Чл. 32. (1) Дирекция „Финанси“ обобщава цялостната финансова дейност на общината.

(2) Общи функции на дирекция „Финанси“:

1. Осъществява връзката между първостепенния разпоредител и разпоредителите с бюджета на Столична община от по-ниска степен по разработването и съставянето на проектобюджета на Столична община в приходната и разходната му част и неговото изпълнение; по осъществяването и прилагането на счетоводната политика и отчетност в Столична община; по разработване и изпълнение на програмите за капиталови разходи на общината; по осъществяването на методологията и финансовото управление и предварителен финансов контрол в Столична община преди извършване на разходи по собствения бюджет на общината. 

2. Осъществява връзката между Столична община и Министерство на финансите по приложението и изменението на нормативните актове в бюджетната сфера, както и във всички случаи, в които се предвижда кореспонденция с него в сферата на финансите, и осъществява връзката на дирекция „Финанси“ с районите и структурите на Столична община.

3. Докладва ежедневно на заместник-кмета по „Финанси и здравеопазване“ приходите по бюджета, заедно с изпълнението на бюджета по източници, както и предстоящите за разплащане от кмета на общината фактури по договори, предмет и срок за плащане, проверени съгласно РМС № 592/21.08.2018 г. с осигурен бюджетен кредит и заявените от структурите на Столична община средства за разплащане съгласно гласуваните им от Столичен общински съвет бюджети. 

4. Подписва платежните нареждания за разходи, определени за плащане от заместник-кмета по „Финанси и здравеопазване“, след положен подпис от гл. счетоводител по одобрени от ресорния ръководител на направление фактури (разходи) и надлежно подписан от всички длъжностни лица контролен лист. 

5. Ежемесечно докладва на заместник-кмета по „Финанси и здравеопазване“ изпълнението на данъчните приходи по видове данъци.

6. Тримесечно представя изпълнението на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация.

7.  При наличие на предпоставките на чл. 130а от Закона за публичните финанси извършва следните дейности:

7.1. На всяко тримесечие изготвя и предоставя на кмета справки, отразяващи информацията по чл. 130е и чл. 130з от ЗПФ.

7.2. Ежегодно, в срок преди 10 март, изготвя справка и извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 към края на предходната година.

7.3. При необходимост следи и обезпечава дейността по изпълнение на процедурата за финансово оздравяване на общината. 

8. Съгласува заповедите на кмета на Столична община, които предвиждат извършването на плащане. 

9. Изготвя становища и дава указания на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен във връзка с финансовата, бюджетната и счетоводната дейност на общината и приложението на нормативните документи. 

10. Разработва становища, анализи, предложения, оценки и др., в рамките на своята компетентност и във връзка с финансовата, бюджетната и счетоводната дейност на общината. 

11. При възникване на намерения за подготовката на предложения за поемане на общински дълг дирекция „Финанси“ предоставя на направлението, в чийто ресор е реализирането на проектите, финансирани със средства от общински дълг, информация за ограничителния размер на дълга съгласно чл. 32 от Закона за публичните финанси. 

12. Обслужва поетия общински дълг като извършва следните дейности:
12.1. Регистрира поетия общински дълг в регистри за поетия дълг в Министерство на финансите и Българска народна банка.
12.2. Подготвя ежемесечно информация за движението на поетия дълг (усвояване и погасяване) в Министерство на финансите и Българска народна банка.
12.3. Изготвя справки (месечни, тримесечни и годишни) за поетия общински дълг на Столична община, в съответните форми и макети, утвърдени от Министерство на финансите и Българска народна банка. 
12.4. Изготвя необходимите справки за ограниченията (съотношенията) на общинския дълг, необходими за целите на банките, които са отпуснали заемите.

13. Обобщава информация от направленията, в чийто ресор са отпуснати държавни помощи след приемане на решение от Столичен общински съвет и/или предоставяне на изискуемите докумети по Закона за държавните помощи, с цел своевременно отчитане на средставата по бюджета на СО, като изготвя доклад до Министерството на финансите в сроковете по чл. 48 от ЗДП. 

14. Изготвя доклад от името на кмета с предложение до Общинския съвет да определи размера на туристическия данък, след писмено становище на Консултативния съвет по туризъм. 

15. Изготвя годишен отчет от името на кмета за разходването на събрания на територията на общината туристически данък и го предоставя за публикуване на официалния електронен портал на Столична община.

