Чл. 71. Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ осъществява следните функции:

1. Осигуряване съответствието с действащата нормативна уредба на издаваните от Столичния
общински съвет, кмета на Столична община, главния архитект на Столична община и оправомощените от тях длъжностни лица административни актове в сферата на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, вкл. на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане.

2. Нормативно обезпечаване чрез участие в съставянето или изготвяне на проекти за нормативни актове и техните изменения по всички въпроси, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане и други, свързани с дейността на НАГ.

3. Осигуряване съответствието с действащата нормативна уредба на процедурите и договорите за възлагане на обществени поръчки в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

4. Подпомага и контролира законосъобразното осъществяване на цялостната дейност и услугите, предоставяни от направление „Архитектура и градоустройство“.

5. Подпомага провеждане политиката на Столична община в сферата на устройственото планиране на територията, кадастър, комуникации, транспорт и инженерни мрежи, инвестиционно проектиране, строителство, преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане, обществени поръчки, достъп до обществена информация.

6. Изготвя становища и проекторешения по преписки, жалби и сигнали на граждани и юридически лица във връзка с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“, включително във връзка с извършващо се незаконно строителство на територията на Столична община.

7. Осигурява експертно участие на юрист във всички специализирани състави на Общинския
експертен съвет по устройство на територията.

8. Изготвя становища и методически указания за дейността на направление „Архитектура и
градоустройство“, на главните архитекти и на техническите служби в районните администрация на Столична община.

9. Оказва правна помощ и съгласува дейността и актовете на главния инженер на Столична община, на всички отдели в дирекциите: „Административна“, „Териториално планиране“, „Общински строителен контрол“, „Градска среда“ и „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“.

10. Дава становища по всички административни преписки, по които е компетентен да се произнесе главният архитект на Столична община или оправомощените от него длъжностни лица.

11. Дава становища по всички административни преписки в областта на преместваемите обекти,
рекламните, информационни и монументално-декоративните елементи, инвестиционното проектиране и устройственото планиране.

12. Дава становища за законосъобразността на договори за възлагане на обществени поръчки.

13. Изготвя общи административни актове по устройство на територията.

14. Изготвя всички индивидуални административни актове на Столичния общински съвет, свързани с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“.

15. Изготвя всички индивидуални административни актове на кмета на Столична община по Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му.

16. Изготвя всички индивидуални административни актове на главния архитект на Столична
община по Закона за устройство на територията, Закона за устройството и застрояването на Столичната община и актовете по прилагането им.

17. Изготвя всички индивидуални административни актове от компетентността на Столичния
общински съвет, на кмета на Столична община и на главния архитект на Столична община в областта на преместваемите обекти, рекламните и монументално-декоративните елементи.

18. Изготвя наказателни постановления по Закона за устройство на територията, Закона за
устройството и застрояването на Столичната община и актовете по прилагането им.

19. Съгласува кореспонденцията на направление „Архитектура и градоустройство“ с държавни
институции, други общински структури и съдебната система по повод дейността на направлението и на отделни длъжностни лица.

20. Осигурява защита на оспорени нормативни, общи и индивидуални административни актове по устройство на територията на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ пред съда.

21. Осигурява защита срещу искове за вреди по повод индивидуални административни актове на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ.

22. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.

23. Извършва и всякаква друга правна дейност, възложена му от Столичния общински съвет, кмета на Столична община, главния архитект на Столична община, свързана с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“.