Поощряване използването на екологично чисти и енергоефективни превозни средства – Clean Fleets

Цел на проекта:
Проектът има за цел да ускори масовото въвеждане на пазара на енергоефективни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти и по този начин да се намали консумацията на енергия, шум, CO2 и емисиите на замърсители. За постигането на тези цели проектът Clean Fleets подпомага публичните органи и оператори на автопаркове при прилагането на Европейската директива за екологично чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства, като оказва съдействие при провеждане на тръжни процедури за превозни средства за обществен транспорт с по-високи стандарти за енергийна и екологична ефективност.

Кратко описание:
По проекта бе разработен справочник с практически указания за провеждането на конкурси за екологично чисти и енергоефективни автомобили, следвайки Европейската директива. Справочникът е придружен от набор от инструменти, като например модулен пакет за обучение, справочник за изчисление на жизнения цикъл на предлагани автомобили, примерни търгове и примери за добри практики. Всички материали са преведени на български език, за да бъде улеснено използването им в практиката.

Партньори:
Водещ партньор по Проекта е Международната организация на местните власти – ICLEI, със седалище гр. Фрайбург, Германия. Тринадесетте партньора по проекта са публични и държавни транспортни организации и институции: Столична община, България; Администрация за околна среда и здраве, Стокхолм, Швеция; Община Ротердам, Холандия; Община Бремен, Германия;  Румънски съюз за публичен транспорт, Румъния, TÜV NORD Mobility: Институт за консултантски сертифициращи услуги в транспорта, Гермария; Научно-изследователска организация за оценка нуждите на заинтересованите лица в транспорта, Италия; Научен съюз за изследвания на интегрирани системи;  Загреб Холдинг, Загреб, Р. Хърватска; Лондон Транспорт, Великобритания; Обществен транспорт, Фрайбург, Германия; Община Витория – Гастеис, Испания.

Програма:
„Интелигентна енергия – Европа” на Европейския съюз

Период на изпълнение:
септември 2012 г. – август 2015 г.

 

ИЗГОТВЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТА:

WEBSITE: www.clean-fleets.eu
РЪКОВОДСТВО за използването на екологично чисти превозни средства с прилагане на Европейската Директива за екологично чисти превозни средства
РЪКОВОДСТВОТО И МОДУЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ (на български език)
БРОШУРА ПО ПРОЕКТА (на български език)

29.01.2018