Инспирирани от дизайна иновации за активен живот на възрастните хора – DAA

Цел на проекта:
Участниците в проекта си сътрудничат за откриване на икономически и иновативни, но същевременно устойчиви решения за предоставяне грижи за възрастните хора в социален аспект и по отношение на здравеопазването. Иновативните цели на проекта включват подобряване на услуги, процеси и продукти за възрастните хора, което да се постига с минимални финансови средства.

Кратко описание:
Проектът прилага новаторски подход за комбиниране на дизайна със социалната иновация, чрез който допринася за създаване на иновативни продукти и услуги и следователно на нови възможности за Европейския бизнес.
В рамките на проекта Асоциация за развитие на София се фокусира върху създаването на достъпен за възрастните хора град. Тя изследва пречките и възможностите в стратегията на града да се превърне в достъпен за възрастните град чрез дизайн на политики в тази област. Следвайки методологията за дизайн на услуги в пет стъпки, екипът на АРС създаде прототипи на ориентирани към потребителя услуги, практики и физически структури. В резултат на това беше приложен за първи път процес на дизайн и бяха проектирани и тествани пет прототипа, създаващи приобщаваща и достъпна градска среда. Проектът успя да обедини значителните средства на частния сектор, общността и медиите, за да създаде една градска платформа за обмен и споделяне на опит.

Партньори:
град Хелзинки (водещ партньор), Финландия; Дизайн Фландърс – част от Фламандската агенция за предприемачество, Белгия; град Стокхолм, Швеция; Кеар Кампани Антверп, Белгия; Кулминатум Иновейшън ООД – предприятие с нестопанска цел за развитие на регион Уусимаа, Финландия; Общинска инициатива за сгради за социални услуги, Осло, Норвегия; Международен дизайн център Берлин, Германия; град Варшава, Полша; Център за дизайн Барселона, Испания; и град София, представляван от Асоциация за развитие на София.

Източник на финансиране:  
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREGIVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2012 – декември 2014 г.
29.01.2018