Функции на кмета на Столична община:

 • Насочва и координира дейността на специализираните органи на общинската администрация.
 • Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.
 • След избора им по реда на изборното законодателство и полагането на клетва пред СОС, сключва споразумение с районните кметове.
 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за съответните полицейски служби.
 • Организира изпълнението на общинския бюджет.
 • Внася в СОС доклади с проекти за решения.
 • Организира изпълнението на актовете на СОС и внася отчет за изпълнението им.
 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от нормативните актове на Народното събрание, Президента на Република България и Министерския съвет.
 • Организира изпълнението на дългосрочните програми на СО.
 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на районите и кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания.
 • Възлага организацията и подготовката на отговорите на питанията, отправяни от общинските съветници.
 • Упражнява правомощията на административнонаказващ орган, лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица, съобразно действащите нормативни актове.
 • Представлява Столичната община като юридическо лице.
 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.
 • Поема управлението при кризи, като взема всички необходими мерки за предотвратяване или ограничаване на последиците от тях и търси съдействие от страна на централните държавни органи съобразно тяхната компетентност.
 • Организира и провежда процедури за управление и разпореждане с общинско имущество по реда и условията на ЗОС и други нормативни актове.
 • Упражнява правомощията по непосредственото управление и разпореждане с обекти - общинска собственост, в съответствие с действащата нормативна уредба.
 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние.
 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
 • Предоставя свои функции по ЗУТ на заместниците си, на главния архитект на София и на други длъжностни лица от общинската администрация.  Назначава Експертен съвет по устройство на територията на Столична община.
 • Одобрява решенията от заседанията на специализирания състав за разглеждане на устройствени проекти на Общинския експертен съвет по устройство на територията.
 • Утвърждава Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.
 • В случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
 • Председателства Съвета по сигурност.
 • Издава заповеди, задължителни за специализираните изпълнителни органи на общинската администрация, кметовете на райони и кметства.