Превенция и подготовка при кризи, породени от природни бедствия – GOES

Цел на проекта:
Подготовка и прилагане на модели, базирани на информационните технологии, които да бъдат ефективни за преодоляване на нежелани последствия върху пътната инфраструктура при аварийни ситуации.

Кратко описание:
Проектът GOES е насочен към противодействие при случаи на бедствия от природен характер чрез използване на компютърни устройства за обмен на информация от оперативните дежурни и обратно. По проекта е разработена софтуерна система „А” за управление и следене на информацията чрез уеб приложения и крайни устройства.
В резултат на изпълнението на проекта бяха подготвени експерти от Столична община за реакция в случаите, когато природно бедствие застрашава пътната инфраструктура. Партньорите по Проекта – общини, законотворци и учени – разработиха ефективни модели за преодоляване на нежелани последствия в случай на възникване на природни катаклизми. По бюджета на проект GOES бяха закупени мобилни GPS устройства (палмтопи), съвместими със софтуерната система „А”, монитори и таблети, с които бе оборудван Оперативен център за управление и координация на извънредни ситуации към Столична община за връзка към оперативните дежурни, граждани и експерти по сигурността.

Партньори:
Провинция Анкона (Италия), Регион Марке (Италия), Община Валенсия (Испания), Област Валенсия (Испания), Институт по информационни технологии – БАН, Столична община (България)

Програма:
Финансов инструмент „Гражданска защита” към Дирекция „Околна среда” на Европейския съюз

Период на изпълнение:
01 октомври 2010 г. – 30 септември 2012 г.

Website: http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects/good-emergency-situation_en

29.01.2018