ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“:
 

Чл. 14. (1) Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ е на пряко подчинение на кмета на Столична община и е част от специализираната администрация.

(2) Функции:

 1. Участва в дейности по осигуряване на защита на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и общинското имуществото при бедствия на територията на Столична община.

 2. Осъществява взаимодействие с държавни органи и институции по дейности, свързани със защита на населението при бедствия.

 3. При възникване на бедствия организира и координира дейността на звено „Общинска полиция“, свързана с изпълнението на съответните задачи по защита на населението и общинското имущество.

 4. Организира изпълнението на решения на Столичния общински съвет и заповеди на кмета на СО, отнасящи се до защита при бедствия.

 5. Създава организация за обсъждане на проекти, представени от неправителствени организации, свързани с подобряване на защитата на населението при бедствия.

 6. При възлагане от кмета на СО осъществява сътрудничество с чуждестранни общински структури, работещи по защита при бедствия и опазване на живота и здравето на населението.

 7. Участва в подготовка на документация и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки с предмет, относим към дейността на дирекцията.

 1. 1. Директорът на дирекцията създава организация относно цялостното и точно изпълнение на сключените в резултат от процедирането по т. 7 договори с предмет, относим към дейността на дирекцията.

 1. 2. Организацията по т. 7.1. включва и контрол по изпълнението на всеки договор, като за целта се определят отговорни длъжностни лица, чиято дейност се съблюдава от прекия им административен ръководител.

 2. Директорът на дирекцията създава организация относно цялостното и точно изпълнение и на всички други сключени договори от страна на Столична община, предметът на които е относим към дейността на поверената му структура. Създава организация за навременното, точното и пълното нанасяне на данните относно договорите в съответните информационни системи на Столична община.

 3. Участва в разработването на Националната и Областната програма за намаляване на риска от бедствия. Изготвя проект за Общинска програма за намаляване на риска от бедствия, в която се определят стратегическите цели и оперативни дейности за реализирането им за срок от 5 години. Предоставя данни, необходими за изготвянето на Областната програма за намаляване на риска от бедствия и на Областния план за защита при бедствия.

 4. Участва в работата на комисии за извършване на оценка на риска и провеждане на превантивни мероприятия с цел недопускане и/или намаляване на последиците от бедствия и аварии.

 5. Изготвя годишни планове за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия, които съдържат оперативни цели, дейности, бюджет, срок за реализация, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорници.

 6. Изготвя проект на Общинския план за защита при бедствия съвместно с представители от други структурни звена на СО, ведомства, юридически лица и други, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината. При необходимост, предлага изменения и допълнения на Общинския план за защита при бедствия.

 7. Изготвя и осигурява изпълнението на външен авариен план за предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал на територията на общината, с описание на мерките, които трябва да бъдат предприети извън територията на предприятието/съоръжението, съгласно Закона за опазване на околната среда. Външният авариен план се изготвя като част от Общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия.

 8. Във връзка с осигуряване на изпълнението на Общинския план за защита при бедствия предлага и осъществява сключване на споразумения между кмета на СО и юридически лица  и еднолични търговци съгласно Глава четвърта, Раздел II от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

 9. Участва в изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, чрез които безвъзмездно и съобразно ситуацията да получава информация и данни от физически лица, организации и институции; от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични,  химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления; от Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112; от Националния институт по метеорология и хидрология, от Басейнова дирекция „Дунавски район“ при МОСВ, от международния обмен, както и от други източници.

 10. По разпореждане на кмета на СО организира дейности за разпространяване на спешни предупреждения към обществеността за предстоящи бедствия на територията на общината с цел предприемане на адекватни действия за намаляване на риска от бедствия и подготовка за реакция от компетентните органи.

 11. Изготвя методика за обучение по защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ на служители от общинската администрация, оперативни и структурни звена на СО, деца, ученици, доброволци и аварийни групи.

 12. Създава организация за защита при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в сградите, в които се осъществява работен процес на Столична общинска администрация, и организира обучение на общинската администрация за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки.

 13. Организира обучение на населението на територията на общината за начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия чрез предоставяне на информация по подходящ начин. Осигурява и разпространява необходимата информация за гражданите относно предприетите мерки от СО по въпросите за защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации. Подпомага обучението на населението чрез поддържане на актуална информация на интернет страницата на СО.

 14. Изисква публична информация от компетентните органи за наличието на критични инфраструктури на територията на СО, вкл. техните елементи, уязвими места, заплахи и рискове, и участва в разработването на превантивни мерки за тяхната защита.

 15. Участва в дейности по защитата на населението в случай на опасност или при възникване на бедствия като съставна част на Единната спасителна система (ЕСС).

 16. Поддържа готовност за предоставяне на помощ при поискване от ЕСС и след разпореждане на кмета на СО съгласно Общинския план за защита при бедствия.

 17. По заповед на кмета на СО планира и провежда тренировки за установяване на състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реакция при бедствия. Планира и провежда учения за подобряване на взаимодействието и координацията между съставните части на ЕСС и ръководните органи на общината за реагиране при бедствия.

 18. Организира дейността на Доброволното формирование на Столична община за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

 19. Изготвя и предлага на кмета на СО проект за заповед за обявяване на бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.

 20. При обявено бедствено положение на територията на СО участва в дейности по временно извеждане на лица, животни и изнасяне на имущества от определена територия; грижи за деца и хора в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги полагат; приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи; евакуация и/или разсредоточаване, както и временно настаняване на лица, пострадали (засегнати) от бедствието, в сгради с друго предназначение за срок до 6 месеца.

