ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 

Чл. 11. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на кмета на СО и осъществява вътрешен одит по смисъла на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС). Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗВОПС вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява вътрешен одит във:

 1. всички структури, програми, дейности и процеси в организацията, включително финансираните със средства от Европейския съюз;

 2. организациите, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, в които няма звено за вътрешен одит;

 3. търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала и търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които няма звено за вътрешен одит;

 4. лечебните заведения – търговски дружества със 100 на сто общинско участие в капитала, в които няма звено за вътрешен одит;

 5. по инициатива на кмета на СО дирекция „Вътрешен одит“ може да извършва одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит.

(3) Дирекция „Вътрешен одит“ при изпълнение на одитен ангажимент за увереност може да извършва проверки в структури и лица извън организацията, в която осъществява дейността си.

(4) Функции:

 1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

 2. Изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен Стратегически план и Годишен план за дейността си, които се съгласуват от Одитния комитет, утвърждават се от кмета на CO и се представят за сведение на Столичен общински съвет (СОС). Промените в Стратегическия и Годишния план се съгласуват от Одитния комитет и се утвърждават от кмета на CO.

 3. Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента.

 4. Следи за изпълнението на Годишния план и за прилагане на методологията за вътрешен одит.

 5. Разработва процедури и специфична методология за осъществяване на дейността по вътрешен одит.

 6. Подпомага Столична община за постигане на целите ѝ като идентифицира и оценява рисковете в общината.

 7. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; изпълнението на задачите и постигането на целите.

 8. Консултира кмета на CO, като дава съвети, мнение, обучение и др., с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без вътрешните одитори да поемат управленска отговорност за това.

 9. Докладва, предоставя и обсъжда с кмета на CO и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост с Одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент за увереност и представя одитен доклад.

 10. Осъществява наблюдение и координация при планирането, извършването и докладването на дейността на звената за вътрешен одит в търговските дружества.

 11. Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

 12. Проследяват изпълнението на приетите препоръки от одитните ангажименти за увереност, като оценяват адекватността, ефективността и своевременността на предприетите действия и обсъждат с ръководството на организацията, а при необходимост и с Одитния комитет, риска от непредприемането на действия.

 13. Изготвя и представя на кмета на CO и на Одитния комитет Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 14. Изготвя и представя на кмета на CO обобщен Годишен доклад на звената за вътрешен одит на търговските дружества към Столична община до 28 февруари на следващата година.

 15. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на дирекцията, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.
   

Статут на дирекция "Вътрешен одит" – Столична община