отпадъци въз основа на годишна план-сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

1.8. Изготвя краткосрочни и дългосрочни прогнози в сферата на местните такси и цени на услуги.

1.9. Участва в разработване на нормативни актове в областта на търговията, местните такси и цени на услуги и тяхното актуализиране.

1.10. Съгласно ЗОС внася предложения в СОС за промяна структурата и числеността на общинските предприятия.

1.11. Организира и възлага изготвянето на периодични отчети за счетоводните и финансови показатели на общинските дружества и аналитични материали към тях.

1.12. Координира и ръководи работата за разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база в областта на общинското здравеопазване.

1.13. Координира дейностите в сферата на здравеопазване на Столична община.

1.14. Инициира предложения за управленски решения на Столичния общински съвет и подготвя становища за Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

1.15. Участва в изработването и изпълнението на програми на Столичния общински съвет.

1.16. Участва в програми за съвместни дейности с неправителствени организации в областта на здравеопазването.

1.17. Участва в разработването на нормативна база във връзка с детското и училищно здравеопазване.

1.18. Координира и участва в изготвянето на анализи и други разработки в сферата на здравеопазването.

1.19. Осъществява контрол върху дейността на финансираните от дирекция „Здравеопазване“ лечебни и здравни заведения, КДХ и ДМК.

1.20. Контролира осъществяваните дейности в направлението, в т.ч. контрол по изпълнение на договорите.

1.21. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

1.22. Осъществява контрол по целесъобразност и законосъобразност преди поемане на финансови задължения по договори, по които СО е задължена страна.

1.23. Оказва съдействие при:
а) осъществяването на финансовото управление и контрол във всички структури на СО, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
б) определянето на целите на СО, идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
в) определянето на целите на СО, разработването и прилагането на стратегически и годишни планове, планове за действие и индикатори за достигане на поставените цели;
г) идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на СО;
д) ефективното управление на персонала и поддържането нивото на компетентността му;
е) съхранението и опазването на активите и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба;
ж) разделянето на отговорностите по вземане на решение, изпълнение и осъществяване на контрол; 
з) осигуряването и подпомагането на функцията по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;
и) наблюдението и актуализирането на системите за финансово управление и контрол и предприемането на мерки за подобряването им в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;
й) осигуряването на антикорупционни процедури;
к) осигуряването на условия за законосъобразно и целесъобразно управление, адекватно и етично поведение на служителите в СО.

1.24. Отговаря за:
а) планирането, управлението и отчитането на публичните средства с оглед постигане на целите на СО;
б) отчетността и докладването за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

1.25. Ежегодно до 31 март представя на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в СО, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, търговските дружества по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от ЗФУКПС, общинските предприятия, за предходната година.

1.26. При възникнала необходимост подготвя заедно със заместник-кмета по направление „Зелена система, екология и земеползване“ от името на кмета мотивирано предложение до СОС за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост на държавата.

1.27. Упражнява контрол върху изпълнението на изискванията за уведомяване на НАП за регистриране или издаване на разрешения за извършване на определен вид дейности, както и за декларираните недвижими имоти, превозни средства, открити наследства, придобитите имущества по възмезден и безвъзмезден начин по Закона за местните данъци и такси , както и за вписаните търговски обекти.

1.28. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

(2) Заместник-кметът на Столична община, ръководител на направление „Финанси и здравеопазване“, при осъществяване на проекти:

1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми, по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18–РД09-1004/21.09.2018 г.

4. Поддържа адекватна одитна следа, като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки.  Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма.

Чл. 31. Направление „Финанси и здравеопазване“ включва следните структурни звена:

1. Дирекция „Финанси“;
2. Дирекция „Обществени поръчки и концесии“;
3. Дирекция „Общинска собственост“;
4. Дирекция „Общински приходи“;
5. Дирекция „Икономика и търговска дейност“;
6. Дирекция „Здравеопазване“.