Чл. 42. (1) Дирекция „Строителство“ има следната структура:
1. Отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“
2. Отдел „Обществено строителство“
3. Отдел „Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“.

(2) Отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“ има следните функции:
1. Участва в организацията на инвестиционния процес за строителство и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита на територията на Столичната община.
2. Участва при изготвянето на програмите за строителство и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита на територията на Столичната община.
3. Проверява техническата документация, необходима за осъществяване на инвестиционните намерения при изграждането и ремонта на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита.
4. Организира и участва в ЕТИС за приемане на ПИП, ИП и в технически съвети по време на строителството.
5. Участва в процедурите за избор на проектант, строител, строителен надзор и инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно Закона за обществените поръчки.
6. Отговаря за изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води.
7. Осъществява контрол относно изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии.
8. Отговаря за изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи.
9. Участва в конкурсните комисии по реда на ЗОП за избор на проектанти и изпълнители на строителство и ремонти на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита, провеждани от районните администрации на СО.
10. Участва в приемателни комисии за общинските обекти.
11. Изготвя отговори на постъпили заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от юридически и физически лица.
12. Дава разрешение при наличие на предпоставки за това за аварийни възстановителни работи при внезапни повреди на подземни или надземни съоръжения на техническата инфраструктура.

(3) Отдел „Обществено строителство“ има следните функции:
1. Участва в организацията на инвестиционния процес за строителство и ремонт на общински сгради.
2. Участва при изготвянето на програми за строителство и ремонт на общински сгради.
3. Преглежда техническата документация, необходима за осъществяване на инвестиционните намерения при строителство и ремонти на общински сгради.
4. Участва в комисиите при провеждане на обществени поръчки за избор на проектанти, строители, строителен надзор, инвеститорски контрол и др., възложени от Столична община, съгласно Закона за обществени поръчки.
5. Участва в комисиите при провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство и ремонт на общински сгради, възложени от районните администрации на Столична община, съгласно Закона за обществени поръчки.
6. Участва в приемателните комисии за общинските обекти с възложител Столична община.
7. Изготвя отговори на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения, постъпили от физически и юридически лица.
8. Инициира съставянето на технически паспорти и актуализация на технически паспорти и енергийни обследвания на сгради – общинска собственост, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за техническите паспорти на строежите и Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена от Министъра на енергетиката и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
9. Организира изпълнението на предписани в техническите паспорти мерки за безопасна експлоатация и повишаване на енергийната ефективност на общински сгради.
10. Инициира проверки за енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в общински сгради.
11. Инициира изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на общински сгради след изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
12. Съдейства на други дирекции при разработването на планове и програми за устойчиво развитие на общината.
13. Участва при реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.
14. Изготвя отчети за изпълнението на програми на СО за строителство и ремонти.

(4) Отдел „Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“ има следните функции:
1. Участва в разработването на проекти на наредби на Столичния общински съвет, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с ремонта и поддръжката на уличната мрежа и съоръженията.
2. Участва в изготвянето на краткосрочни и дългосрочни програми за поддръжка на уличната мрежа и съоръженията.
3. Организира, възлага и контролира дейностите, свързани непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддържането на пътищата.
4. Организира поддържането на пътищата съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда. 
5. Участва в комисии по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за поддръжка на обектите на пътната инфраструктура на територията на Столична община.
6. Управлява и контролира процеса по изпълнението на ремонтите и поддръжката на уличната мрежа и съоръженията.
7. Подготвя заповеди, свързани с текущ ремонт и поддръжката на уличната мрежа и съоръженията. 
8. Организира проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.
9. Изготвя документи по възлагане на дейностите, свързани с ремонта и поддръжката на уличното осветление на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.
10. Изготвя документи по възлагане на дейностите по поддръжка на подземните инсталационни колектори на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.
11. Подготвя отговори на заявления, молби, неспешни сигнали на физически и юридически лица с предмет, относим към областта на транспортната инфраструктура.
12. Анализира нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструктура и дава предложения за изменения и допълнения.
13. Анализира състоянието и проблемите на транспортната инфраструктура и дава предложения.
14. Обработва необходимата документация и изготвя проекти на заповеди във връзка с правомощията на кмета съгласно чл. 190, ал. 6  от ЗУТ.
15. Окомплектова получените от дирекция „Сигурност“ протоколи за ПТП, при които е увредено общинско имущество, с документ, удостоверяващ собствеността върху повреденото или унищожено имущество, договор за извършен ремонт на повреденото имущество или за доставка на ново (в случай на унищожаване), количествено-стойностна сметка, констативен протокол, платежни документи за извършено плащане, приемно-предавателен протокол за приемане на работата на изпълнителя и други относими документи, с които се доказват претърпените имуществени вреди за Столична община. Предоставя същите на направление „Правен и административен контрол“.