Чл. 50. (1) Дирекция „Транспорт“ е специализирана административна структура за организация и ръководство на транспортните дейности и услуги в Столична община, като се прилага законовата и подзаконова нормативна уредба, свързана с транспорта на територията на страната и на Столична община. Дирекцията е второстепенен разпоредител с бюджетни средства в структурата на Столична община.

(2) Общи функции:
1. Развитие на интермодални връзки между отделните видове градски транспорт и координацията му с междуобластните превози като се гарантира безпрепятствен достъп до националните и общоевропейските транспортни мрежи.
2. Разработване на гъвкава тарифна система, стимулираща използването на обществен транспорт.
3. Внедряването на съвременни информационни технологии, с които да се подобри информационното обслужване на потребителите на транспортни услуги.
4. Методически указания за усъвършенстване на финансовото управление на транспортния процес.
5. Осъществяване на пропускателен режим на превозните средства.
6. Организацията и административното управление на обществения превоз на пътници на територията на общината (основни градски автобусни линии, допълнителни автобусни линии и таксиметров превози).
7. Организация на транспортните услуги на гражданите, касаещи връзката на столицата с всички области на страната.
8. Определяне на спирки за редовни международни автобусни линии.
9. Корабоплавателен надзор на територията на общината.
10. Оказва съдействие при подготвяне на документи по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и изготвянето на проекти за отговор от името на заместник-кмета на Столична община, направление „Транспорт и градска мобилност“.
11. Технически надзор на поднадзорните съоръжения на съдовете, добиващи кариерни материали.
12. Организира, контролира и извършва събирането и отчитането такси от направление „Транспорт и градска мобилност“, на основание Приложение № 12 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета от Столичния общински съвет, превеждани по банковата сметка на дирекция „Транспорт“.
13. Изпълнява дейности, свързани с транспортното обслужване на Столичната общинска администрация. Организира, ръководи, контролира и координира транспортното обслужване на администрацията на Столична община при спазване изискванията на приетите от СОС нормативни актове, както и други нормативни актове, свързани с дейността ѝ.

(3) Структурата на дирекция „Транспорт“ включва:
1. Отдел „Транспортна дейност“
2. Отдел „Транспортно обслужване“.

