Чл. 24. (1) Функциите на дирекция „Административен мониторинг“ са свързани с осъществяване на мониторинг върху административни процеси и процедури в Столична община; насочване за процедиране кореспонденция, адресирана до Столична община/кмета на Столична община и организирането на приемните дни на ръководството на Столична община.

 

(2) Структура на дирекция „Административен мониторинг“:

- Отдел „Мониторинг върху административни процеси и процедури“;

- Отдел „Приемна и канцелария“.

(3) Отдел „Мониторинг върху административни процеси и процедури“ има следните функции:

1. Съблюдава за спазване законоустановените срокове за отговори на писма, заявления, искания, предложения, жалби и сигнали (подадени по смисъла на АПК) на граждани и юридически лица, които са адресирани до Столична община, и подготвя напомнителна кореспонденция относно установени нередности в тази връзка. С  оглед  целите на реформирането и подобряването на административното обслужване, предоставяно от Столична общинска администрация, изготвената обобщена напомнителна кореспонденция се предоставя и на вниманието на заместник-кмета на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Предходното не се прилага при извършено напомняне по конкретен случай, невключен в обобщената напомнителна кореспонденция.

2. Съблюдава изпълнението на решения, издадени по реда на АПК по повод подадени сигнали, постановени от кмета на Столична община (или упълномощени от него лица), и подготвя шестмесечни доклади до кмета на Столична община в случай на установени нередности при изпълнението на решенията.

3. Извършва сроков мониторинг за предстоящото изтичане на:

- договори, сключени от Столична община по реда на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Сроковият мониторинг се извършва въз основа на данните, съдържащи се в информационна система за управление на договорите на Столична община в случаите, когато няма информация за предприети действия за сключване на нов договор;

- договори за наем, сключени от кмета на Столична община. Сроковият мониторинг се извършва въз основа на данните, съдържащи се в информационните системи на Столична община в случаите, когато няма информация за предприети действия за сключване на нов договор.

Сроковият мониторинг се осъществява чрез уведомяване, крайният срок за което е диференциран в зависимост от съдържанието, предмета и правния ред, по който е сключен всеки договор.

4. Извършва справки в ДИССО с цел постигането на ефективна и качествена работа, предвид това, че резултатите от мониторинга могат да служат за поощрения и санкции и за насочване към необходими промени, подготвя писма от името на зам.-кмета направление „Правен и административен контрол“ на СО до съответните ръководители на направления и ръководителите на звената на пряко подчинение на кмета на Столична община.

5. По възлагане на кмета на Столична община или зам.-кмета на направление „Правен и административен контрол“ на Столична община, извършва мониторинг чрез наблюдение по процедирането на подадени конкретни сигнали.

6. Определени със заповед на кмета на Столична община лица осигуряват техническо съдействие на назначената в Столична община комисия за провеждането на цялостната процедура за приемане на дарения и отразяване своевременно на всички приети дарения в публичен регистър с публикуване на електронния портал на Столична община чрез подаване на необходимата за целта информация до отдел „Централизирани информационни системи“ в дирекция „Информационни технологии“, за администриране и поддържане на регистъра в съответствие с нормативните изисквания.

7. Извършва мониторинг чрез проверки на конкретни административни процедури и процеси като при установяване на несъответствие с изискванията и принципите, залегнали в нормативната уредба, дава препоръки за предприемане на действия за преодоляване на допускани грешки или противоречащи си практики.

8. По повод административната дейност в Столична община, в случай на констатирана порочна, неправилна, противоречива практика, свързана с административните процеси и процедури, уведомява зам.-кмета на направление „Правен и административен контрол“ за необходимостта от регулярно писмо до заинтересованите адресати и компетентния ресорен ръководител, в зависимост от предмета на преписката, или предприемането на други мерки, в зависимост от случая, и подготвя от името на зам.-кмета направление „Правен и административен контрол“ указателни писма, свързани с пълното, вярно, точно и своевременно изпълнение на задълженията на администрацията.

(4) Отдел „Приемна и канцелария“ има следните функции:

1. Насочва за процедиране от компетентните структурни звена кореспонденция, адресирана до Столична община/кмета на Столична община.

2. Организира приемането на граждани и организации (приемните дни) от кмета на Столична община, заместник-кметовете, секретаря, ръководителите в Столична община.

3. Приема граждани и представители на организации и им съдейства за записване в предварително оповестени дни и часове (приемни дни), с цел изслушване техните предложения и сигнали от съответните ръководители на направления и звена на пряко подчинение на кмета на Столична община или дирекции, и отразява в протокол всички дадени резолюции и указания по поставени проблеми в резултат от проведен и администриран от отдела прием.

4. Обобщава подадената от съответните структури информация и въз основа на същата изготвя доклади до Столичен общински съвет от името на кмета на Столична община относно дейността по изпълнението решенията на СОС.

5. Обобщава подадената от съответните структури информация и въз основа на същата изготвя доклади до зам.-кмет на направление „Правен и административен контрол“ и кмета на Столична община относно дейността по изпълнението заповедите на кмета на СО.

6. Длъжностни лица от отдела насочват за изпълнение и сведение решения  на СОС чрез действащата деловодна система на Столична община, а когато по технически причини това е невъзможно, подготвя писма за тяхното изпращане.

7. Обработва чрез предоставяне за процедиране от компетентните структури преписки, изпратени от звената „Приемна“ на Народно събрание, Президентство и Министерски съвет, предоставени на вниманието на дирекцията.

8. В случай на констатиране на неправилно, противоречиво администриране на кореспонденцията на кмета на СО подготвя указателни писма от името на зам.-кмета направление „Правен и административен контрол“ или от името на кмета на СО, в зависимост от случая.