Структура на дирекция „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“:

 • Отдел „Методология“
 • Отдел „Информационно обезпечаване“
 • 22 районни отдела „Общински приходи“
 • Отдел „Вътрешен контрол“

Функции на отдел „Методология“:

 • Приема и завежда преписки под формата на молби, сигнали, жалби, запитвания, искания и други.
 • Изготвя отговори по постъпилите жалби, молби и запитвания в общия срок.
 • Извежда готовите преписки, с копие до съответния районен отдел „Общински приходи“ - за сведение и изпълнение.
 • Издава Удостоверения за декларирани данни, съгласно чл. 73а. ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУПСО.
 • Издава Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 и ал. 10 от ДОПК.
 • Изготвя и изпраща по компетентност запитвания до Национална агенция по приходите съгласно чл. 4 ал. 6 от ЗМДТ.
 • Изготвя отговори по постъпили запитвания от ЧСИ, ДСИ, съдилища, прокуратура, НАП, КУИППД и др. институции.
 • Изготвя писма до началниците на районните отдели за своевременно уведомяване за настъпили промени в нормативната база.
 • Изготвя указания за тълкуване и прилагане на нормативната база.
 • Изготвя проекти на решения на Столичен общински съвет за промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
 • Изготвя процедури за начина на работа при осъществяване на различните видове дейности.
 • Изготвя бланки, в помощ на прилагането на дадените процедури.
 • Осъществява контрол върху правните основания за съставянето на проекти на наказателни постановления и препращат същите на ресорния кмет, който изпълнява функциите на наказващ орган, съгласно заповед на кмета на СО за възлагане на наказващите правомощия на заместник-кмета по „Финанси и стопанска дейност“.
 • Изготвя проекти на решения по обжалвани актове по чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал. 3 от ДОПК, както и на други индивидуални административни актове, издавани от дирекцията/отделите.
 • Приема граждани и служители на ЮЛ, като ги консултира устно, снабдява ги с поискани от тях бланки, прави разяснения и други.
 • Консултира (устно и писмено) служителите на районните отдели, включително служителите на отдел „Информационно обезпечаване“, когато това се налага.
 • Анализира и изготвя обобщени справки при поискване от директора на дирекцията, от ресорния заместник-кмет, от кмета на общината, както и при необходимост от други дирекции на Столична община.
 • При получаване на информация от компетентни органи за настъпили промени в недвижимата собственост или движима такава (МПС-та) директора на дирекцията, чрез служителите от отдел „Методология“ уведомяват за това районните отдели, а те от своя страна следва да предприемат уведомителни действия спрямо задължените лица, като им се даде срок за явяване и представяне на документи.
 • Организира и осъществяват цялостната финансово счетоводна дейност на дирекция „Обшински приходи“ и отделите към нея и дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“.
 • Изготвя справки, анализи и прогнози за приходи от местни данъци и такси за дирекция „Общински приходи“ и дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“.
 • Изготвя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за дирекция „Общински пирходи“ и дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ - баланс, счетоводни отчети, оборотни ведомости, справка декларация по ДДС, касов отчет и др.
 • Урежда сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, взаимоотношения с бюджета, банките и с осигурителни фондове.

Функции на отдел „Информационно обезпечаване“:

 • Обезпечава информационно работата в дирекция „Общински приходи“ и районните отдели, както и на Дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“.

Функции на отделите „Общински приходи“:

