Чл. 18 (1) Структура на дирекция „Информационни технологии“:

1. Отдел „Главен изчислителен център и комуникации“.

2. Отдел „Централизирани информационни системи“.

3. Отдел „ИТ сервиз и телефония“.

(2) Отдел „Главен изчислителен център и комуникации“ има следните функции:

1. Организиране и поддържане работоспособността на всички технически и програмни системи в отдела.

2. Поддържане и резервиране на системите и данните (сървърите), експлоатирани в отдела.

3. Осигуряване на Интернет достъпа и MAN свързаността за СО.

4. Поддържане на IP централа и телефония.

5. Организиране и поддържане на видеонаблюдение и контрол на достъпа в отдела.

6. Доставка на техническо оборудване и базов софтуер (технически спецификации; приемане: гаранционно и извънгаранционно обслужване; лицензи).

7. Организиране поддържането и ползването на лицензите, закупени от или предоставени на СО.

8. Взаимодействие с доставчици на технически средства и базов софтуер, внедрени в СО.

9. Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране политиката по информационна сигурност в СО.

(3) Отдел „Централизирани информационни системи“ има следните функции:

1. Участие в постигането на целите и приоритетите на СО за реализирането и предлагането на електронни услуги за гражданите и бизнеса и разработването на е-платформи.

2. Администриране и поддържане на Портала на СО.

3. Администриране и поддържане на централизирани информационни системи на СО.

4. Администриране и поддържане на информационни системи за услуги на гражданите.

5. Добавяне и актуализиране на набори от данни в Портала за отворени данни.

6. Изготвяне на технически спецификации и задания за изграждане на нови и развитие на съществуващи информационни системи на СО.

7. Тестване и внедряване на информационни системи в СО.

8. Изпълнение на специфични справки и анализи от базите данни на централизираните информационни системи.

9. Актуализиране на данните за информационните системи на първостепенния разпоредител с бюджетни средства Столична община в Регистъра на информационните ресурси (РИР), поддържан от ДАЕУ.

10. Взаимодействие със столичните районни администрации и общински предприятия по отношение развитието на информационните системи и интегрирането им.

11. Взаимодействие с разработчици на информационни системи, внедрени в СО.

12. Подготовка на проекти и поддържане в актуално състояние на инструкции за работа с централизираните информационни системи на СО.

13. Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране на политиката по информационна сигурност в СО.

14. Участие в дейността на координационни органи, експертни съвети и работни групи, свързани с дигитализацията на града.

15. Организиране и участие в провеждането на обучения на служителите от общината за работа с централизираните информационни системи.

16. Участие в проектирането, координирането и управлението на проекти, свързани с разработването и развитието на информационни системи на СО.

17. Оказване на съдействие при осъществяване на дейности, свързани с изпълнение разпоредбите на Закона за електронното управление.

(4) Отдел „ИТ сервиз и телефония“ има следните функции:

1. Организиране и осигуряване на ефективна сервизна поддръжка (гаранционна и извънгаранционна) на информационната, комуникационната и офис техника и приложен софтуер, ползвани от Столична община.

2. Сервизна поддръжка на телефонната централа, телефонните кабелни линии.

3. Сервизна поддръжка на часовниковата система в СО.

4. Изготвяне на технически спецификации за провеждане на процедури по доставка на компютърна, комуникационна и офис техника и на базово програмно осигуряване.

5. Поддържане на регистър на информационната, комуникационната и офис техниката и на инсталирания приложен софтуер.

6. Активация на desktop работни станции и изготвянето на инсталационни image за еднотипни персонални компютри.

7. Поддържане в съответствие със Закона за електронните съобщения на необходимия радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижната радиослужба – PMR – съгласно издаденото на СО от Комисията за регулиране на съобщенията Разрешение за ползване на определен ограничен радиочестотен ресурс.

8. Осигуряване на устойчиви дигитални радио- и спътникови комуникации за нуждите на ръководството и общинската администрация на територията на Столична община и оповестяване и управление при кризи.

9. Поддържане на Регистър на заявените и на разходваните технически консумативи, контрол на разходите и изготвяне на бюджетни прогнози, свързани с поддръжката.

10. Поддържане на технологичен и технически резерв (до 10%) от компютърната, комуникационната, офис техниката, градивна елементна база и компоненти, свеждащ до минимум престоя на повредената материална част.

11. Приемане, съхраняване, отпускане и отчитане на финансови средства и материални запаси, относно ИТ сервиза и телефонията в СО.

12. Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране политиката по информационна сигурност в СО.

13. Участие в хармонизиране на ИТ сервиза и телефонията на СО с национални и европейски изисквания и стандарти.

14. Взаимодействие с доставчици на технически средства и софтуер, внедрени в СО.