Заместник-кметът на Столична община, направление „Транспорт и градска мобилност“, подпомага осъществяването на правомощията кмета на Столична община като:

  1. Контролира и координира дейностите и услугите в сферата на транспорта и градската мобилност.
  2. Съвместно със зам.-кмета на направление „Обществено строителство“ дава становища по повод развитието на пътната инфраструктура и подготвя Стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението ѝ.
  3. Координира дейностите по осигуряване безопасност на движението и контролира спазването им.
  4. Координира дейностите по осигуряване организация на движението и контролира спазването им.
  5. Организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници.
  6. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.
  7. Координира процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в направлението, като контролира и въвеждането в Системата за контрол и управление на делата, информация относно всички дела с предмет, свързан с дейността на ръководеното от него направление.
  8. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.
  9. Организира, координира и контролира дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София.