Функции на дирекция „УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СГРАДЕН ФОНД“:

 • Дава предложения за изготвяне на проекто-програмата за капитално строителство по бюджета на Столична община в частта за административния сграден фонд.
 • Участва в изпълнението на инвестиционната програма за административния сграден фонд на Столична община.
 • Изисква и проверява техническата документация, необходима за инвестиционните намерения в административния сграден фонд.
 • Участва в ЕТИС /Експертен технико-икономически съвет/ за приемане на ППР /Предпроектни работи/ и в технически съвети по време на строителството.
 • Съобразно функциите си възлага:

- проектиране;
- изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектите;
- изпълнението на проектите;
- инвеститорски контрол;
- строителен надзор;
- изготвяне на технически паспорти;

 • Участва в процедурите за избор на проектант, строител, инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно ЗОП.
 • Участва в приемателни комисии.
 • Налага санкции на инвеститорския контрол при откриване на нарушения.
 • Участва в процедури за провеждане на обществени поръчки.
 • Координира осигуряването и организирането на хигиенизирането на административните сгради.
 • Координира организирането и контролирането на поддръжката на ОВ, ВиК, ел. инсталации, асансьори, платформи за инвалиди и климатици и климатични системи.
 • Координира провеждане на профилактични огледи, периодични ремонти и организиране на технологични експертизи.
 • Координира използването на общите пространства в СО.
 • Отговаря за осигуряване на канцеларски материали, консумативи и офис обзавеждане на администрацията в СО.