Чл. 23. Отдел „Правна координация“ осигурява спазването на законността при осъществяването на основните работни процеси в Столична община и управлението на вътрешноведомственото взаимодействие, изискващи правно обслужване на направленията в Столична община.

(1) Отдел „Правна координация“ осъществява следните функции:

1. Подготвя становища по правни въпроси от компетентността на Столична общинска администрация, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността на Столична община – по възлагане на кмета и на ръководителите на направления в Столична община.

2. Изготвя проекти на документи във връзка с жалби, сигнали и писма на граждани и юридически лица – по възлагане на ръководителите на направления в Столична община.

3. Съгласува по законосъобразност административни актове, издавани от кмета на СО, които са подготвени от направленията в Столична община, а при несъгласие – прилага писмено мотивирано становище.

4. Осъществява процесуално представителство по дела, в това число и изпълнителни производства, заведени от и срещу Столична община, както и по такива, свързани с дейността на съответните направления в Столична община, по възлагане от ръководителите им, пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които СО е страна, като извършва следните действия, но не само:

а) комплектува и препраща подадените жалби срещу административни актове или наказателни постановления, издадени от кмета на СО или от ръководителите на направленията в Столична община;

б) изготвя и подава жалби срещу административни актове, касаещи дейността на кмета на СО;

в) изготвя искови молби, заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за вземания на Столична общинска администрация;

г) изготвя и подава молби за образуване на изпълнителни дела за принудително събиране на вземания на Столична община;

д) изготвя жалби и сигнали до Прокуратурата на Република България във връзка с констатирани неправомерни действия на трети лица срещу общинските интереси;

е) изготвя отговори на искови молби, становища и писмени защити по съдебните производства, по които страна е СО;

ж) извършва необходимите действия за изпълнение на съдебните актове (разпореждания, определения и решения), касаещи въпроси изключително от компетенциите на кмета на СО.

5. Изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, които са от компетентността на ръководителите на направления в Столична община, по тяхно възлагане.

6. Осъществява процесуално представителство по дела, заведени срещу ръководителите на направления в Столична община във връзка с постановени от тях решения по ЗДОИ.

7. Анализира съдебната практика по прилагането на административните  актове на кмета на СО, свързани с дейността на направленията в Столична община, и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане. 

8. Участва със свои представители в състава на комисии/работни групи с предмет дейността на Столична община.

9. Участва със свой представител в Комисията по приемане на даренията в Столична община, който е и нейн председател.

10. Съгласува административнонаказателните актове и наказателните постановления, произтичащи от предоставената компетентност на ръководителите на направления в Столична община, по тяхно възлагане.

11. Изготвя експертни мнения във връзка с осъществяване правомощията на  ръководителите на направления в Столична община.

12. Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители и изготвя правни становища по въпроси от поверената му компетентност.

13. Извършва проверки, съгласува и следи за спазване законосъобразността на подготвени документации за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, инициирани от ръководителите на направления в Столична община.

14. Изготвя проекти на решения по реда на АПК в случаите, когато разглеждането на сигнали/предложения/жалби е от компетентността на направленията в Столична община.

15. По възлагане на зам.-кмета на направление „Правен и административен контрол“ съгласува за законосъобразност заповедите и договорите относно сделки на управление, по които страна е Столична община.

16. Юрисконсултите в отдела попълват своевременно всички необходими данни за делата, по които осъществяват процесуално представителство, в Системата за контрол и управление на делата (СКУД).