Чл. 68. (1) Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо и културно наследство“ е на пряко подчинение на главния архитект на Столична община.

(2) Функции:

1. Осигуряване пълна проектна обезпеченост на обществено значимите общински инвестиционни проекти, залегнали в Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общ устройствен план и Общински план за развитие, Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие и др. Подготовка на проектната документация чрез собствени и привлечени съгласно ЗОП ресурси. Оптимизиране използването на проектните ресурси.
2. Осигуряване планова обезпеченост във връзка с функционалното планиране на територията и концепциите в градското планиране на всички устройствени планове от районно и градско ниво и тяхното управление.
3. Подготовка на задания и конкурси за устройствено планиране и инвестиционно проектиране.
4. Осигуряване на честно професионално конкурсно начало при възлагане изработването на планове и проекти на външни изпълнители.
5. Подготовка на конкретни изисквания към участниците в конкурсите и излъчване на представители в комисиите по ЗОП. Подготовка на методики и критерии за оценка на проектите.
6. Организиране на обществени обсъждания на заданията за проектиране.
7. Съгласуване на заданията за проектиране със съответните заместник-кметове по направления в СО и специализирани общински и държавни органи и структури, внасяне в Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) за разглеждане получените бележки, мнения и препоръки от проведените обществените обсъждания и приемане на заданието от ОЕСУТ.
8. Координиране и администриране на плановете и проектите.
9. Координиране и контролиране дейността на външните изпълнители.
10. Осигуряване прозрачност в управлението на проекти и планове чрез периодично докладване и поддържане на актуална информация в базите данни.
11. Оказване на съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности.
12. Изготвяне на писмени становища за недвижими културни ценности, които не са от категории „световно“ и „национално“ значение, по инвестиционни проекти и искания за намеси (след структуриране и определяне на правилата за работа на звената по чл. 17, ал. 3 от ЗКН).
13. Постигане на ефективна координация и комуникация с всички заинтересовани страни по изготвянето на програми, планове и проекти.