 • Приемат и обработват декларации по чл. 14, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. 61 н, чл. 61 р и чл. 117 от ЗМДТ.
 • Приемат и обработват декларации по чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.
 • Обработват декларации по чл. 23 и Заповеди на кмета на СО съгласно разпоредбите на чл. 24 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.
 • Приемат молби и издават Удостоверения за данъчна оценка;
 • Приемат искания и издават Удостоверения за декларирани данни.
 • Приемат искания и издават Удостоверения за платен данък наследство.
 • Приемат искания и издават Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
 • Приемат и заверяват молби - декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.
 • Приемат искания и издават справки за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси.
 • Приемат искания и издават служебни бележки, относно обстоятелства за МПС.
 • Приемат искания и издават заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ.
 • Установяват административни нарушения и издават актове за установените административни нарушения по Закона за местните данъци и такси.
 • Изготвят проекто-наказателни постановления и ги препращат за контрол до отдел „Методология“.
 • Връчват готовите наказателни постановления.
 • Определят задължения за местни данъци и такси за минало време и начисляват лихви за просрочие, като изготвят протоколи за тези си действия.
 • Издават актове за установяване на задължения по декларация но реда на чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал. 3 от ДОПК.
 • Правят искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки до Дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ чрез директора на Дирекция „Общински приходи“.
 • При осъществяване на своите правомощия, служителите на районните отдели могат да изискват от ДЗЛ всякакви документи, доказващи права или такива, които ползват същите за намаляване на размера на данъка или таксата и др., като непредставянето на тези документи следва да бъде санкционирано по административен ред.
 • Окомплектоват и предават преписки за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове по чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал, 3 от ДОПК, както наложени административни санкции с наказателни постановления на дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ чрез директора на дирекция „Общински приходи“.
 • Изготвят различен вид справки, поискани от началника на отдела или от директора на дирекцията.
 • Предоставят копия от всички видове декларации, документи за собственост и пр., както и издадени документи поискани във връзка извършване на ревизии и проверки, като оказват пълно съдействие на дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ в ревизионно производство.
 • Оказват съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.
 • Издължават безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и юридическите лица.
 • Ежедневно приключват и отчитат сумите платени в брой на касите на отдела.
 • Обслужват граждани желаещи да плащат задълженията си в брой на касите на отдела.
 • Ежедневно отчитат събраните суми.
 • Служители, които имат право да работят с класифицирана информация:
  - Служителите, които имат право да работят с класифицирана информация, приемат и обработват декларации по чл. 14 от ЗМДТ за имоти, представляващи класифицирана информация.
  - Горепосочените служители приемат и обработват декларации по чл. 23, чл. 24 и чл. 27 от НОАМТЦУПСО за имоти, представляващи класифицирана информация.
  - Приемат молби за издаването на Удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация.
  - Изготвят удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация.
  - Изготвят съобщения за дължими данъци върху имотите и такса за битови отпадъци за имоти, представляващи класифицирана информация.
  - Изготвят отговори по постъпили запитвания от институции с ниво на класифицирана информация.

Функции на отдел „Вътрешен контрол“:

 •  Подпомага дейността на замесник-кмета на СО, направление „Финанси и стопанска дейност“ и директора на дирекция „Общински приходи“ при осъществяване на контролните им правомощия.
 • При сигнали за корупционни практики в общински структури, предприема необходимите дейности – превантивни и контролни, след възлагане чрез санкция от директора на дирекция „Общински приходи“, замесник-кмета на СО, направление „Финанси и стопанска дейност“ и кмета на СО. Организира и осъществява действия за защита на публичните интереси и борбата с корупцията, след издадена съответна заповед.
 • Организира осъществяването на контрол за правилното и законосъобразно извършване на дейността в направление „Финанси и стопанска дейност“ на: общинската администрация, районните администрации, общинските предприятия, търговските дружества с общинско участие.
 • Осигурява координация и взаимодействие с компетентните органи за обезпечаване на дейността си.
 • Подпомага общинските структури за превенция при защита на публичния интерес и антикорупционната дейност.
 • Организира дейността по обезпечаване на проверки, инспекции, проучвания, структуриране на комисии и работни групи и подбора на членовете им.
 • Изготвя график и провежда планирани и внезапни проверки.
 • Организира и контролира обучението, оценяването и развитието на персонала на отдела, с оглед повишаване на ефективността и превантивната си функция.
 • Участва в работни и учебни групи, обмен на информация с други органи по теми, свързани с функциите на отдела и нормативната рамка в областта му на дейност.
 • Организира изготвянето на доклади и отчети до кмета на СО, чрез директора на дирекция „Общински приходи“ и замесник-кмета на СО, направление „Финанси и стопанска дейност“.
 • Запознава директора на дирекция „Общински приходи“, замесник-кмета на СО, направление „Финанси и стопанска дейност“ и кмета на СО, с възникнала необходимост от действия за изясняване на съмнения за измами, нарушен обществен интерес или корупционни практики, извън официално постъпилите сигнали, жалби, преписки и друга входяща кореспонденция.