Чл. 36. (1) Дирекция „Общински приходи“ е на пряко подчинение на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“. Установява, обезпечава и събира местните данъци и такси по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 9б от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). На същото основание обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Извършва административно обслужване чрез издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по искане на заинтересованите лица. Ръководи се от директор, който е ръководител на звеното за местни приходи в структурата на Столична община и има правомощията на териториален директор на Националната агенция за приходите, следващи се от разпоредбата на чл. 4, ал. 5, хипотеза  втора от ЗМДТ. Директорът е компетентен орган по чл. 106, ал. 2, чл. 107, ал. 4, чл. 112, ал. 2, т. 1, чл. 134, ал. 4 и чл. 197, ал. 1 от ДОПК във връзка с чл. 4, ал. 5  от ЗМДТ.

(2) Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в дирекцията.

(3) Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.

(4) Структура на дирекция „Общински приходи“:

1. Отдел „Ревизии и събиране на вземания“

2. Отдел „Големи данъкоплатци“ и 21 районни отдела „Общински приходи“

3. Отдел „Методология“

4. Отдел „Техническо обезпечаване“

5. Отдел „Вътрешен контрол“.

(5) Отдел „Ревизии и събиране на вземания“ – Извършва установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и местните такси по реда на  ДОПК съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 9б от ЗМДТ, като в производствата по ал. 1 на чл. 4 от ЗМДТ служителите имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване – на публични изпълнители.

1. Служителите в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, определени със заповед на кмета на Столична община за органи по приходите в производствата по установяване, обезпечаване, събиране и контрол на вземанията от местните данъци и такси, имат следните функции:

1.1. Имат правата и задълженията на административни органи по местни приходи.

1.2. Осъществяват дейностите по извършване на проверки и ревизии.

1.3. При необходимост могат да поискат мотивирано налагането на предварителни обезпечителни мерки.

1.4. Съставят АУАН при установено административно нарушение.

1.5. При възлагане от заместник-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“ извършват  контрол, в т.ч. планови проверки, на районните отдели „Общински приходи“.

2. Служителите в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, определени със заповед на кмета на Столична община да упражняват компетентността на публични изпълнители в производствата по обезпечаване и събиране на вземанията от местните данъци и такси, имат следните функции:

2.1. Извършват дейностите по обезпечаване на публичните общински вземания за местни данъци и местни такси по реда на ДОПК.

2.2. След възлагане извършването на принудително събиране от директора на дирекцията, извършват необходимите действия по предприемане на принудително изпълнение.

3. Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в отдела.

3.1. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от отдела осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.

(6) Отдел „Големи данъкоплатци“ и 21 (двадесет и един) районни отдела „Общински приходи“ – „Общински приходи – „Красно село“, „Общински приходи – „Възраждане“, „Общински приходи – „Оборище“, „Общински приходи – „Сердика“, „Общински приходи – „Подуяне“, „Общински приходи – „Слатина“, „Общински приходи – „Изгрев“, „Общински приходи – „Лозенец“, „Общински приходи – „Средец" и "Триадица“, „Общински приходи – „Витоша" и "Овча купел“, „Общински приходи – „Надежда" и "Връбница“, „Общински приходи – „Красна поляна“, „Общински приходи – „Илинден“, „Общински приходи – „Искър“, „Общински приходи – „Младост“, „Общински приходи – „Студентски“, „Общински приходи – „Люлин“, „Общински приходи – „Нови Искър“, „Общински приходи – „Кремиковци“, „Общински приходи – „Панчарево“, „Общински приходи – „Банкя“ имат следните функции:

1. Приемат и обработват декларации по чл. 14, чл. 27, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. 61н, чл. 61р и чл. 117 от ЗМДТ.

2. Приемат и обработват декларации по чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО).

3. Процедират декларациите по чл. 23 от НОАМТЦУПСО и заповедите на кмета на СО съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 3 от НОАМТЦУПСО.

4. Приемат молби и издават удостоверения за данъчна оценка.

5. Приемат искания и издават удостоверения за декларирани данни.

6. Приемат искания и издават удостоверения за платен данък върху наследствата.

7. По искане на задължените лица издават удостоверения за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК.

8. Приемат и заверяват молби – декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК във връзка с чл. 79 от ЗС.

9. Приемат искания и издават справки за минали периоди за платени и неплатени местни данъци и такси.

10. Приемат искания и издават служебни бележки относно обстоятелства за МПС.

11. Приемат искания и издават заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ.

12. Установяват административни нарушения и съставят актове за установяване на административни нарушения по Закона за местните данъци и такси.

13. Изготвят проекти на наказателни постановления и ги препращат за контрол до отдел „Методология“.

14. Връчват наказателните постановления.

15. Определят данъка по чл. 14, ал. 1 – 4 от ЗМДТ и го съобщават на данъчно задълженото лице или на негов законен представител. Определят задължения за местни данъци и такси за минали периоди и начисляват лихви за просрочие, като изготвят протоколи за тези  действия.

16. Издават актове за установяване на задължения по декларация по реда на чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал. 3 от ДОПК.

17. Правят искане за налагане на обезпечителни мерки  до отдел „Ревизии и събиране на вземания“ чрез директора на дирекцията за установените и изискуеми публични общински вземания.

