Чл. 54. (1) Дирекция „Околна среда“,  в съответствие с правомощията си, извършва координация при разработване и организация по прилагане и изпълнение политиката на Столична община в областта на стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинските горски територии, на състоянието и безопасността на водните обекти, опазване на околната среда, качеството на атмосферния въздух, ограничаване и справяне с последиците от климатичните изменения, както и други дейности във връзка с приложението на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ, ЗВСГЗГФ, ЗВ, ЗООС, ЗЧАВ, ЗЗШОС, ЗЗЖ, ЗВМД, ЗБР и подзаконовите нормативни актове към тях и на нормативните актове на СОС в тази област.

(2) Общи функции:

1. Осигурява пряко и ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ, ЗВ, ЗООС, ЗЧАВ, ЗЗШОС, ЗЗЖ, ЗВМД, ЗБР, както и други стратегически и програмни документи на международно, национално и общинско ниво.

2. Организира и координира изпълнението на политиките на Столична община по отношение на опазването на компонентите и факторите на околната среда (без фактор „отпадъци“).

(3) Структура на дирекция „Околна среда“:

1. Отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“

2. Отдел „Опазване на околната среда“.


(4) Отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ има следните функции:

1. Организира и участва в инвестиционния процес, свързан с осигуряване на проводимостта на речните легла. 

2. Контролира изпълнението на дейностите по осигуряване нормалната експлоатация на водоемите на територията на Столична община. 

3. Проверява техническата документация и участва в процедури за избор на изпълнител на техническите дейности по ЗОП. 

4. Участва в комисии за приемане на работите при почистване и поддържане на речните легла, стабилността на бреговете и съответните съоръжения. 

5. Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица. 

6. Организира и участва в подготовка и съставяне на проекти на Столична община във връзка с експлоатацията на водните обекти. 

7. Подготвя документация при търсене на потенциални инвеститори за финансиране на обекти от дейност "Речни легла и водоеми". 

8. Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на дирекцията, и в разработването и актуализирането на нормативната база, наредби и решения на Столичния общински съвет. 

9. Изготвя доклади до Столичния общински съвет, свързани с проблеми и проекти при ползване и управление на водните обекти и общинския горски и поземлен фонд. 

10. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на проекти и програми, свързани с управление на водните обекти. 

11. Участва в разглеждането на искания за финансиране на разработки и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и на земите и горите от горския фонд. 

12. Организира контрола по изготвяне на проекти за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи. 

13. Контролира възстановяването на общинския поземлен фонд в границите на урбанизираните територии. 

14. Контролира опазването, стопанисването и ползването на горските територии общинска собственост.

15. Участва в комисиите при провеждане на конкурси за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ). 

16. Участва в комисии по приемане и одобряване на помощните плановете изработени по реда на по чл. 13а и чл. 28 от ППЗСПЗЗ и комисии по чл. 37 и от ЗСПЗЗ и комисии по чл. 72 от Закона за посевния и посадъчния материал.

17. Извършва проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

18. Подготвя становища при искания за замяна на земи, собственост на физически и юридически лица, със земи – общинска собственост, както и при отчуждаване на поземлени имоти за важни общински нужди. 

19. Подготвя преписки за промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост, с оглед реализация на инвестиционната програма на общината и внася предложения в Комисията за промяна предназначението на земеделските земи към МЗХГ. 

20. Подготвя проектни на наказателни постановления за нарушения, установени съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

21. Процедира преписки по искане на общината, физически и юридически лица за изключване на гори и земи от горския фонд или включването на поземлени имоти за важни общински нужди в границите на урбанизираните територии. 

22. Подготвя предложения и мотивирани становища, относно обезщетенията по чл. 10б ЗСПЗЗ и координира дейността по обезщетенията на собствениците от общинските служби по земеделие и гори.

23. Подготвя в законоустановения срок проекти на заповеди от името на кмета на СО, след получаване на заявление от кмета на район или кметство, относно площите, обхванати от пространствената изолация, съгласно чл. 29 от Закона за посевния и посадъчния материал.

24. Отговаря за обявяването чрез поставяне на табели на определените места на: 
1. водните обекти – публична общинска собственост, предоставени за общо водовземане и ползване с определяне на местата за тази цел; 
2. изискванията, условията или забраната за определен вид общо водовземане или ползване;
3. местата за преминаване през имоти – частна собственост, в случаите, когато за общото водовземане и/или ползване достъпът до водния обект се осъществява през такива имоти, след предварително съгласуване със собственика на имота; при липса на съгласие се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията.

25. Отговаря за обявяването чрез публичен регистър на:
1. разрешените заварени индивидуални права на използване, както и правата на използване, които предстои да се предоставят;
2. обхвата и предназначението на принадлежащите земи към водните обекти по т. 1, с оглед осъществяване на определени видове общо водовземане или ползване, съответно ограничение или забрани на други видове използване, както и изисквания към обекти и дейности, съвместими с общото водовземане и ползване.

26. Координира и организира почистване на речните легла от храстовидна, дървесна растителност, тиня, смесен отпадък, строителни, битови, едро- и дребногабаритни отпадъци и други за осигуряване нормалната им проводимост.

27. Изготвя становища при стартиране на процедура по издаване на разрешително за водовземане на води от язовири – публична общинска собственост и за ползване на воден обект язовир – публична общинска собственост. При необходимост изготвя становища при стартиране на процедура по издаване на разрешително от направление „Архитектура и градоустройство“ за водовземане от води, включително от язовири и минерални води –  публична общинска собственост, както и от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общината.

28. Организира изпълнението на процедурата по издаване на позволително за ползване на лечебни растения, като стопанска дейност, когато ползването е от: земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо от предназначението им; земеделски земи от поземления фонд – частна собственост. 