(3) Структура на дирекция „Финанси“:

1. Главен счетоводител.

2. Отдел „Сборен бюджет“.

3. Отдел „Финансово-счетоводен“.

4. Отдел „Общ баланс и капиталови разходи“.

5. Отдел „Контролно-методически“.

(4) Главният счетоводител е пряко подчинен на директора на дирекция „Финанси“ и има следните функции:

1. Осъществява дейността на единното бюджетно счетоводство на Столична община. Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата и платежна дисциплина. 

2. Ръководи методически главните счетоводители на второстепенните разпоредители в системата на Столична община. 

3. Подписва платежните нареждания с право на втори подпис. 

4. Полага втори подпис по договорите, с които се поема задължение от Столична община, счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания в Столична община.

5. Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на Столична община. 

6. Подписва Касовото изпълнение на бюджета на Столична община и Годишния счетоводен отчет (баланс) на СО и декларациите към Национална агенция по приходите и Националния осигурителен институт.

7. Участва в подготовката и провеждането на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Столична община.

8. Отговаря: за състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби; за достоверността на финансово-счетоводните документи; за спазване сроковете за погасяване на задълженията на Столична община и за изготвяните отчети и баланси на СО, за даваните становища, заповеди, доклади, протоколи, писма, справки и документи, свързани с финансово-счетоводната дейност.

(5) Отдел „Сборен бюджет“ има следните функции: 

1. Изпълнява политиката на Столична община при съставяне и изпълнение на бюджета на общината.

2. Организира и участва в провеждане на публично обсъждане на бюджета на Столична община, провеждано в сроковете, съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси.

3. Разработва проект на сборен бюджет на Столична община за всяка бюджетна година и след приемане от Столичен общински съвет го представя в Министерство на финансите. 

4. Два пъти годишно разработва и представя в Министерство на финансите тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходите за местни дейности на Столична община. 

5. Отразява промените по бюджета на общината, произтичащи от изменение на взаимоотношенията с Републиканския бюджет, решения на Столичен общински съвет и др.

6. Упражнява контрол върху поетите задължения и извършените разходи с разчетените по бюджета кредити. 

7. Анализира изпълнението на приходната и разходната част на сборния бюджет на Столична община и предлага корекции по бюджета. 

8. Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база, касаеща бюджета на централната и районните администрации. 

9. Дава писмени консултации на поделенията, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съобразно нормативната уредба по проблемите и съставянето и изпълнението на бюджета. 

10. Изготвя отговори на запитвания на фирми, ведомства и граждани в рамките на дадените му компетенции.

(6) Отдел „Финансово-счетоводен“ има следните функции: 

1. Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по собствения бюджет и извънбюджетни сметки и фондове. 

2. Води синтетична и аналитична отчетност на приходите, разходите, вземанията и задълженията на Столична община. 

2.1. Осъществя кореспонденция с дирекциите, чийто служители осъществяват процесуално представителство.

2.1.1 При искане за изплащане на суми, дължими от СО, от дирекцията, осъществила процесуалното представителство в съдебното производство, извършва съответното плащане.

2.1.2. След извършване на плащането отбелязва изплатената сума в системата СКУД.

2.1.3. При постъпило плащане по съдебно производство уведомява дирекцията, осъществила процесуалното представителство.

2.2. Извършва плащания по изпълнителни дела след съответното становище.

2.2.1. След извършване на плащането, отбелязва в системата СКУД.

2.3. Води регистър за постъпилите и изплатените суми по съдебни и изпълнителни производства и извършва справки при необходимост.

3. В случай че плащането следва да се извърши от финансовия отдел на друга дирекция, направление, районна администрация или друго подчинено на кмета на СО звено, дава конкретни инструкции и прави отбелязвания в СКУД.

4. Изготвя и представя на Министерство на финансите месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове по собствения и сборния бюджет на Столична община и всички прилежащи форми към тях.  

5. Осъществява контрол и отчита Столична община по Закона за данък добавена стойност – ежемесечно и годишно, и по Закона за корпоративното подоходно облагане – годишно. 

6. Осчетоводява и отчита приходите по бюджета и сметките за средства от Европейския съюз.  

7. Осчетоводява разходите по собствения бюджет и финансиранията по райони и поделения на Столична община. 

8. Изготвя месечни оборотни ведомости по собствения бюджет и тримесечни оборотни ведомости, обобщени от райони и поделения на Столична община.

