Чл. 38. (1) Дирекция „Здравеопазване“ прилага политиката на Столична община в областта на здравеопазването, насочена към оптимизиране и адаптиране на общинското здравеопазване към съвременните условия и осъществява общ контрол върху дейността на търговските дружества – общински лечебни заведения.

(2) Структура на дирекция „Здравеопазване“:

1. Отдел „Медицински дейности“

2. Отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол“.

(3) Отдел „Медицински дейности“ има следните функции:

1. Подбор на медицинския персонал в здравните кабинети в училищата.

2. Контрол върху дейността на медицинския персонал, работещ в здравните кабинети в училищата, обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на Столична община.

3. Проверки по жалби и сигнали относно медицинското обслужване на територията на Столична община.

4. Участие и организиране на дейности по национални и областни програми за укрепване на здравето, свързани с превенцията на обществено значими заболявания – туберкулоза, СПИН, захарен диабет, рак на млечната жлеза, наркомания и др.

5. Съвместно със Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) упражнява методичен контрол на дейността на Детски кухни (ДК), Комплекси за детско хранене (КДХ) и Самостоятелни детски ясли (СДЯ) във връзка със спазване изискванията за рационално хранене на децата в ранна детска възраст.

6. Изготвя предложения за създаване, преобразуване и закриване на общински детски ясли и общински детски кухни.

7. Работа с неправителствени организации, отраслови синдикални организации и Българския червен кръст за дейности, свързани с общинското здравеопазване.

8. Участие в комисии/конкурси за избор на директори на СДЯ, ДК, КДХ, управители и изпълнителни директори на лечебни заведения, доставчици, както и в комисии по ликвидация, по разработване на регионални програми и др.

9. Ежемесечен контрол на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, извършвани от общинските лечебни заведения по договори със Столична община.

10. Обобщаване и анализ на представени тримесечни и годишни отчети на общинските лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, свързани с медицинската им дейност.

11. Оказване на организационно-методична помощ на общинските лечебни и здравни заведения за работа в кризисни ситуации в мирно и във военно време и при изработване на планиращи документи.

12. Координиране и участие в провеждането на дейности по ОМП и УК от общинските лечебни и здравни заведения за оказване медицинска помощ на населението при кризисни ситуации.

13. Разработване, актуализиране и предоставяне на документи по направление ОМП и УК на други институции.

14. Получаване, обобщаване и предоставяне на информация на дирекция „Сигурност“ и на Столичното военно окръжие по въпроси за отсрочките на резервисти от лечебните и здравните заведения на територията град София.

15. Координиране и контролиране дейността на складовете за мобилизационни запаси.

16. Оказване на методична помощ и контрол на общинските лечебни заведения по водене на задбалансовия отчет на мобилизационното медицинско и друго  имущество.

17. Оказване на методична помощ и участие в комисии за инвентаризация, подреждане и бракуване на мобилизационното медицинско и друго  имущество.

18. Други дейности с медицинска насоченост.

(4) Отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол“ има следните функции:

1. Изготвяне бюджета за функция „Здравеопазване“, в т.ч.: третостепенни разпоредители с бюджет – Комплекси за детско хранене, „Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите“ (ПИЦ по ПН); медицински специалисти в здравните кабинети на училищата; медиатори и районни администрации – персонал в детски ясли и детски кухни, медицински специалисти в яслени групи и в здравни кабинети на детски градини.

2. Определяне размера на средствата за финансиране на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, извършвани от общинските лечебните заведения.

3. Сключване на договори с общинските лечебните заведения за извършване на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

4. Ежемесечен контрол на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, извършвани от общинските лечебни заведения по договори със Столична община.

5. Обобщаване и анализ на представени тримесечни и годишни отчети на общинските лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, свързани с икономическата им дейност.

6. Съгласуване на длъжностни щатни разписания и началните основни заплати на персонала към функция „Здравеопазване“.

7. Контрол по разходването на средства от третостепенните разпоредители с бюджет (КДХ, ПИЦ по НП).

8. Изготвяне на поименно щатно разписание на медицинския персонал в училищните здравни кабинети.

9. Участие в комисии по процедури съгласно Закона за обществените поръчки.

10. Проучване и анализиране на постъпили предложения за текущи и аварийни ремонти на КДХ, СДЯ и лечебни заведения.

11. Участие в комисии по проверки във връзка с постъпили в Столична община жалби и сигнали.

12. Участие в комисии/конкурси за избор на директори на СДЯ, ДК, КДХ, управители и изпълнителни директори на лечебни заведения, доставчици, както и в комисии по ликвидация, по разработване на регионални програми и др.

13. Процесуално представителство на Столична община в съдебни дела, свързани с функциите на дирекция „Здравеопазване“, и въвеждане на информацията по водените от дирекцията дела в Системата за контрол и управление на делата.

14. Изготвяне и обобщаване на информации, отчети и справки, произтичащи от счетоводната дейност на дирекцията и третостепенните разпоредители с бюджет.

15. Контрол по прилагане на Система за финансово управление и контрол (СФУК) от третостепенните разпоредители с бюджет.