18. При просрочени задължения, установени с актове по чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал, 3 от ДОПК, независимо дали са обжалвани и с влезли в сила наказателни постановления, предават изпълнителните основания на отдел „Ревизии и събиране на вземания“ за предприемане на действия по принудително изпълнение.

19. Изготвят различен вид справки при поискване от началника на отдела или от директора на дирекцията.

20. Предоставят копия от всички видове декларации, документи, книжа, носители на информация, при поискване от отдел „Ревизии и събиране на вземания“ по повод на извършвани проверки и ревизии, като оказват пълно съдействие.

21. Оказват съдействие под формата на устни разяснения на лицата при попълване на различните видове декларации.

22. Издължават/отразяват безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и юридическите лица.

23. Ежедневно приключват и отчитат сумите, платени в брой на касите на отдела.

24. Обслужват лицата при  заплащане на задълженията  в брой на касите на отдела.

25. Ежедневно отчитат събраните суми.

(7) Отдел „Методология“ има следните функции:

1. Изготвя методическите указания, процедурите и инструкциите за работа на районните отдели „Общински приходи“.

2. Изготвя отговори по постъпили заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица.

3. Изготвя отговори по постъпили запитвания от ЧСИ, ДСИ, съдилища, Прокуратура, НАП, КУИППД и др. институции.

4. Издава удостоверения за декларирани данни, съгласно чл. 73а, ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУПСО. 

5. Издава удостоверения за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6, ал. 10 и чл. 11 от ДОПК.

6. Изготвя и изпраща по компетентност запитвания до Националната агенция за приходите във връзка с чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ.

7. Уведомява своевременно началниците на районните отдели „Общински приходи“ за настъпили промени в нормативните актове, отнасящи се до дейността им.

8. Изготвя проекти на решения на Столичен общински съвет за промяна на Наредбата за определяне на размера на местните данъци (НОРМД).

9. Обработва и изплаща възнаграждения и обезщетения на служителите в дирекция „Общински приходи“ .

10. Изготвя документи, удостоверяващи трудов, служебен и осигурителен стаж на служителите от дирекцията от разплащателни ведомости.

(8) Отдел „Техническо обезпечаване“ има следните функции:

1. Изготвя  стратегия  за развитие и подобрение на информационното  обслужване на дирекция „Общински приходи“.

2. Участва в изготвяне на политиките за информационна сигурност.

3. Приема, анализира и изготвя справки при необходимост и след поискване.

4. Анализира данни и проекти по изграждане и поддържане на информационната мрежа.

5. Осъществява взаимодействие с длъжностни лица от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, други администрации и външни организации, касаещи обмена на информация и обслужването на техниката и софтуера.

6. Администрира достъпите до всички програмни продукти, за които има право и компетентност.

7. Планира и осъществява справките по месечно, годишно приключване и годишно облагане на задължения по ЗМДТ.

8. Поддържане  и актуализация на приложните софтуери.

9. Инсталира необходимия софтуер и всички необходими приложни продукти. Инсталира новополучената компютърна и офис техника

10. Информационно осигуряване на гражданите в реално време.

11. Изготвя навременна и вярна информация, отнасяща се до дирекции „Общински приходи“.

12. Оказва техническа и методична помощ за подобряване работата на програмните продукти.

13. Изгражда и поддържа вътрешното структурно окабеляване в дирекция „Общински приходи“.

14. Задълбочено разглежда възникналите проблеми като се ориентира в тяхната структура и причина.

15. Осигурява и дава съвети в процеса на работа на служителите от дирекция „Общински приходи“, служителите от външни институции.

16. Съблюдава за спазването на Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. от служителите на дирекцията.

(9) Отдел „ Вътрешен контрол“ изпълнява следните функции:

1. Подпомага дейността на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ и директора на дирекция „Общински приходи“ при осъществяване на контролните им правомощия.

2. При сигнали за корупционни практики в общински структури, предприема необходимите превантивни и контролни дейности, след възлагане от кмета на СО и заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“. Организира и осъществява действия за защита на публичните интереси и борбата с корупцията, след издадена съответна заповед.

3. Организира осъществяването на контрол за правилното и законосъобразно извършване на дейността в направление „Финанси и здравеопазване“ на общинската администрация, районните администрации, общинските предприятия, търговските дружества с общинско участие.

4. Осигурява координация и взаимодействие с компетентните органи за обезпечаване на дейността си.

5. Подпомага общинските структури за превенция при защита на публичния интерес и антикорупционната дейност.

6. Организира дейността по обезпечаване на проверки, инспекции, проучвания, структуриране на комисии и работни групи и подбора на членовете им.

7. Изготвя график и провежда планирани и внезапни проверки.

8. Организира и контролира обучението, оценяването и развитието на служителите в отдела с оглед повишаване на ефективността и превантивната си функция.

9. Участва в работни и учебни групи, обмен на информация с други органи по теми, свързани с функциите на отдела и нормативната рамка в областта му на дейност.

10. Изготвя доклади и отчети до кмета на СО чрез директора на дирекция „Общински приходи“ и заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“.

11. Запознава кмета на СО и заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ при възникнала необходимост от действия за изясняване на съмнения за измами, нарушен обществен интерес или корупционни практики извън официално постъпилите сигнали, жалби, преписки и друга входяща кореспонденция.