Чл. 34. (1) Дирекция „Общинска собственост“, общи функции:

1. Подготвя и сключва сделки за придобиване, управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост, сделки по прилагане на подробни устройствени планове и изменение на планове по реда на Закона за устройство на територията, осъществяване на контрол за законосъобразност върху съставените актове за общинска собственост от районните администрации, отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост.

2. Изработва проекти, становища и предложения за нормативни актове, свързани с дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

3. Осъществява методическо ръководство на районните служби „Общинска собственост" във връзка с прилагането на Закона за общинската собственост, наредбите, приети от Столичен общински съвет и нормативната уредба, касаеща общинската собственост.

4. Участва в разработването на проекти на нормативни актове и техни изменения и допълнения, които се приемат от Столичен общински съвет, съобразно Оперативната му програма за съответната година.

5. При поискване от страна на направление „Архитектура и градоустройство“ дава становища по повод подготвянето на заповед по чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост за прилежащата площ към сграда в режим на етажна собственост.

6. Оказва методическа помощ на районните кметове при изпълнение на задълженията им по ЗУЕС.

7. Изготвя доклади относно промяна на предназначението на общинските жилища съобразно потребностите в общината.

8. Съставя отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти съгласно Наредбата за общинската собственост за предоставянето им на Общинския съвет.

9. Изготвя предложения относно приемането на стратегия за управление на общинската собственост, с която се определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината съгласно Закона за общинската собственост.

(2) Структура на дирекция „Общинска собственост“:  

1. Отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“.

2. Отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“.

(3) Отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“ има следните функции:

1. Изготвя справки, удостоверения и становища във връзка с прилагането на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и свързаните с него нормативни актове.

2. Изготвя проекти за доклади и решения  до Столичния общински съвет от името на кмета на Столична община или зам.-кмета в направлението, за определяне предназначението на жилищния фонд.

3. Подготвя заповеди за предоставяне на общински имоти за управление на структури и юридически лица на общинска и държавна бюджетна издръжка.

4. Изготвя правни становища, консултации и указания по прилагането на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост и Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община и др. относими законови и подзаконови нормативни документи.

5. Изготвя становища и отговори по преписки, образувани по заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с общинските жилища, гаражи и ателиета, както и отговорите до централната и местна администрация в областта.

6. Процедира искания по смисъла на чл. 109, ал. 3 и ал. 4 от Закона за безопасното използване на ядрена енергия, както и други постъпили искания по този закон.

7. Подготвя заповеди за настаняване в общински ателиета и гаражи.

8. Подготвя заповеди за безвъзмездно предоставяне на общински помещения на общински и районни структури на политически партии.

9. Предоставя информацията и поддържа регистъра за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, по чл. 41, ал. 4 ЗОбС.

10. Подготвя заповеди за настаняване в общински помещения на синдикални организации.

11. Подготвя становища за законосъобразност по доклади и проекти за решения от кметовете на райони до Столичен общински съвет за възмездно и безвъзмездно учредяване на право на ползване на ЮЛНЦ и читалища, както и подготвя заповеди и договори, в изпълнение на решенията на СОС.

12. Подготвя писма до районните администрации за настаняване в жилища от фонд „Резервен“.

13. Подготвя сделки за продажба на жилища в сгради до три етажа, ателиета и гаражи на наематели, настанени по административен ред.

14. Участва в разработването на проекти на нормативни актове и техните изменения, които се приемат от Столичния общински съвет съобразно Оперативната му програма за съответната година.

(4) Отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“ има следните функции: 

1. Изготвя становища за законосъобразност по доклади и проекти за решения от кметовете на райони до Столичния общински съвет за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост и придобиване на частни имоти от Столична община.

2. Разработва проекти на годишни програми за управлението и разпореждането с общински имоти на база постъпили предложения от кметовете на райони.

3. Подготвя годишни отчети за състоянието на общинската собственост.

4. Подготвя преписки за сключване на сделки по разпореждане с общински имоти или за придобиване на имоти в полза на общината, по реда на Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и Закона за собствеността, в изпълнение решенията на СОС, за разпореждане и придобиване, както и на сделки, които са в компетентността и оперативната самостоятелност на кмета на СО съобразно предоставените му правомощия.

5. Следи за необходимостта и изготвя актове за общинска собственост в хипотезата на чл. 11 от Закона за наследството.

6. Подготвя проекти за заповеди за отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост.

7. Изготвя становища и отговори по преписки, образувани по заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица,  органи на централната и местна администрация, свързани с общинската собственост.

8. Осъществява проверка относно коректността на съставените и одобрени от районните кметове актове за общинска собственост преди утвърждаването им от кмета на Столична община.

9. Предоставя информацията и води регистъра за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, по чл. 41, ал. 4 ЗОбС.

10. Участва в разработването на проекти на нормативни актове и техни изменения и допълнения, които се приемат от Столичен общински съвет съобразно Оперативната му програма за съответната година.

11. При възникнала необходимост, подготвя съвместно с направление „Зелена система, екология и земеползване“ от името на кмета, мотивирано предложение до СОС за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост на държавата.

12. Координира въвеждането на информация в информационната система за общинската собственост и дава методически указания в тази посока на районните администрации.

13. Процедира преписки, свързани с предприемане на последващи действия във връзка с приемане на наследство по опис съгласно разпоредбите на ЗН.