Функции на заместник-кмета по направление „Обществено строителство“:

1. Разглежда и се произнася относно проектиране, изграждане и ремонти на общински сгради и пътища.

2. Разглежда и се произнася относно проектиране, изграждане и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита.

3. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС, и от другите европейски, национални и международни програми и поректи. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

4. Координира и контролира изготвянето на анализи, експертизи и други разработки в сферата на комуникационната, транспортната и инженерната инфраструктура на територията на Столична община.

5. Участва в дейността на колегиални консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствените или международни организации в строителството.

6. Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административните структури.

7. Координира и контролира изпълнението на програми, свързани с енергийна ефективност на сградите, в т.ч. на задължението по чл. 63 от Закона за енергийната ефективност за управление на енергийната ефективност на сгради общинска собственост.

8. Организира и координира изграждането, ремонта и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези и крайпътното озеленяване по републиканските и общинските пътища.

9. Организира и координира изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища.

10. Разработва политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения – общинска собственост, съвместно с главния архитект на Столична община.

11. Разработва политиката в отрасъла "Водоснабдяване и канализация" съвместно с главния архитект на Столична община.

12. Разработва програма за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на общината съвместно с главния архитект на Столична община.

13. Участва като представител на общината в съответната асоциация по ВиК.

14. Създава, поддържа и контролира съдържанието на регистър на всички извършени планови, аварийни и други ремонти на улици и пътища, стопанисвани от СО, в т.ч. възлагани от районните кметове, в който отразява вида на повредата/неравността, точното местоположение, период, в който е извършен ремонтът, изпълнител на ремонта, стойност, като поддържа и архив със съответните доказателствени документи за горното.

15. Координира процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в направлението, като контролира и въвеждането в Системата за контрол и управление на делата, информация относно всички дела с предмет, свързан с дейността на ръководеното от него направление.

16. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

17. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.