Структура на дирекция „ТРАНСПОРТ“:

 • Отдел „Транспортна дейност“
 • Отдел „Транспортно обслужване“

Функции на отдел „Транспортна дейност“:

 • Извършва съгласуване по линии и курсове от Междуобластни превози от Републиканската транспортна схема/ МОП РТС/, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.
 • Поддържа база данни за квотата на Столична община в Републиканската транспортна схема, превозвачите  упражняващи таксиметрова дейност на територията на Столична община и  превозвачите извършващи Обществен превоз на пътници на територията на Столична община и изпълнение на договорните задължения.
 • Съгласува транспортно-обслужващи обекти и автогари за международни и вътрешни превози.
 • Поддържа връзки с обществеността, като подава информация, обработва и отговаря на предложения, молби и жалби, свързани с МГТ и извършва обмен на информация с областен отдел „Автомобилна администрация"- София и отдел „Пътна полиция" към СДВР.
 • Периодично внася за разглеждане в комисията на област София предложения за промени в РТС, след което се предлагат за утвърждаване от Министерство на транспорта на основание Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
 • Съдейства на дирекция „ОПК“ при изготвяне техническа документация и необходимата информация за организиране и провеждане на обществени поръчки и конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници.
 • Изготвя становища и прави предложения по законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на транспорта.
 • Издава маршрутни схеми за туристически превози в зона „Център".
 • Издава пропуски за движение в зона „Център" и зона „Първа" на товарни автомобили на основание чл. 28, ал. 3 и ал. 7 от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението на територията на Столична община.
 • Реализира приходи от такси при осъществяването на дейността за извършване на услуги на основание Наредбата за реда и начина за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет.
 • Упражнява разрешителния режим по Наредба № 34 от 6.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на МТС - издаване на разрешения за таксиметрови превози (ТП) и холограмни стикери.
 • Взаимодейства и предоставя данни на Териториална данъчна дирекция към НАП, Национален осигурителен институт, Изпълнителна агенция автомобилна администрация - София, отдел „Пътна полиция“ към СДВР, Софийска градска и районна прокуратура и направление , „Икономическа полиция" към СДП.
 • Участва в съвместни мерки с браншовата организация на таксиметровите превозвачи за борба с нелегалните таксиметрови автомобили на територията на Столична община.
 • Разработва стратегии, политики и анализи свързани с осъществяването на обществения транспорт, съвместно със структурите на „Център за градска мобилност" ЕАД и прави предложения за обема на годишната транспортна задача, съобразно финансовата осигуреност.    
 • Следи за осъществявания контрол по изпълнението на транспортната задача (пробег, графици и разписания).
 • Възлага проучвания, прави прогнози, анализи и предложения за оптимизация на маршрути, и за генералните схеми за перспективно развитие на транспортните мрежи и съгласува тримесечни експлоатационни планове.
 • Прави предложения за актуализация на Генералната схема за перспективно развитие на линиите на изграждащото се метро в гр. София.
 • Изготвя програми и технически задания за развитие - инвестиционни, ремонтни,  изграждане и реконструкция на релсовия път и контактно-кабелната мрежа.
 • Регистрира и води на отчет всички плавателни съдове на територията на Столична община и Софийска област и осъществява контрол по спазване изискванията на законовите и подзаконови актове.
 • Издава и презаверява позволителни за плаване, които се вписват в корабния регистър на база ежегоден преглед.
 • Осъществява постоянно взаимодействие с Изпълнителна агенция „Морска администрация" към МТС и с изпълнителните дирекции на всички пристанища по Черно море и река Дунав.
 • Упражнява технически надзор на поднадзорните съоръжения на съдовете, добиващи кариерни материали.
 • Съгласува протоколи за бракуване на превозни средства, собственост на Столична община или на дружества с над 50 % общинско участие.

Функции на отдел „Транспортно обслужване“:

 • Изпълнява общински дейности, свързани с транспортното обслужване на столичната общинска администрация. Организира, ръководи, контролира и координира транспортното обслужване на администрацията на Столична община, при спазване изискванията на приетите от СОС нормативни актове, както и други нормативни актове, свързани с дейността й.
 • Организира и координира финансовата дейност и счетоводната отчетност на дирекцията.
 • Изготвя ежемесечни оборотни ведомости, счетоводни справки и финансови отчети на дирекцията.
 • Отговаря за точното и вярно изготвяне на ежемесечните оборотни ведомости, счетоводните справки и финансовите отчети в определените за това срокове.
 • Изпълнява вътрешни за Столична община дейности, свързани с комплексното транспортно обслужване на Столична общинска администрация и Столичен общински съвет.
 • Организира и обезпечава транспортното обслужване в Столична община и Столичния общински съвет
 • Осигурява поддръжката и правилната експлоатация на служебните автомобили, собственост на Столична община. Следи за техническото състояние на автомобилите, отчетността на ГСМ материали и спазване на лимитите, определени със заповед на кмета на СО.
 • Съдейства на дирекция „ОПК“ при разработване и съгласуване на  документации за възлагане на обществени поръчки за доставка на превозни средства на Столична община.
 • Отговаря за техническото състояние на служебните автомобили, в съответствие с действащото законодателство и нормативните актове, свързани с дейността на дирекцията.
 • Води регистър на всички МПС, закупени със средства на СО.
 • Осигурява и диспечира транспорт за трудноподвижни лица на територията на СО по регистър, предоставен от дирекция „Социални дейности" на СО.


Правила за извършване на специализиран превоз на трудноподвижни лица на територията на Столична община