Стратегии за рационално рехабилитиране на сгради чрез възобновяеми енергийни източници – Crrescendo

Цел на проекта:
Основни цели на проект Crrescendo са: възраждане и модерно развитие на хидротермалната култура, приобщаване към най-добрите социални, икономически и технологични постижения на хидротермалната традиция в Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Унгария и други европейски страни, стимулиране използването на нови технологии за ефективно използване на различни по природа и качества минерални води на територията на СО.

Кратко описание:
В рамките на проект „Кресчендо” по инициативата CONCERTO се разработват: соларен остров, соларни домове, биоенергийна инсталация за комбинирана генерация на топлина и мощност и водоползване, както и енергоспестяващо изпълнение на домове и социални сгради чрез изграждане на децентрализирана система за интегрирани възобновяеми енергийни източници. В Столична община със статут на „Град-наблюдател” в проект „Кресчендо” са изпълнени мерки за енергиен мениджмънт на болница „ИСУЛ – Царица Йоанна“, изготвено е проучване за използване на възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващи технологии в общински сгради, пилотно в един централен („Възраждане”) и един периферен („Връбница”) район на Столична община”. Изготвено е и проучване за оползотворяване на геотермалните и минерални води и рехабилитация на общинските минерални бани на територията на София”.

Партньори:
градовете Аячо (Франция), Амстердам – Алмере (Холандия), Лондон – Милтон Кейнс (Великобритания) и Барселона – Виладеканс (Испания). Освен Столична община кметствата на Сан де Сенарт във Франция и Мистербианко в Италия са другите два града със статут на „Град-наблюдател”.

Източник на финансиране: 
Шеста Рамкова програма на Европейския съюз

Период на изпълнение:  
декември 2005 – декември 2009 г.
29.01.2018