Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора - SEE INNOVA

Цел на проекта:
Основната цел на проекта беше да обедини усилията на местни власти, университети и бизнеси за разработване и прилагане на интелигентни технологии в подкрепа на независимия живот на  възрастните хора  - да живеят самостоятелно за по-дълго време в своите собствени домове, чрез увеличаване на тяхната автономия и мобилност, чрез подпомагането им за извършването на ежедневни дейности и подобряване на достъпа им до Информационно-комуникационни технологии (ИКТ), които да са удобни за ползване от хората и в напреднала възраст.

Кратко описание:
Проектът беше изпълнен в съответствие със заложените приоритети в Европейската стратегия за растеж  „Европа 2020“ и  Европейската стратегия за заетост за ангажиране на европейските граждани с цел изпълнение на национални програми в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности, защита на уязвими социални групи, взаимопомощ при рискови ситуации като аварии, бедствия, бежански вълни. Фокусът на проекта бе ориентиран към осигуряване подкрепа на развитието на технологични иновации в сферата на осигуряване на независимия живот на възрастните хора, като се започне от действителните потребности на крайните потребители (възрастните хора) и се развие конкретен продукт/услуга от страна на изследователски центрове и представители на бизнеса, за да се подтикне развитието на нови продукти и услуги, които ще облекчат самостоятелния живот на възрастните хора посредством включването на т.нар. технологии за интелигентна среда в техния живот.

Партньори:
За реализация на дейностите по проекта Столична община си партнира с регионални власти и организации от Италия, Австрия, Гърция, Унгария и Румъния, както и с представители на три страни извън Европейския съюз – Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия.

В резултат от изпълнението на проекта бе създаден „Каталог за управление на добри практики” на английски език

Програма:
Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013”

Период на изпълнение:
януари 2013 г. – декември 2014 г.
30.01.2018