Капитализиране на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS CAPITAL

Цел на проекта:
Основната цел на проект „PIMMS CAPITAL” е да насърчава модалната промяна към устойчиви видове транспорт, чрез повишено прилагане на висококачествени техники и политики за управление на мобилността в Европейските региони.

Кратко описание:
17 партньора от 12 Европейски региона (някои от които партньори също по проектите PIMMS и  PIMMSTRANSFER), обединиха усилията си да обменят добри практики и да натрупат идеи за градската мобилност. Партньорите идентифицираха за обмен добри практики, които заимстват досегашния опит в сферата на развитието на обществения транспорт, управлението на мобилността, нови подходи, свързани с информация, базирана на нови информационни технологии, безопасност на пътниците, както и насърчаване и популяризиране на устойчивата мобилност.
В рамките на проекта Столична община имаше възможност да се запознае с опита на градовете-партньори по отношение на практиката им за прилагане на политики и стратегии за управление на мобилността. Беше разработен План за действие на Столична община за извършване на подобрения в регионалните политики за мобилността с пренос на партньорски практики. Бяха осъществени учебни посещения, семинари на експертно и управленско ниво, регионални конференции и различни медийни кампании за разпространение на резултатите от проекта и за повишаване на публичната информираност за ползите от управлението на мобилността.

Партньори:
Водещ партньор по проекта е Общинска транспортна компания – Франкфурт, Германия. Регион Венето, Италия; Региона на Югоизточна Ирландия; Моравско-Силезийския регион, Чехия; Централния Транс - дунавски регион, Унгария; Западния Транс - дунавски регион, Унгария; Регион Уест Мидландс, Обединеното Кралство; Регион Западна Гърция; Стокхолм, Швеция; Ларнака, Гърция; София, България.

Източник на финансиране:  
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREGIVC на ЕС

Период на изпълнение:
октомври 2010 – декември 2012 г.

WEBSITE: www.pimms-capital.eu

29.01.2018