Чл. 52. (1) Заместник-кметът на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“, подпомага осъществяването на правомощията кмета на Столична община, като:

1. Ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на СО, организира изпълнението на бюджета по дейност "Озеленяване" и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

2. Съгласува протоколите от дейността на Специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО) за разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система.

3. Извършва годишно разпределение на бюджета за поддържане, ремонт и реконструкция на паркове, за проектиране и други дейности, отнасящи се до елементите на зелената система.

4. Следи и контролира инвестиционния процес на възлагане и изпълнение на задачите в него.

5. Осъществява контрол относно законосъобразността, включително и истинността на всички актове, изготвени в повереното му направление чрез полагане на съгласувателен подпис.

6. Участва в разработването на нормативна база, отнасяща се до зелената система, както и в средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи.

7. Координира и участва в изготвянето на анализи и други разработки по проблемите на зелената система.

8. Осигурява пряко и ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ, ЗВСГЗГФ, ЗВ, ЗОС, както и други стратегически и програмни документи на международно, национално и общинско ниво в областта на околната среда, озеленяване и промени в климата.

9. Участва в разглеждане на искания за финансиране на разработки и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и на земите и горите от горския фонд.

10. Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на Столичната община, в т.ч. за осъществяване на контрол върху регистрацията на домашните кучета и стопанисването и дейността на общинските приюти за безстопанствени кучета.

11. Организира и контролира изготвянето на проекти за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи.

12. Контролира управлението на общинския поземлен фонд на територията на общината.

13. Координира и контролира административните дейности при прилагане на чл. 34 от ЗСПЗЗ за принудително изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание.

14. Изготвя или съгласува становища при искания за замяна на земи, собственост на физически и юридически лица, със земи – общинска собственост, както и при отчуждаване на поземлени имоти за важни общински нужди.

15. Осъществява координация и контрол върху работата на районните администрации при изготвяне на необходимата документация за възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ върху имотите или частите от тях в границите на урбанизираните територии.

16. Осъществява координация и контрол върху работата на районните администрации при изготвяне на необходимата документация за придобиване право на собственост от правоимащите граждани в зоните, предоставени за ползване по реда на нормативните актове на държавните органи.

17. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове и програми, свързани с управлението, дейностите по компоненти на околната среда и мерки за овладяване популацията на бездомните кучета, към бюджета на направлението.

18. Извършва необходимите дейности по определяне на граници и площи на нарушени терени и подготовка на документация за рекултивацията им. Издава разрешения за рекултивация на земи, собственост на общината.

19. Дава консултации и отговаря на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения на физически и юридически лица по повод възстановяване правото на собственост или придобиване на право на собственост от правоимащите граждани.

20. Съгласува документи, касаещи горите.

21. Контролира изпълнението на дейностите по осигуряване нормалната експлоатация на водоемите на територията на СО.

22. Организира и участва в подготовка и съставяне на проекти на документи на СО във връзка с експлоатацията на водните обекти.

23. Организира разработването на стратегическите карти за шум съгласно предвидените правомощия за кметовете на общини в Закона за защита от шума в околната среда. Определят длъжностни лица от повереното му направление, притежаващи необходимата квалификация, за контрол и осъществяване на дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда, като при констатиране на нарушения същите разполагат с предвидените в цитирания закон правомощия за преустановяване на нарушението.

24. Организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях.

25. Координира разработването, актуализирането и изпълнението на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците.

26. Организира разработването на предложение за общинската програма за околна среда и програма за управление на отпадъците за територията на съответната община като неразделна част от нея.

27. Определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, в т.ч. разполагането на съдове за разделно събиране на територията на общината, по предложение на кметовете на райони.

28. Подпомага кмета за осъществяване на дейността по организирането на управлението на битовите и строителните отпадъци, осигуряване на условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

29. Участва при организирането на дейностите по разделно събиране на битови отпадъци, най-малко за следните: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци, в т.ч.: отпадъци от опаковки, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и др. под.

30. Координира дейностите за изготвяне и актуализирането при промяна в нормативните изисквания на Наредбата по чл. 22 от ЗУО.

31. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнение на програмите и стратегиите, свързани с управлението на дейностите по отпадъците към бюджета на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“''.

32. Контролира, проверява и потвърждава разходите за авансови, междинни и окончателни плащания, извършвани от изпълнители по договори, свързани с управление на дейностите по отпадъците.

33. Организира разработването на Оперативния план за действие по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

34. Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми и общински наредби, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета и контрол върху регистрацията и броя на домашните кучета.

35. Участва във Висшия консултативен съвет по водите.

36. При възникнала необходимост подготвя, заедно със заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ от името на кмета, мотивирано предложение до СОС за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост на държавата.

37. Мотивира предложения за обявяване на национални и природни паркове на територията на СО.

38. Участва в обществено обсъждане на предложенията за обявяване на национални и природни паркове, на резервати и поддържани резервати, организирано от Министерството на околната среда и водите.

39. След санкция от СОС може да възлага планове за управление на защитени територии, след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощено от него длъжностно лице.

40. Участва в заседанията на Висшия експертен екологичен съвет при Министерството на околната среда и водите за обсъждане на Плановете за управление на националните и природните паркове, намиращи се на територията на СО. Участва в редовното публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на националните и природни паркове, организирано от Министерството на околната среда и водите.

41. Съгласува, след санкция от СОС, Плановете за управление на резервати и поддържани резервати, природни забележителности и защитени местности.

42. Издава наказателни постановления за нарушения по чл. 81 и чл. 83 от Закона за защитените територии, наказателни постановления съгл. чл. 41, ал. 2 от ЗСПЗЗ и издава наказателни постановления съгл. чл. 41б, ал. 2 от ЗЧАВ.

43. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

44. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

(2) Заместник-кметът на Столична община, ръководител на направление „Зелена система, екология и земеползване“, при осъществяване на проекти:

1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18–РД09-1004/21.09.2018 г.

4. Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи, или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма.

Чл. 53. Направление „Зелена система, екология и земеползване“ включва следните структурни звена:

1. Дирекция „Зелена система“;

2. Дирекция „Околна среда“;

3. Дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“;

4. Дирекция „Климат, енергия и въздух“.