(2) Структура на дирекция „Климат, енергия и въздух“:

1. Отдел „Въздух“
2. Отдел „Климат и енергия“.


Чл. 56. (1) Дирекция „Климат, енергия и въздух“ осъществява следните функции:

1. Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община, насочени към енергията, опазване качеството на атмосферния въздух, ограничаване, справяне с последиците от и адаптация към климатичните изменения.

2. Подготвя мотивирани предложения до кмета за нормите по чл. 9, ал. 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

3. В случаите,  на необходимост – когато общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, разработват предложение на програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6 от ЗЧАВ, прави предложение до кмета за приемане на програма в законоустановените срокове.

3.1. При вече изготвена такава програма следи за изпълнението ѝ ежегодно представя до кмета доклад за изпълнението ѝ в законоустановените срокове.

4. Мониторинг и контрол върху изпълнението на изготвените и приети планове, програми и стратегии на СО.

5. Изготвяне на периодични отчети до ръководството на СО за резултатите от изпълнението на приетите документи.

6. Изготвяне на отчети до Агенцията за устойчиво енергийно развитие, свързани със задълженията на СО за енергия от възобновяеми източници.

7. Подготовка и изграждане на Общински енергиен център.

8. Изготвяне на енергиен баланс на СО.

9. Мониторинг на изпълнението на заложените в Плана за действие за устойчиво енергийно развитие мерки и дейности и изготвяне на двугодишни мониторингови доклади като организира уведомяването по подходящ начин на обществеността за съдържанието на програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, включително чрез публикуването им на интернет страницата на общината.

10. Подготвя  информация за изпълнението на програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за предоставяне на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на Общинския съвет.

11. Актуализира данните в Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.

12. Подготовка на документацията за изграждане на обекти, насочени към мониторинг и опазване на качеството на атмосферния въздух и ограничаване и справяне с последиците от климатичните изменения.

13. Изготвяне становища и отговори на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с климата, енергията и въздуха.

14. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове, програми и стратегии, свързани с енергия, качество на атмосферния въздух и климат.

15. Координира осъществяването на процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в направлението, като въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.


(3) Отдел „Въздух“ има следните функции:

1. Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община, насочени към опазване качеството на атмосферния въздух. 

2. Мониторинг и контрол върху изпълнението на изготвените и приети планове, програми и стратегии на СО.

3. Изготвяне на периодични отчети до ръководството на СО за резултатите от изпълнението на приетите документи.

4. Мониторинг на изпълнението на заложените мерки в Плана за действие към Програмата за качество на атмосферния въздух на СО и изготвяне на отчет по мерките.

5. Подготовка на документацията за изграждане на обекти, насочени към мониторинг и опазване на качеството на атмосферния въздух.

6. Изготвяне становища и отговори на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с дейността на отдела.

7. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове, програми и стратегии, свързани с качество на атмосферния въздух.

8. Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на СО, свързани с опазване качеството на атмосферния въздух.

9. Извършват проверки и при констатирано нарушение издава АУАН съгл. чл. 41б, ал. 1 от ЗЧАВ.


(4) Отдел „Климат и енергия“ има следните функции:

1. Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община, насочени към енергията, ограничаване, справяне с последиците от и адаптация към климатичните изменения.

2. Мониторинг и контрол върху изпълнението на изготвените и приети планове, програми и стратегии на СО.

3. Изготвяне на периодични отчети до ръководството на СО за резултатите от изпълнението на приетите документи.

4. Изготвяне на отчети до Агенцията за устойчиво енергийно развитие, свързани със задълженията на СО по чл. 12 от Закона за енергийна ефективност и чл. 10 от Закона за енергия от възобновяеми източници. 

5. Подготовка и изграждане на Общински енергиен център.

6. Изготвяне на енергиен баланс на СО.

7. Мониторинг на изпълнението на заложените в Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на СО 2012 – 2020 г. мерки и дейности и изготвяне на двугодишни мониторингови доклади.

8. Подготовка на документацията за изграждане на обекти, насочени към ограничаване и справяне с последиците от климатичните изменения.

9. Изготвяне становища и отговори на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с дейността на отдела.

10. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове, програми и стратегии, свързани с енергия и климат.