ПРИКЛЮЧИЛИ  ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007 – 2013
Заглавие
Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства – PLUS
Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище - PREVENT
Подобряване ефективността на политиките, прилагани от местните власти за намаляване генерирането на отпадъци на теритирията на ЕС - Pre-waste
Управление на общинската собственост – Promise
Политики в областта на рециклирането на отпадъци, прилагани в страните-членки на ЕС – R4R
Изследователската политика за рециклиране в Европейските региони - R4R
Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа – RAIL4SEE
Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора - SEE INNOVA
Сегментиран маркетинг за енергийно ефективен транспорт - SEGMENT
София – град на многообразието