Чл. 16. (1) Заместник-кметът на Столична община, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, подпомага кмета на Столична община – ръководител на Столична общинска администрация, като:

1. Осъществява организация, координация и контрол дейностите на общината, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление, икономическото развитие и дигитализацията на Столична община, в т.ч.:

1.1. Възлага на дейностите, свързани с изграждането, ремонта и поддръжката в сферата на информационно-техническото обезпечаване на Столична община и контрол върху изпълнението им.

1.2. Разработва проекти на наредби на Столичния общински съвет, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.3. Изготвя краткосрочни и дългосрочни програми, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.4. Управление и контрол върху осъществяването поддръжката на информационните системи на Столична община.

1.5. Подготовка на заповеди, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.6. Отговаряне на сигнали, жалби и предложения от държавни институции, предприятия, организации и граждани, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.7. Анализиране състоянието и проблемите, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община, и предприемане на необходимите действия, при необходимост.

1.8. Съгласува и утвърждава изготвените от всички структури на Столична община технически задания и спецификации за разработка и закупуване на информационни системи, електронни регистри, приложен софтуер, компютърно, мрежово и комуникационно оборудване и периферия.

1.9. Отговаря за дейността на Столичната общинска администрация по повод условията на работа на служителите в частта на информационно-техническото обезпечаване на дейността им.

1.10. Отговаря за публикуването на официалния електронен портал на Столична община на актовете на кмета на СО, когато подлежат на разгласяване.

1.11. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

1.12. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на повереното му направление, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

2. Отговаря за мрежовата и информационната сигурност съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

3. Отговаря за съхранението (архива) на електронните документи и отстраняването им след изтичане на сроковете за съхранение, по приетите национални правила и регламентите на Вътрешните правила за оборота на електронни документи в Столична община.

(2) Заместник-кметът на Столична община, ръководител на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, при осъществяване на проекти:

1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18–РД09-1004/21.09.2018 г.

4. Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма.

Чл. 17. Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ включва следните структурни звена:

1. Дирекция „Информационни технологии“;

2. Дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“.