Структура на дирекция „АДМИНИСТРАТИВЕН МОНИТОРИНГ“:

 • Отдел „Мониторинг върху административни процеси и процедури"
 • Отдел „Приемна и канцелария''

Функции на отдел „Мониторинг върху административни процеси и процедури“:

 • Следи за спазване законоустановените срокове за отговори на писма, заявления, искания, предложения, жалби и сигнали (подадени по смисъла на АПК) на граждани и юридически лица, които са адресирани до Столична община, и подготвя доклади до кмета на Столична община относно установени нередности в тази връзка.
 • Контролира изпълнението на решения, издадени по реда на АПК по повод подадени сигнали, постановени от кмета на Столична община (или упълномощени от него лица), и подготвя шестмесечни доклади до кмета на Столична община относно установени нередности при изпълнението на решенията.
 • Уведомява съответните дирекции, отговорни за изпълнението на сключени договори, в т.ч. сключени в резултат от проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, за предстоящото изтичане на същите.
 • Извършва контролни справки в ДИССО с цел постигането на ефективна и качествена работа, предвид това, че резултатите от контрола могат да служат за поощрения и санкции и за насочване към необходими промени, подготвя писма от името на заместник-кмета по Направление „Правен и административен контрол“ на СО, до съответните ръководители на направления и ръководителите на звената на пряко подчинение на кмета на СО.
 • При констатирани нередности инициира започването на дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания при установено неизпълнение на служебни задължения чрез сезиране на съответния ръководител на направление и ръководителите на звената на пряко подчинение на кмета на СО.
 • По възлагане на кмета на Столична община или заместник-кмета на СО по направление „Правен и административен контрол“ може да извършва проверки по подадени конкретни сигнали.
 • Определени със заповед на кмета на Столична община лица съставят, поддържат и съхраняват досие на всяко дарение, направено в полза на Столична община, и водят общински публичен регистър на даренията в съответствие с нормативните изисквания.
 • По повод административната дейност в Столична община, в случай на констатирана порочна, неправилна, противоречива практика, свързана с административните процеси и процедури, уведомява заместник-кмета на Направление „Правен и административен контрол" за необходимостта от регулярно писмо до заинтересованите адресати или предприемането на други мерки, в зависимост от случая, и подготвя от името на заместник-кмета на СО по Направление „Правен и административен контрол“ указателни писма, свързани с пълното, вярно, точно и своевременно изпълнение на задълженията на администрацията, както и координира административната дейност на структурните звена към Столична община.

Функции на отдел „Приемна и канцелария“:

 • Насочва за процедиране от компетентните структурни звена в Столична община и към районните администрации входящата кореспонденция, адресирана до кмета на Столична община.
 • Организира приемането на граждани и организации (приемните дни) от кмета на Столична община, заместник-кметовете, секретаря, директорите на дирекции в Столична община.
 • Приема граждани и представители на организации и им съдейства за записване в предварително оповестени дни и часове (приемни дни) с цел изслушване техните предложения и сигнали от съответните ръководители на направления и звена на пряко подчинение на кмета на СО или дирекции и отразява в протоколна книга всички дадени резолюции и указания по поставени проблеми.
 • Обобщава подадената от съответните структури информация и въз основа на същата изготвя доклади до Столичен общински съвет (от името на кмета на Столична община) относно дейността по изпълнението решенията на СОС.
 • Обобщава подадената от съответните структури информация и въз основа на същата изготвя доклади до заместник-кмета по Направление „Правен и административен контрол“ и кмета на Столична община относно дейността по изпълнението заповедите на кмета на СО.
 • Определено длъжностно лице/-а от отдела приема/-т изпратените на кмета на СО решения на Столичен общински съвет и ги насочва/-т за изпълнение и сведение чрез действащата деловодна система на СО, а когато по технически причини това е невъзможно, подготвя писма за тяхното изпращане.
 • Обработва преписки, изпратени от звената „Приемна“ на Народно събрание, Президентство и Министерски съвет.