9. Изготвя сборен счетоводен отчет (баланс) на Столична община и районни поделения. 

10. Обработва първичната счетоводна документация по заприходяването на частната и публична общинска собственост, ДМА и стоково-материални ценности на Столична община.

11. Пряко участва в годишни и извънредни инвентаризации и оформя резултатите. 

12. Подготвя становища в отговор на писмени запитвания, свързани с прилагане на счетоводната политика на общината, оказва методическа помощ на районните администрации и бюджетните поделения на Столична община.

13. Следи за прилагането на системите за финансово управление и контрол върху всички разходи в Столична община. 

14. Изчислява дължимите данъци (ДДС и режийни разноски) и издава фактури по всички сделки с общинска собственост. 

15. Осъществява взаимодействие с Министерство на финансите по приложение и изменение на нормативните актове, прилагани в бюджетната сфера. 

16. Осъществява взаимодействие и работи съвместно с Главна данъчна дирекция по прилагане на Закон за данък добавена стойност за първостепенния разпоредител с бюджетни средства и всички разпоредители от по-ниска степен. 

17. Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди. 

18. Води регистър за изплатените и получените средства, представляващи държавни помощи, по смисъла на Закона за държавните помощи.

18.1. Предоставя горната информация на министъра на финансите, в съответствие с указанията му и в съответствие със Закона за държавните помощи.

19. Обработва и изплаща възнаграждения и обезщетения, на служителите в Столична община.

20. Изготвя документи, удостоверяващи трудов, служебен и осигурителен стаж на служители от разплащателни ведомости.

(7) Отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“ има следните функции:

1. Изпълнява политиката на Столична община в областта на разработването на програмите за капиталови разходи, финансовата им обвързаност и отчетност. 

2. Участва съвместно с дирекциите от различните направления в Столична община и районните администрации в изясняване на приоритетите и необходимите  средства за финансиране на основен ремонт, строителство, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи. 

3. Разработва поименни списъци и финансови разчети за капиталови разходи по макета на Министерство на финансите за всяка бюджетна година, както и средносрочни тригодишни прогнози.  

4. Подготвя материали за инвестиционната програма на Столична община, във връзка с организирането и провеждането на публично обсъждане на бюджета

5.  Осъществява предварителен контрол при поемане на задължения за обекти, включени в капиталовата програма, съгласно Вътрешните правила за финансовото управление и контрол на публичния сектор в Столична община.

6. Контролира изпълнението на сключените договори по отношение на разчетените средства за финансиране и приема фактури за разплащане. Изготвя тримесечни отчети по програмата за капиталови разходи.

7. В хода на изпълнение на капиталовата програма, предлага корекции на бюджета по обекти,  на база обосновани искания от съответните направления в Столична община и районните администрации.

8.  Изготвя тримесечни и годишен отчет по програмата за капиталови разходи.

9.  Разработва и дава становища, отговаря на запитвания на ведомства, фирми и граждани в рамките на неговите функции и компетентност. 

(8) Отдел „Контролно-методически“ има следните функции: 

1. Осъществява предварителен финансов контрол при извършване на разходи съгласно Вътрешни правила  за финансово управление и контрол на Столична община. 

2. Удостоверява извършения предварителен контрол при разходване на средства като подписва контролен лист за проверка. 

3. Дава методически указания и препоръки във връзка с предварителния контрол и следи за изпълнение на нормативната уредба при разходване на средства, като при промени на същата дава указания и ги свежда до направленията от централната администрация и второстепенните  разпоредители с бюджет.

4. Упражнява вътрешен контрол след одитния финансов контрол, извършван от Сметната палата при заверка на годишните финансови отчети на общината и води регистър на всички доклади за извършени одити/проверки от Сметната палата на отчета на общината.

5. Изготвя проекти на заповеди за предприемане на мерки и действия на кмета на Столична община, за изпълнение на препоръките и предписанията, дадени от одиторите, за отстраняване на нарушенията, констатирани в одитните доклади на Сметната палата, относно финансовите отчети.

6. При необходимост, участва във вътрешни проверки за допуснати нарушения с цел предотвратяване на незаконосъобразни действия, вреди, грешки или други нередности.  

7. Осъществява вътрешна и външна кореспонденция по възникнали въпроси във връзка с методологията и контрола, както и с контролни органи – Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.  

8. Осъществява методически контрол на финансовите контрольори в поделенията на Столична община, както и на контрольорите на структурите, които са на подчинение в дирекция „Финанси“.