Структура на дирекция „ОКОЛНА СРЕДА“:

 • Отдел „Управление на водни обекти, земи и гори"
 • Отдел „Опазване на околната среда"

Функции на отдел „Управление на водни обекти, земи и гори":

 • Организира и участва в инвестиционния процес, свързан с осигуряване на проводимостта на речните легла.
 • Контролира изпълнението на дейностите по осигуряване нормалната експлоатация на водоемите на територията на Столична община.
 • Проверява техническата документация и участва в процедури за избор на изпълнител на техническите дейности по ЗОП.
 • Участва в комисии за приемане на работите при почистване и поддържане на речните легла, стабилността на бреговете и съответните съоръжения.
 • Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица.
 • Организира и участва в подготовка и съставяне на проекти на Столична община във връзка с експлоатацията на водните обекти.
 • Подготвя документация при търсене на потенциални инвеститори за финансиране на обекти от дейност речни легла и водоеми.
 • Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на дирекцията и в разработването и актуализирането на нормативната база, наредби и решения на Столичния общински съвет.
 • Изготвя доклади до Столичния общински съвет, свързани с проблеми и проекти при ползване и управление на водните обекти и общинския горски и поземлен фонд.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на проекти и програми, свързани с управление на водните обекти.
 • Участва в разглеждането на искания за финансиране на разработки и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и на земите и горите от горския фонд.
 • Организира контрола по изготвяне на проекти за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи.
 • Контролира възстановяването на общинския поземлен фонд в границите на урбанизираните територии.
 • Поддържа и актуализира създадения регистър на общинския поземлен фонд и общинския горски фонд и на земеделските земи.
 • Участва в комисиите при провеждане на конкурси за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/.
 • Участва в комисии по приемане и одобряване на помощните плановете изработени по реда на по чл. 13а и чл.28 от ППЗСПЗЗ.
 • Координира и контролира административните дейности при издаване на удостоверения и скици по реда на чл.13,ал.4 и 6 от ППЗСПЗЗ и при прилагане на чл.34 от ЗСПЗЗ за принудително изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание.
 • Организира работата на районната администрация по прилагане на чл.7, ал.4 от ЗВСВГЗГФ и участва в комисиите за придобиване на собственост върху предоставени за ползване земи от ГФ.
 • Подготвя становища при искания за замяна на земи, собственост на физически и юридически лица, със земи - общинска собственост,както и при отчуждаване на поземлени имоти за важни общински нужди.
 • Подготвя преписки за промяна на предназначението на земеделски земи - общинска собственост, с оглед реализация на инвестиционната програма на общината и внася предложения в Комисията за промяна предназначението на земеделските земи към МЗХ.
 • Процедира преписки по искане на общината, физически и юридически лица за изключване на гори и земи от горския фонд или включването на поземлени имоти за важни общински нужди в границите на урбанизираните територии.
 • Подготвя предложения и мотивирани становища относно обезщетенията по чл. 10б и контролира дейността по обезщетенията на собствениците от общинските служби по земеделие и гори.

Функции на отдел „Опазване на околната среда“:

 • Координира, разработва и организира прилагането и мониторинг по изпълнението на политиката на Столична община в областта на опазване и управление качеството на околната среда.
 • Изпълнява регламентираните в националното законодателство задължения на Столична община, като основна административно-териториална единица в областта на опазване на околната среда.
 • Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми и общински наредби, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета и контрол върху регистрацията и броя на домашните кучета.
 • Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на направлението, в частта качество на околната среда.
 • Участва в подготовката на тръжната документацията за изграждане на обекти, насочени към мониторинга и опазване на околната среда.
 • Изготвя становища, отговори на жалби и молби от физически и юридически лица.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове и програми, свързани с управлението дейностите за качество на околната среда и мерки за овладяване популацията на бездомните кучета към бюджета на направлението.
 • Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на Столичната община, в т.ч. за осъществяване на контрол върху регистрацията на домашните кучета и стопанисването и дейността на общинските приюти за безстопанствени кучета.