29. Координира дейността по съхраняването на  данни от Регистъра на пчелините, включително пчелните семейства, както и дейността по изпращането на информацията в Областната дирекция „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните. Координира дейността по съхраняването на данни от Регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство.

30. Дава становище относно учредяване право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства върху земеделски земи, горски територии, собственост на СО.

31. Уведомява собствениците на земеделска и горска техника за изготвените от Областна дирекция „Земеделие“ месечни графици за извършване на сезонни, годишни и тематични прегледи на регистрираната техника.

32. Подготвя проект на заповед по чл. 125, ал. 1 от Закона за горите относно горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни.

33. Процедира преписките за разпореждане с поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, предвидено в ЗГ, след санкция на СОС.


(5) Отдел „Опазване на околната среда“  има следните функции:

1. Координира, разработва и организира прилагането и мониторинг по изпълнението на политиката на Столична община в областта на опазване и управление качеството на околната среда. 

2. Изпълнява регламентираните в националното законодателство задължения на Столична община като основна административно-териториална единица в областта на опазване на околната среда. 

3. Организира изпълнението, координира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми, в т.ч. Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, общинските наредби, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета и контрол върху регистрацията и броя на домашните кучета. Подготвя отчета за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и ежегодно до 1 март го внася до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

4. Извършва проверка на изготвените проекти на наказателни постановления за нарушения по Закона за защита на животните.

5. Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на направлението, в частта Kачество на околната среда. 

6. Съдейства на Oбластната дирекция по безопасност на храните чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за разпространяване на информация, относно предстоящо прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане съгласно Закона за защита на растенията. 

7. При установяване на икономически важен вредител от Министерството на земеделието и храните, координира и организира  прилагането на мерките за контрол срещу съответния вредител, съгласно Закона за защита на растенията.

8. Съдейства на компетентните органи при установена необходимост съгласно Закона за защита на растенията.

9. Участва в подготовката на документацията за обществени поръчки, свързани с изграждането на обекти и извършването на услуги, насочени към мониторинг и опазване на околната среда.

10. Изготвя становища и отговори на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с околната среда. 

11. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове и програми, свързани с управлението дейностите за качество на околната среда и мерки за овладяване популацията на бездомните кучета и котки към бюджета на направлението. 

12. Изготвя програми за опазване на околната среда за съответната община, в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите, съгласно Закона за опазване на околната среда.

13. Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на Столичната община.

14. Подпомага с методически указания и участие в комисии процеса по стопанисване и управление на общинските приюти за безстопанствени кучета и "Зоологическа градина – София".

15. Изготвя доклади до Столичния общински съвет, свързани с въпроси в областта на опазване и управлението на качеството на околната среда.

16. Изготвя проектите на стратегическите карти за шум съгласно предвидените правомощия на кметовете на общини в Закона за защита от шума в околната среда.

17. Изготвя предложения до компетентните държавни органи, свързани с проекти и дейности за опазване и устойчиво ползване на компонентите на околната среда и овладяване популациите на безстопанствените животни.

18. Прилага мерките за опазване на лечебните растения, предвидени от съответните планове, програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4 от Закона за лечебните растения, за земите, горите, водите или водните обекти, в които има находища на лечебни растения.

19. При необходимост дава становища относно изискванията за осигуряване опазването на лечебните растения от увреждане и унищожаване в строителните граници на населените места, които трябва да се включат в съответния устройствен план. 

20. Оказва съдействие на районните кметове и кметовете на кметства на СО за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.
20а. Участва в постоянно действащи епизоотични комисии по чл. 128, ал. 1 ЗВМД  и оказва съдействие на районните кметове и кметовете на кметства на СО за прилагане на мерките  за ограничаване и ликвидиране на болести по животните.
20б. Съдейства за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

21. Осъществява методическо съдействие и контрол на дейностите на районните кметове и кметовете на кметства на СО по райониране на пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забранява използването им.

22.Осъществява методическо съдействие и контрол  по предприемането на  мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци от страна на районните кметове и кметовете на кметства на СО.

23. Организира и координира дейностите за събирането и обезвреждането на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 от страна на районните кметове и кметовете на кметства на СО.

24. Организира и координира определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемането на действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти, извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 ЗВМД и инсталациите по чл. 259а, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 от страна на районните кметове и кметовете на кметства на СО. 

25. Осъществява методическо съдействие и контрол  по предприемането на  мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози от страна на районните кметове и кметовете на кметства на СО. 

26. Осъществява методическо съдействие и контрол по предприемането на мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места от страна на районните кметове и кметовете на кметства на СО.

27. Оказва методическо съдействие на кметовете на райони и кметовете на кметства на СО при определяне маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места. 

28. Поддържа и актуализира публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект.

29. Оказва методическо съдействие и контрол на кметовете на райони и кметовете на кметства на СО при организиране на ежегодно, в срок до 20 октомври, извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства и изготвя списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията, предава списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го поставя на видно място. 

30. При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по т. 21 – т. 29 от Устройствения правилник, упражнява контрол върху районните кметовете и кметските наместници да оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта като: 
1. актуализират списъка по т. 29 от Устройствения правилник; 
2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на Наредбата по чл. 259, ал. 3 ЗВМД; 
3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване; 
4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 
5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия; 
6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 
7. съгласува с дирекция „Сигурност“ забраната за провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 
8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14 ЗВМД.

31. Коордира дейността по изпълнението на задълженията на районните кметовете или кметските наместници на СО да предоставят в ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления за регистрация на животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни.

32. Определен служител от отдела участва в комисии по ловно стопанство към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства съгласно Закона за лова и опазването на дивеча, утвърдени със заповед на директора на регионалната дирекция по горите.