Подобряване на регионалните политики за финансово независими и устойчиви креативни бизнес инкубатори - In Compass

Цел на проекта:
Проект „In Compass” е насочен към анализ на съществуващи и навлизащи практики в развиването на нови подходи, чрез които бизнес инкубаторите ще бъдат по-устойчиви и по-малко зависими от публично финансиране. Като основна база на изследването бяха разгледани различен брой бизнес инкубатори в рамките на ЕС, техните добри практики, приходи и методи на финансиране. Проучените добри практики и методи бяха приложени в пилотни дейности по проекта.

Кратко описание:
В изпълнение на проекта бе сформирана Местна работна група, състояща се от представители на публичната власт, бизнеса и висшите учебни заведения, които идентифицираха добрите практики на публично-частните партньорства за развиване на местния бизнес като цяло, и в частност сектора на креативната индустрия (телевизия и радио, реклама, графичен дизайн, анимация, компютърни игри, иновационни технологии и т.н.). На база на идентифицираните практики бяха изготвени Насоки за местен план за действие, който се фокусира върху изследване на ролята на трите основни групи в изграждането на успешни и финансово устойчиви специализирани клъстери. Местният план за действие е от съществено значение за засилване взаимовръзката с научноизследователския и частния сектор и стимулира въвеждането на иновативни решения за подобряване на икономическия климат в Столицата.

Партньори:
Водещ партньор - Университета на град Дънди, Шотландия. Освен Столична община, участват още 14 партньора от 9 страни-членки на ЕС – 7 регионални/местни власти, 3 университета и изследователски института, 2 бизнес парка, 3 регионални агенции за икономическо развитие, между които: Община Дънди (Шотландия), Община Братислава (Словакия), Западен Регион (Гърция), Провинция Милано (Италия), Общинският съвет на Мидуей (Великобритания) и др.

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2012 г. – декември 2014 г.
29.01.2018