Структура на дирекция „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • Отдел „Правни дейности"
 • Отдел „Процедури и договори"

Функции на отдел „Правни дейности“:

 • Подготвя правни становища по въпроси от компетентността на Столична общинска администрация, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността и функциите на СО.
 • Съгласува административни актове (заповеди, правила, решения и др.), издавани от кмета на СО, а при несъгласие – прилага писмено мотивирано становище.
 • Осъществява процесуално представителство на СО пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които СО е страна.
 • Предприема действия по събиране на вземанията на Столична община.
 • Изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, които са от компетентността на направление „Законност, координация и контрол“.
 • При поискване от страна на председателя на СОС и от председателите на постоянни комисии към СОС, дава становища по проекти за доклади, внесени за разглеждане в СОС.
 • Анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу кмета на СО дела.
 • Осъществява правна помощ на кмета на СО, с оглед законосъобразното осъществяване на неговите функции.
 • Участва със свои представители в Комисията по приемане на даренията на Столична община.

Функции на отдел „Процедури и договори“:

 • Дава становища по законосъобразността на проекти и договори, сключвани от кмета на СО.
 • Съгласува законосъобразността на всички проекти за договори, по които страна е кмета на СО, изготвени от структурни звена на СО, а при несъгласие – прилага писмено мотивирано становище.
 • Съгласува актове за разпоредителни сделки или действия по управление с общинско имущество, сключвани от СО – заповеди и договори, подготвени и съгласувани предварително от директорите, началник-отделите и служителите процедирали преписките на специализираните дирекции на СО.
 • Осъществява процесуално представителство на СО пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които СО е страна.
 • Анализира съдебната практика по прилагане актове на кмета на СО, свързани с дейността на общината и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане.
 • Изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки.
 • Участва със свои представители в работни групи по възлагане на кмета на СО.
 • Участва със свои представители в работата на комисии, в които по закон се изисква участие на юрист, както и в комисии, назначени със заповед на кмета на СО и в комисии на други ведомства, като представител на СО.
 • Съгласува актове и наказателни постановления, издавани от кмета на СО, подготвени и съгласувани предварително от директорите и юристите в специализираните дирекции на СО.
 • Проучва жалби/сигнали на юридически и физически лица, адресирани до кмета на СО като втора инстанция в административния процес по реда на АПК срещу актове и/или действия на кметовете на райони и на кметства, като изготвя аргументирани становища до кмета на СО и проекти за решения за произнасяне.