Чл. 42. (1) Дирекция „Строителство" има следната структура:

1. Отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика”;

2. Отдел „Обществено строителство”.

(2) Отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика” има следните функции:

1. Участва в организацията на инвестиционния процес за строителство и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита на територията на Столичната община.

2. Участва при изготвянето на програмите за строителство и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита на територията на Столичната община.

3. Проверява техническата документация, необходима за осъществяване на инвестиционните намерения при изграждането и ремонта на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита.

4. Организира и участва в ЕТИС за приемане на ПИП, ИП и в технически съвети по време на строителството.

5. Участва в процедурите за избор на проектант, строител, строителен надзор и инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно Закона за обществените поръчки.

6. Отговаря за изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води.

7. Осъществява контрол относно изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии.

8. Отговаря за изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопански системи.

9. Участва в конкурсните комисии по реда на ЗОП за избор на проектанти и изпълнители на строителство и ремонти на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита, провеждани от районните администрации на СО.

10. Участва в приемателни комисии за общинските обекти.

11. Изготвя отговори на постъпили заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от юридически и физически лица.

12. Дава разрешение при наличие на предпоставки за това за аварийни възстановителни работи при внезапни повреди на подземни или надземни съоръжения на техническата инфраструктура.

(3) Отдел “Обществено строителство” има следните функции:

1. Участва в организацията на инвестиционния процес за строителство и ремонт на общински сгради.

2. Участва при изготвянето на програми за строителство и ремонт на общински сгради.

3. Преглежда техническата документация, необходима за осъществяване на инвестиционните намерения при строителство и ремонти на общински сгради.

4. Участва в комисиите при провеждане на обществени поръчки за избор на проектанти, строители, строителен надзор, инвеститорски контрол и др., възложени от Столична община, съгласно Закона за обществени поръчки.

5. Участва в комисиите при провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство и ремонт на общински сгради, възложени от районните администрации на Столична община, съгласно Закона за обществени поръчки.

6. Участва в приемателните комисии за общинските обекти с възложител Столична община.

7. Изготвя отговори на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения, постъпили от физически и юридически лица.

8. Инициира съставянето на технически паспорти и актуализация на технически паспорти и енергийни обследвания на сгради – общинска собственост, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за техническите паспорти на строежите и Наредба № Е-РД-04-1/ 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

9. Организира изпълнението на предписани в техническите паспорти мерки за безопасна експлоатация и повишаване на енергийната ефективност на общински сгради.

10. Инициира проверки за енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в общински сгради.

Чл. 43. Отдел „Мониторинг и координация“ осъществява следните основни функции и дейности:

1. Разработване на проекти на наредби на Столичния общински съвет, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.

2. Контрол върху реализацията на обектите за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Столична община за съответната календарна година.

3. Съгласува с АПИ проектите за изграждане и свързване на общинските пътища с републиканските пътища.

4. Подготовка на заповеди, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура. Проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.

5. Подготовка на документи по възлагане на дейности, свързани с проектиране, изграждане и текущ ремонт на транспортната инфраструктура и нейните елементи на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.

6. Отговаряне на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения на физически и юридически лица с предмет, относим с областта на пътната инфраструктура.

7. Анализиране на нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструктура и даване на предложения за изменения и допълнения.

8. Съгласува законосъобразността на всички проекти за решения, по доклади на заместник-кмета на СО – направление "Обществено строителство".

9. Подготвя проекти за решения по реда на ЗДОИ от името на заместник-кмета на СО, направление "Обществено строителство", по повод подадени заявления.

10. Набира и обработва информация и изготвя анализи и справки, свързани с дейността на направление "Обществено строителство".

11. Подготвя проект на решение на кмета на СО за временно ползване на земи по чл. 38, ал. 1 и сл. от Закона за пътищата и подготвя сключването на договорите със собствениците на земите.

12. Изготвя проекти на наказателни постановления за нарушения по чл. 53, ал. 1, т. 5 – 6 от Закона за пътищата. Извършва действията по чл. 57, ал. 4 от ЗП.

13. Следи и контролира отстраняването на нарушението по т. 12 от нарушителя, като при неизпълнение на същото, окомплектова всички относими документи съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗП и ги представя на направление "Правен и административен контрол" за образуване на заповедно производство.

14. Осъществяване на процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които Столична община е страна.

15. Участие в комисии по Закона за обществени поръчки и предоставяне на становища по проблеми, възникнали при провеждането на конкретни процедури.

16. Осъществява мониторинг, анализ, организиране, координиране и контрол върху дейността на останалите структурни единици в направлението.

17. Подготовка на устни и писмени становища по въпроси, касаещи оперативната дейност на направление „Обществено строителство“, в рамките на компетентността на служителите на отдела.