Експертно-консултативна комисия за закрила на деца с изявени дарби в областта на образованието, науката и изкуството

25.08.2016

Комисия за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини

25.08.2016

Комисия за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища

25.08.2016

Комисия за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общински училища

29.08.2016

 

Чл. 64. (1) Дирекция „Образование“ е в специализираната администрация на Столична община.

 

(2) Функции:

Осигурява и контролира:

1. Условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини.

2. Обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици.

3. Условията за функциониране и развитие на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие.

4. Финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование.

5. Условията за целодневната организация на учебния ден.

6. Сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

7. Условията за детско и ученическо хранене.

8. Безплатен транспорт на децата и учениците при условията на Закона за предучилищното и училищното образование.

9. Изготвя предложения до кмета на СО за формирането и реализирането на политика в областта на професионалното образование и обучение на територията на общината, съгласно предвидените в Закона за професионалното образование и обучение функции на общините.

10. Извършва проверки и контрол в детските градини, училищата и центрове за подкрепа на личностното развитие относно спазването на нормативните актове, както и по управлението на предоставената материална база – общинска собственост;

11. Координира дейности, свързани със строителство и ремонт на обекти от образователната инфраструктура.

12. Осигурява спазването на законността при осъществяване дейността на дирекция „Образование“ при СО.

13. Осъществява процесуално представителство по дела от компетентността на дирекцията.

14. Въвежда информацията за водените съдебни производства в Системата за контрол и управление на делата (СКУД).

15. Прави предложения за преобразуване на професионални гимназии в общински, когато осъществяват обучение по професии, значими за устойчивото развитие на общината.

16. В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината, може да предложи на кмета на СО, след уведомяване на началника на регионалното управление на образованието, да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината.

17. Предлага на кмета на СО да учреди със заповед общински награди на децата и учениците, включително и съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.

18. Разработва анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в СО, който представя на кмета на СО за представяне пред СОС.

19. Въз основа на областната стратегия разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците, която се приема от СОС за период от 2 години.

20. Подготвя съгласувателната процедура по чл. 256, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

21. Осигурява безопасността на децата в общинските училища, детски градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие.