Структура на дирекция „ФИНАНСИ“:

 • Главен счетоводител
 • Отдел „Сборен бюджет"
 • Отдел „Финансово-счетоводен"
 • Отдел „Общ баланс и капиталови разходи"
 • Отдел „Контролно-методически“

Функции на дирекция "Финанси":

 • Осъществява връзката между първостепенния разпоредител и разпоредителите с бюджета на Столична община от по-ниска степен по разработването и съставянето на проектобюджета на Столична община в приходната и разходната му част и неговото изпълнение; по осъществяването и прилагането на счетоводната политика и отчетност в Столична община; по разработване и изпълнение на програмите за капиталови разходи на общината; по осъществяването на методологията и финансовото управление и предварителен финансов контрол в Столична община преди извършване на разходи по собствения бюджет на общината.
  Осъществява връзката между Столична община и Министерство на финансите по приложението и изменението на нормативните актове в бюджетната сфера и осъществява връзката на дирекция „Финанси" с районите и структурите на Столична община.
 • Докладва ежедневно на заместник-кмета по „Финанси и здравеопазване“ приходите по бюджета, заедно с изпълнението на бюджета по източници, както и предстоящите за разплащане от кмета на общината фактури по договори, предмет и срок за плащане, проверени съгласно РМС № 592/21.08.2018 г. с осигурен бюджетен кредит и заявените от структурите на Столична община средства за разплащане, съгласно гласуваните им от Столичен общински съвет бюджети.
 • Подписва платежните нареждания за разходи, определени за плащане от заместник-кмета по „Финанси и здравеопазване“, след положен подпис от главен счетоводител по одобрени от ресорния ръководител на направление фактури (разходи) и надлежно подписан от всички длъжностни лица контролен лист.
 • Ежемесечно докладва на заместник-кмета по „Финанси и здравеопазване“ изпълнението на данъчните приходи по видове данъци.
 • Тримесечно представя изпълнението на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация.
 • Съгласува заповедите на кмета на Столична община, които предвиждат извършването на плащане.
 • Изготвя становища и дава указания на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен във връзка с финансовата, бюджетната и счетоводната дейност на общината и приложението на нормативните документи.
 • Разработва становища, анализи, предложения, оценки и др. в рамките на своята компетентност и във връзка с финансовата, бюджетната и счетоводната дейност на общината.

Главният счетоводител е пряко подчинен на директора на дирекция „Финанси" и има следните функции:

 • Осъществява дейността на единното бюджетно счетоводство на Столична община. Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата и платежна дисциплина.
 • Ръководи методически главните счетоводители на второстепенните разпоредители в системата на Столична община.
 • Подписва платежните нареждания с право на втори подпис.
 • Подписва договорите, с които се поема задължение от Столична община, счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания в Столична община.
 • Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на Столична община.
 • Подписва касовото изпълнение на бюджета на Столична община и годишния счетоводен отчет (баланс) на CO и декларациите към Национална агенция по приходите и Националния осигурителен институт.
 • Участва в подготовката и провеждането на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Столична община.
 • Отговаря: за състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби; за достоверността на финансово-счетоводните документи; за спазване сроковете за погасяване на задълженията на Столична община и за изготвяните отчети и баланси на CO, за даваните становища, заповеди, доклади, протоколи, писма, справки и документи, свързани с финансово-счетоводната дейност.

Отдел „Сборен бюджет“ има следните функции:

 • Изпълнява политиката на Столична община при съставяне и изпълнение на бюджета на общината.
 • Организира и участва в провеждане на публично обсъждане на бюджета на Столична община, провеждано в сроковете, съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси.
 • Разработва проект на сборен бюджет на Столична община за всяка бюджетна година и след приемане от Столичен общински съвет го представя в Министерство на финансите.
 • Два пъти годишно разработва и представя в Министерство на финансите тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходите за местни дейности на Столична община.
 • Отразява промените по бюджета на общината, произтичащи от изменение на взаимоотношенията с Републиканския бюджет, решения на Столичен общински съвет и др.
 • Упражнява контрол върху поетите задължения и извършените разходи с разчетените по бюджета кредити.
 • Анализира изпълнението на приходната и разходната част на сборния бюджет на Столична община и предлага корекции по бюджета.
 • Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база, касаеща бюджета на централната и районните администрации.
 • Дава писмени консултации на поделенията, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съобразно нормативната уредба по проблемите и съставянето и изпълнението на бюджета.
 • Изготвя отговори на запитвания на фирми, ведомства и граждани в рамките на дадените му компетенции.

