Чл. 37. Дирекция  „Икономика и търговска дейност“, направление „Финанси и здравеопазване“, има следните функции:

1. Координира и дава методически указания на общинските търговските дружества по повод осъществяваната от тях дейност във връзка и изпълнение приетите решения на Столичен общински съвет.

2. Методологична дейност, координация и контрол по прилагане на нормативната уредба, относно реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

3. Осигуряване процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейността на дирекцията.

4. Въвеждане в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.

(1) Структура на дирекция „Икономика и търговската дейност“:

1. Отдел „Местни такси, цени на услугите и защита на потребителите".

2. Отдел „Икономика".

(2) Отдел „Местни такси, цени на услугите и защита на потребителите“ има следните функции:

1. Осъществява защита на потребителите чрез контрол върху търговската дейност в рамките на правомощията, предоставени на общината със Закона за защита на потребителите.

2. Осъществява методологична дейност, координация и контрол по прилагане на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община. При необходимост подготвя проекти за изменение на наредбата.

3. Извършва проверки по жалби и сигнали на граждани, свързани с предмета на дейност на отдела.

4. Изготвя справки, становища и отговори по постъпили преписки, сигнали, заявления, запитвания от страна на юридически лица и граждани, свързани с дейността на отдела.

5. Заверява разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост, издадени от районните администрации.

6. Разглежда преписки и извършва процедури по искания за поставяне на временни информационни елементи на територията на Столична община. Подготвя проекти на заповеди за безвъзмездно поставяне на временни информационни елементи. Поддържа информационен масив на преписките, по които са издадени заповеди.

7. Систематизиране на информацията за постъпилите плащания по сключените със Столична община договори за отдаване на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи по данни, предоставени от дирекция „Финанси“ на Столична община.

8. Провежда административно-наказателна дейност – проверки, изготвяне на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, връчване, осъществяване на процесуална защита.

9. Предоставя на Национална агенция за приходите и/или дирекция „Общински приходи“ окомплектовани преписки за образуване на производства за изпълнение на влезли в сила наказателни постановления.

10. Осъществява методологична дейност, координация, нормативно обезпечаване на общинските пазари. Дава методически указания и оказва съдействие при осъществяване на процедурата по утвърждаване на правилници за организация и дейност на пазарите, регистрира общински пазари, съгласува документи и участва чрез експерти при провеждане на конкурси за отдаване на съоръжения под наем.

11. Актуализира нормативната база на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, чрез периодично изготвяне на проекти за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

12. Разработва дългосрочни и краткосрочни прогнози за постъпленията от местни такси и цени на услуги.

13. Изготвя проекти на заповеди за определяне границите на районите с организирано събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Столична община и осъществява процедурите, свързани с тях.

14. Ежегодно разработва предложение за размер на такса битови отпадъци въз основа на годишна план-сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

15. Разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия, в зависимост от количеството на битовите отпадъци и честотата на извозване – чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Процедира същите.

16. Разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне – чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Изготвя проекти на заповеди. Процедира същите след подписването им от кмета на Столична община.

17. Изготвя проекти на заповеди, методически указания, становища и писма, свързани с дейността на отдела.

18. Участва на експертно ниво в специализирани комисии, работни групи, и др. по въпроси, касаещи дейността на отдела.

19. Разработва материали до Столичния общински съвет и постоянните му комисии.

(3) Отдел „Икономика“ има следните функции: 

1. Изготвя аналитични, прогнозни и констативни документи за икономическата ефективност от дейността на общинските търговски дружества – събира и обобщава периодични отчети за финансовите показатели и изготвя информационно-аналитични материали към тях.

2. Изготвя доклади до Столичния общински съвет, свързани с дейността на общинските търговски дружества – промяна на капитала, предмета на дейност, разпореждане с имущество, избор на експерт-счетоводители и др.

3. Изготвя проекти на учредителни документи (договори и устави) на общинските търговски дружества, договори за възлагане на управлението на общинските търговски дружества и анексите към тях.

4. Подготвя и участва с експерти в комисиите по приемане на годишните отчети на общинските дружества, както и на тези в ликвидация, в съответствие с Търговския закон. Участва в изготвянето на доклади до СОС за приемане на годишните им отчети и отчисляване на дивиденти.

5. Участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси/търгове съгласно изискванията на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

6. Участва в извършването на тематични проверки, възложени от кмета на СО, свързани с дейността на общинските търговски дружества.

7. Обработва информация за общинските търговски дружества, свързана с присъждане на кредитен рейтинг на Столична община.

8. Приема и обработва постъпилите чрез Президентството на Р България искания на граждани за опрощаване на държавни вземания и подготвя доклади до СОС в тази връзка.

9. Изготвя писма и осъществява кореспонденция с общинските търговски дружества, различни структурни звена на Столична община, държавни институции, физически и юридически лица по преписки, свързани с дейността на отдела.

10. Поддържа актуален публичен електронен регистър на общинските търговски дружества.

11. Изготвя проекти на наказателни постановления за нарушения по чл. 40 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала.