Мрежа от обсерватории към местните власти за активно (социално) включване на гражданите

Цел на проекта:
Проект „Мрежа от обсерватории на ЮРОСИТИС“ има за цел подпомагане развитието на политиките за активно включване на гражданите на европейско, национално и местно ниво чрез ангажиране на политици от национален и европейски мащаб за адекватно подпомагане на доходите, развитие пазара на труда и достъп до качествени услуги. Прилагайки Стратегията на Европейския съюз за активно включване, партньорите разработват политики за справяне с бедността и социалното изключване на европейските граждани.

Кратко описание:
В рамките на проекта е извършен обмен на информация и са проведени изследвания върху изпълнението на стратегиите за активно включване на местно ниво. Деветте обсерватории са координирани от ЮРОСИТИС – мрежата на големите градове в Европа – и са подкрепени чрез „Включващи градове за Европа” – партньорство между Европейската комисия (ГД "Трудова заетост, социални въпроси и включване) и ЮРОСИТИС.
Работата в Мрежата включва редица дейности, сред които информиране, разпространение и повишаване на чувствителността: всеки град действа като национален информационен център за повишаване осведомеността за Стратегията за активно включване на ЕС; Проучване и анализ на регионалните политики за включване на местно ниво; Идентифициране на добри практики, предизвикателства и препоръки за осигуряване на качествени услуги за активно включване на хората в неравностойно положение с цел развитие на политиката на ЕС по тази тема; Прилагане и насърчаване на взаимното обучение; Популяризиране на взаимното учене – организиране на национални събития за представяне на резултатите от изследванията и насърчаване обмена на знания между заинтересованите страни на национално ниво. ЮРОСИТИС разпространява резултатите и изводите пред ключови заинтересовани страни/участници на европейско ниво за обсъждане на общите предизвикателства в градовете и начините за справяне с тях.

Партньори:
Бирмингам (Великобритания); Болоня (Италия); Бърно (Чешка Република); Копенхаген (Дания); Краков (Полша); Лил-Рубе (Франция); Ротердам (Холандия); София (България); Стокхолм (Швеция)

Програма:
Програма „Прогрес” на Европейската Комисия

Период на изпълнение:
септември 2010 – декември 2010; януари 2011 – декември 2013
29.01.2018