(4) Отдел „Транспортна дейност“ има следните функции:
1. Извършва съгласуване по линии и курсове от Междуобластни превози от Републиканската
транспортна схема (МОП РТС), в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.
2. Поддържа база данни за квотата на Столична община в Републиканската транспортна схема, превозвачите, упражняващи таксиметрова дейност на територията на Столична община и ревозвачите, извършващи Обществен превоз на пътници на територията на Столична община и изпълнение на договорните задължения.
3. Съгласува транспортно-обслужващи обекти и автогари за международни и вътрешни превози.
4. Предоставя информация, обработва и отговаря на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения на физически и юридически лица, свързани с масовия градски транспорт (МГТ) и звършва обмен на информация с областен отдел „Автомобилна администрация" – София и отдел “Пътна полиция” към СДВР.
5. Периодично внася за разглеждане в комисията на област София предложения за промени в РТС, след което се предлагат за утвърждаване от Министерство на транспорта, на основание Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
6. Съдейства на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при изготвяне техническа документация и необходимата информация за организиране и провеждане на обществени поръчки и конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници.
7. Изготвя становища и прави предложения по законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на транспорта.
8. Издава маршрутни схеми за туристически превози в зона “Център“.
9. Издава пропуски за движение в зона “Център“ и зона “Първа“ на товарни автомобили, на основание чл. 28, ал. 3 и ал. 8 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет.
10. (В сила от 01.01.2021 г.) Изпълнява дейностите по регистрация, в т.ч. подготвя мотивиран отказ за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз. Подготвя проект на заповед, с която кметът оправомощава заместник-кмета на направлението да издава удостоверенията за регистрация и откази.
11. (В сила от 01.01.2021 г.) Извършва вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения във водения от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистър. Подготвя проект на заповед, с която кметът оправомощава длъжностни лица от отдела да извършват тази дейност.
12. Упражнява разрешителния режим по Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта – издаване на разрешения за таксиметрови превози (ТП) и холограмни стикери.
13. (В сила от 01.01.2021 г.) Подготвя проект на заповед за прекратяване действието на издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници в предвидените в Закона за автомобилните превози случаи.
Същата се издава от заместник-кмета на направлението, за чието оправомощаване отделът подготвя проект на заповед на кмета.
14. Създава и поддържа публична база данни, в която вписват превозните средства и лицата, които извършват превози с атракционна цел на територията на Столична община.
15. Определя маршрута на движение на пътните превозни средства и на съставите от пътни
превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел на територията на Столична община, като съобразява маршрутите на движение да не дублират разписанията на автобусните линии от утвърдената транспортна схема и при спазване на изискванията за безопасност за движение по пътищата.
16. Взаимодейства и предоставя данни на Териториална данъчна дирекция към НАП, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, отдел „Пътна полиция“ към СДВР, Софийска градска и районна прокуратура и отдел „Икономическа полиция“ към СДВР.
17. Разработва стратегии, политики и анализи, свързани с осъществяването на обществения
транспорт, съвместно със структурите на „Център за градска мобилност" ЕАД, и прави предложения за обема на годишната транспортна задача, съобразно финансовата осигуреност.
18. Мониторинг по изпълнението на транспортната задача (пробег, графици и разписания).
19. Възлага проучвания, съвместно с „Център за градска мобилност“ ЕАД прави прогнози, анализи и предложения за оптимизация на маршрути, за генералните схеми за перспективно развитие на транспортните мрежи и съгласува тримесечни експлоатационни планове.
20. Изготвя програми и технически задания за развитие – инвестиционни, ремонтни, изграждане и реконструкция на релсовия път и контактно-кабелната мрежа.
21. Изготвя становища за съгласуване на протоколи за разкомплектоване (ликвидация) на превозни средства, собственост на Столична община или на дружества с над 50% общинско участие.
22. Реализира приходи от такси и цени на услуги при осъществяването на дейността за извършване на услуги, на основание Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета от Столичния общински съвет.
23. Упражнява технически надзор на поднадзорните съоръжения на съдовете, добиващи кариерни материали.
24. Изпълнява контролни функции по чл. 91, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и подготвя проекти на наказателни постановления по чл. 92, ал. 2 от ЗАП, за което своевременно изготвя и представя за подпис от кмета проект на заповед, оправомощаваща служители на отдела – чл. 91, ал. 11 от ЗАП, както и заповед, оправомощаваща заместник-кмета по направление „Транспорт и градска мобилност“ да издава наказателни постановления в предвидените в ЗАП случаи.
25. Осъществява функции във връзка с осигуряване безопасността на гражданите, плаващи във води, разположени на общински земи, както и във връзка с недопускане на аварии, водещи до замърсяване на водите.

(5) Отдел „Транспортно обслужване“ има следните функции:
1. Изпълнява дейности, свързани с транспортното обслужване на Столичната общинска администрация. Организира, ръководи, контролира и координира транспортното обслужване на администрацията на Столична община, при спазване изискванията на приетите от Столичния общински съвет (СОС) нормативни актове, както и други нормативни актове, свързани с дейността ѝ.
2. Организира и координира финансовата дейност и счетоводната отчетност на дирекцията.
3. Отговаря за точното и вярно изготвяне на ежемесечните оборотни ведомости, счетоводните справки и финансовите отчети в определените за това срокове.
4. Осигурява поддръжката и правилната експлоатация на служебните автомобили, собственост на Столична община, стопанисвани от дирекция „Транспорт“, в съответствие с действащото законодателство и нормативните актове, свързани с дейността на дирекцията. Следи за техническото състояние на автомобилите, отчетността на ГСМ материали и спазване на лимитите, определени със заповед на кмета на СО.
5. Съдейства на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при разработване и съгласуване на документации за възлагане на обществени поръчки за доставка на превозни средства на Столична община.
6. Води регистър на всички МПС, закупени със средства на Столична община.
7. Осигурява и диспечира транспорт за хора със затруднения в придвижването на територията на СО по данни от регистър, предоставен от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“.
8. Обработва и изплаща възнаграждения и обезщетения на служителите в отдел „Транспортно обслужване“.
9. Изготвя документи, удостоверяващи трудов, служебен и осигурителен стаж на служителите от отдела от разплащателни ведомости.
10. Извършва счетоводна отчетност на реализираните приходи от направление „Транспорт и градска мобилност“, на основание Приложение № 12 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета от Столичния общински съвет, привеждани по банковата сметка на дирекция „Транспорт“. 
 


Правила за извършване на специализиран превоз на трудноподвижни лица на територията на Столична община