Функции на заместник-кмет по направление „ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“:

  • Участва в разработването на стратегията и политиката на масовия градски транспорт и неговото развитие във всички направления- автобусни превози, релсов и нерелсов електрически транспорт.
  • Провежда мерки за осигуряване на столицата с обслужване от таксиметрови превози.
  • Провежда мерки за осигуряване на допълнителни маршрутни линии.
  • Организира изпълнението на междуобластните превози от Републиканската транспортна схема.
  • Координира и участва в разработването на наредби, правилници, планове, и програми, свързани с транспорта.
  • Координира и контролира изготвянето на анализи, експертизи и други разработки в сферата на комуникационната, транспортната и инженерната инфраструктура на територията на Столична община.
  • Участва в дейността на колегиални консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствените или международни организации в строителството.
  • Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административните структури.