Отдел „Финансово-счетоводен“ има следните функции:

 • Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по собствения бюджет и извънбюджетни сметки и фондове.
 • Води синтетична и аналитична отчетност на приходите, разходите, вземанията и задълженията на Столична община.
 • Изготвя и представя на Министерство на финансите месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове по собствения и сборния бюджет на Столична община и всички прилежащи форми към тях.
 • Осъществява контрол и отчита Столична община по Закона за данък добавена стойност - ежемесечно и годишно и по Закона за корпоративното подоходно облагане - годишно.
 • Осчетоводява и отчита приходите по бюджета и сметките за средства от Европейския съюз.
 • Осчетоводява разходите по собствения бюджет и финансиранията по райони и поделения на Столична община.
 • Изготвя месечни оборотни ведомости по собствения бюджет и тримесечни оборотни ведомости, обобщени от райони и поделения на Столична община.
 • Изготвя сборен счетоводен отчет (баланс) на Столична община и районни поделения.
 • Обработва първичната счетоводна документация по заприходяването на частната и публична общинска собственост, ДМА и стоково-материални ценности на Столична община.
 • Пряко участва в годишни и извънредни инвентаризации и оформя резултатите.
 • Подготвя становища в отговор на писмени запитвания, свързани с прилагане на счетоводната политика на общината, оказва методическа помощ на районните администрации и бюджетните поделения на Столична община.
 • Следи за прилагането на системите за финансово управление и контрол върху всички разходи в Столична община.
 • Изчислява дължимите данъци (ДДС и режийни разноски) и издава фактури по всички сделки с общинска собственост.
 • Осъществява взаимодействие с Министерство на финансите по приложение и изменение на нормативните актове, прилагани в бюджетната сфера.
 • Осъществява взаимодействие и работи съвместно с Главна данъчна дирекция по прилагане на Закон за данък добавена стойност за първостепенния разпоредител с бюджетни средства и всички разпоредители от по-ниска степен.
 • Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди.

Отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“ има следните функции:

 • Изпълнява политиката на Столична община в областта на разработването на програмите за капиталови разходи, финансовата им обвързаност и отчетност.
 • Участва съвместно с дирекциите от различните направления в Столична община и районните администрации в изясняване на приоритетите и необходимите средства за финансиране на основен ремонт, строителство, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи.
 • Разработва поименни списъци и финансови разчети за капиталови разходи по макета на Министерство на финансите за всяка бюджетна година, както и средносрочни тригодишни прогнози.
 • Подготвя материали за инвестиционната програма на Столична община във връзка с организирането и провеждането на публично обсъждане на бюджета.
 • Осъществява предварителен контрол при поемане на задължения за обекти, включени в капиталовата програма, съгласно Вътрешните правила за финансовото управление и контрол на публичния сектор в Столична община.
 • Контролира изпълнението на сключените договори по отношение на разчетените средства за финансиране и приема фактури за разплащане. Изготвя тримесечни отчети по програмата за капиталови разходи.
 • В хода на изпълнение на капиталовата програма, предлага корекции на бюджета по обекти, на база обосновани искания от съответните направления в Столична община и районните администрации.
 • Изготвя тримесечни и годишен отчети по програмата за капиталови разходи.
 • Разработва и дава становища, отговаря на запитвания на ведомства, фирми и граждани в рамките на неговите функции и компетентност.

Отдел „Контролно-методически“ има следните функции:

 • Осъществява предварителен финансов контрол при извършване на разходи, съгласно Вътрешни правила за финансово управление и контрол на Столична община.
 • Удостоверява извършения предварителен контрол при разходване на средства, като подписва контролен лист за проверка.
 • Дава методически указания и препоръки във връзка с предварителния контрол и следи за изпълнение на нормативната уредба при разходване на средства, като при промени на същата дава указания и ги свежда до направленията от централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет.
 • Упражнява вътрешен контрол след одитния финансов контрол, извършван от Сметна палата при заверка на годишните финансови отчети на общината и води регистър на всички доклади за извършени одити/проверки от Сметна палата на отчета на общината.
 • Изготвя проекти на заповеди за предприемане на мерки и действия на кмета на Столична община, за изпълнение на препоръките и предписанията дадени от одиторите, за отстраняване на нарушенията, констатирани в одитните доклади на Сметна палата относно финансовите отчети.
 • При необходимост, участва във вътрешни проверки за допуснати нарушения, с цел предотвратяване на незаконосъобразни действия, вреди, грешки или други нередности.
 • Осъществява вътрешна и външна кореспонденция по възникнали въпроси във връзка с методологията и контрола, както и с контролни органи - Сметна палата и Агенция за държавната финансова инспекция.
 • Осъществява методически контрол на финансовите контрольори в поделенията на Столична община, както и на контрольорите на структурите, които са на подчинение в дирекция „Финанси".