Сегментиран маркетинг за енергийно ефективен транспорт - SEGMENT

Цел на проекта:
Изграждане на капацитет при изпълняване на кампании за промяна поведението и разбирането на гражданите по отношение на енергийната ефективност и екологичните средства за мобилност.

Дейности:
Дейностите се базират на стандартите за енергийна ефективност (ЕС План за действие за Енергийна ефективност 20-20-20), ЕС Директива за енергийните услуги, ЕС Зелена книга „Към нова култура на градския транспорт” и новата ЕС Бяла книга „Бъдещето на транспорта”. За популяризиране на енергийната ефективност бяха изпълнени следните: 
• 
Развиване на по-независим от коли начин на живот;
• Изготвяне на стратегии и методологии, които целят енергоспестяване, чрез премахване на технологичните пазарни бариери;
• Увеличаване самосъзнанието на индивидуалните граждани, домакинствата и управляващите и постигане на действително измерими промени в транспортното поведение;
• Разпространение и приложение на утвърдени стратегии и методологии;
• Повишаване интегрирането на стратегиите с цел подпомагане решенията и поведението на транспортните потребители, власти и оператори;
• Повишаване общественото приемане на по-енергийно-ефективно транспортно поведение;
• Обучаване на общински служители, чиято ежедневна работа е свързана с изготвянето на стратегии за енергийно-ефективен транспорт, чрез провеждане на работни групи и обмен;
• По-ефективно справяне с устойчивата мобилност, чрез подходящи консултации и включване на широк кръг заинтересовани страни;
• Поощряване и популяризиране качеството, атрактивността и ползването на градския транспорт;

Партньори:
Координатор и водещ партньор - Община Ханслоу, Лондон (Великобритания). В партньорство с Университет Абърдиин (Великобритания), ЕС - EPOMM – Европейска мрежа на правителствени представители (министри) от страни-членки на ЕС – мрежа на правителствата ангажирани с управлението на мобилността, Агенция за Енергийно управление гр. Алмада (Португалия ), Общинаска Агенция за развитие Атина (Гърция), Община Утрехт (Холандия), община Гдиня (Полша), Община Мюнхен (Германия) и Столична община (България)

В резултат от изпълнението на проекта бяха реализиране следните задачи: 
• Изработка и поддръжка на алфа и бета версия на интерактивен уебсайт на проекта на адрес: www.segment.bg , на който е поместен и CO2 калкулатор
• Изработка на ел. знаци и информационни табла за спирките на мрежата на градския транспорт
• Изработка и разпространение на 2 филма, отразяващи кампанията „Ходещ автобус”
• Изработка и разпространение на 3 броя аудио и 3 броя видео записи на известни български изпълнители

Програма: 
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации 2007-2013 по 7-ма рамкова програма на ЕС

Период на изпълнение:
юни 2010 г. - май 2013 г.

WEBSITE: http://www.segmentproject.eu/hounslow/segment.nsf

30.01.2018