Чл. 72. (1) Дирекция „Административна“ е част от направление „Архитектура и градоустройство“. Дирекцията осъществява административното обслужване в НАГ при спазване на принципите и разпоредбите, установени в Административно-процесуалния кодекс, Закона за администрацията, наредбите на Столичния общински съвет, Наредбата за административното обслужване, Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от НАГ, от Хартата на клиента, Инструкция за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на хартиени носители, свързана с административните дейности и с дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица, Закона на Националния архивен фонд, Закона за обществени поръчки. Дирекцията организира и подпомага работата на специализираните и разширените състави на Общинския експертен съвет по устройство на територията. В дейността на дирекцията влиза проучване, анализиране и изготвяне на становища за текущи преписки, постъпили в НАГ.

(2) Структура на дирекция „Административна“:

1. Отдел „Общински експертен съвет и деловодно обслужване“ 

2. Отдел „Архивно обслужване и дигитален архив“.

(3) Отдел „Общински експертен съвет и деловодно обслужване“ има следните функции:

1. Организира и осъществява техническото обслужване на дейността на специализираните и разширените състави на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

2. Води протоколите на заседанията на специализираните и разширените състави на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

3. Поддържа архив на протоколите от заседанията на специализираните състави на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

4. Проучва, анализира, приема и регистрира входяща и изходяща кореспонденция от граждани, фирми, районни администрации и я разпределя по отдели съгласно спецификата на третиращите въпроси.

5. Извършва справки (устни и по телефон) по движението на преписките (вътрешни и външни), подпечатва инвестиционни проекти, визи, разрешения за строеж, заповеди, регулационни и застроителни планове.

6. Описва в справочните дневници пощата, насочена към техническите архиви на НАГ.

7. Свързва преписките и оформя досиетата.

8. Извършва справки в деловодната програма и в архива на деловодството за стари години.

9. Записва нововъведените преписки в дневниците на главния архитект и директорите на дирекции.

10. Разпределя приключилите преписки по години в съответните папки.

11. Осъществява контакти с всички звена и отдели на дирекции по отношение движението на преписките.

12. Извършва куриерски услуги, които включват:
- първоначална обработка на входящата кореспонденция, проверка правилността на адресите, подготовка документите за регистрация;
- описание на преписките в дневниците и изискване подпис от длъжностното лице, получило пощата;
- разнасяне на документацията по предназначение;
- подготовка на кореспонденцията за размяна с другите звена от системата на Столична община;
- подготовка и изпращане на изходящата кореспонденция по предназначение;
- размяна на пощата с 24-те районни администрации и останалите структури на Столична община;
- доставяне на поща на място в СГС, СРС, МРРБ и др.

(4) Отдел „Архивно обслужване и дигитален архив“ има следните функции:

1. Приемане и архивиране на устройствени планове и инвестиционни проекти.

2. Архивиране на получените преписки и строителни книжа от деловодството в технически архив, което включва:
- подробен преглед на всички документи към преписката;
- описване в справочна картотека;
- подреждане на преписките в архива по местност, квартал, имот, адрес.

3. Обслужване на фирми, проектанти, СДВР, адвокати, служители на НАГ, районни администрации и други структури на СО.

4. Архивиране на влезлите в сила разрешения за строеж и разрешения за поставяне.

5. Архивиране на заповедите на главния архитект.

6. Подреждане, съхранение и опазване на документацията, влязла в техническия архив.

7. Размножаване на документацията по време на справки, изискани от клиентите, от инвестиционни проекти, регулационни и застроителни планове, заверка с „вярно с оригинала" и предаване – след платена такса по фактура, изготвена от служителите на отдела.

8. Организира изпращането на информация към АГКК съгл. чл. 15, ал. 11, чл. 16, ал. 6, чл. 17, ал. 7.

9. Съхраняват оригинала на графичната част на общия устройствен план с печата на Министерския съвет.