 21. Изготвя и предоставя на кмета на СО проект на заповед за създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, както и на Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ. Предлага на кмета на СО въвеждане в изпълнение на Плана за защита при бедствия.

 22. Организира осигуряване и предоставяне на неотложна помощ, вкл. изхранване и временно настаняване на пострадали (засегнати) лица и животни, раздаване на облекло и битово имущество на пострадали (засегнати) лица, както и предприемане на други необходими мерки.

 23. Организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия и оказва съдействие на органите на Агенцията за социално подпомагане при извършване на анкетата по чл. 55, ал. 3 от ЗЗБ.

 24. Организира извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие в съответствие с функциите на общината, определени в ЗЗБ, в специални закони и в подзаконови нормативни актове.

 25. Осигурява места и условия за временно настаняване на пострадали (засегнати) при бедствия – фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки.

 26. Директорът на дирекцията като оправомощен представител на кмета на СО участва в работата на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

 27. Подпомага дейността на кмета на СО при организиране на защитата при бедствия на територията на общината; координиране и провеждане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия; създаване на организация за ранно предупреждение за бедствия; планиране в проекта на общинския бюджет на финансови средства за защита при бедствия.

 28. Изготвя и предоставя на кмета на СО проект на заповед за определяне на ръководител на операциите при защита при бедствия.

 29. Обменя информация със СДВР и СДПБЗН, свързана с констатирани нарушения и аварийни ситуации.

 30. Организира денонощно дежурство в Дежурния оперативен център по АПП, където се приемат, обработват и обобщават сигнали, които са постъпили от Националната система 112 или от други източници и касаят безопасността на гражданите. Организира реакция на постъпилите сигнали чрез изпращане на мобилни аварийни екипи. Докладва на кмета на СО за получените сигнали и резултатите от извършената дейност.

 31. Участва в премахване на опасни дървета и клони от тротоари, булеварди, улици, паркове, градини, опасно надвиснали предмети от покривни конструкции; обезопасяване на рекламни пана, билбордове, мантинели, метални и тръбно-решетъчни прегради, липсващи и повредени метални шахти и капаци на отводнителната канализация при спирки на масовия градски транспорт, подлези, надлези, улични платна, метростанции, пешеходни зони и др.; отстраняване и укрепване на паднали и наклонени пътни знаци, светофарни уредби, видеокамери, предпазни ограждения и парапети на мостове, подлези, надлези и др.; извършване на проверки за изправността на съоръженията, монтирани на детски площадки и при необходимост премахване на опасни предмети и други детайли от/на площадките.

 32. При необходимост, подпомага компетентни органи и структурните звена на СО при провеждането на масови мероприятия на територията на общината, с цел превенция срещу възникването на бедствия, аварии и инциденти.

 33. Организира дейността на учебен полигон в с. Панчарево, предназначен за обучение на деца, ученици, доброволни формирования и аварийни групи.

 34. Поддържа непрекъсната готовност за приемане и предаване на сигнали, съобщения и информации за възникнали бедствия, инциденти и аварии и организиране на незабавни действия на територията на общината.

 35. Участва в провеждането на спасителни дейности за справяне с последиците от възникнали природни явления (в т.ч. земетресения, наводнения, движения на маси –  свлачища и потоци от отломки, бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари и др. подобни, причинени от природни сили).

 36. Съдейства на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи при провеждане на аварийно-спасителни работи, свързани с авиационно произшествие и за изготвяне на План за действие, съгласно Закона за гражданското въздухоплаване.

 37. При участие в спасителни или неотложни аварийно-възстановителни работи, ръководени от кмета на СО, организира обмен на информация между ръководството на СО и органите на МВР за хода на тяхното провеждане.

 38. Подготвя ежегодния доклад на кмета на СО до областния управител на София-град, за извършената от общината дейност по защитата на населението при бедствия.

 39. Участва в работата на комисии за обследвания на стратегически обекти и дейности, както и на части от критичната инфраструктура на територията на общината, за осъществяване на взаимодействие със СО при тяхната защита.

 40. Участва в разработването на Общинския план за противодействие на тероризма. Поддържа в готовност сили и средства за участието на СО в съответствие с Националния план за противодействие на тероризма.

 41. Планира в проектобюджета на СО необходимите финансови средства за провеждане на превантивна дейност и изпълнение на мероприятията и задачите, залегнали в общинските планове за намаляване на риска от бедствия, защита при бедствия и противодействие на тероризма.

 42. Ежегодно, до края на месец август, предлага на вниманието на заместник-кмета на СО по направление „Финанси и здравеопазване“ прогнозната стойност на необходимите финансови средства за осигуряване на текущата дейност на дирекцията, като разходването на одобрените от СОС средства за дейността се извършва чрез направление „Финанси и здравеопазване“.

 43. При настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на река своевременно уведомява водоползвателите за характера на замърсяването и за мерките, които биха могли да вземат за намаляване на вредите от замърсяването.

 44. Създава, съхранява, обновява, поддържа, предоставя и отчита запасите от индивидуалните средства за защита, предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия, за нуждите на служителите от общинските администрации и за населението в общината.

 45. Контролира изпълнението на задължението за организиране на доброволни формирования за гасене на горски пожари по чл. 142, ал. 1 от ЗГ.

 46. Разработва и контролира съвместно с други органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината.

 47. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на дирекцията, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.