Иновационни политики за активно стареене - Inn.O.V.Age

Цел на проекта:
Повишаване ефективността на регионалните политики за постигане на еко-независим живот на възрастните хора в собствените им домове; укрепване на връзките между местната власт, държавните институции, университети, изследователски организации, гражданския сектор и възрастните за постигане на набелязаната цел; подобряване на сътрудничеството и обмена на добри практики на междурегионално равнище; създаване на европейска мрежа от организации, работещи за еко-независим живот, които да споделят опит и знания.

Кратко описание:
Проект  Inn.O.V.Age се фокусира върху ролята на местните власти за подобряване ефективността на политиките за регионално развитие за осигуряване на независим живот за възрастните хора чрез стимулиране на иновациите в съответствие с целите на стратегията Европа 2020 за икономическа модернизация и повишена конкурентоспособност.Участниците в проекта изграждат мрежа за взаимопомощ и наставнически дейности между по-иновативните партньори (наставниците) и групата за обучение за постигане целите на проекта: 1. Осигуряване на независим живот за възрастните хора; 2. Подпомагане на възрастните хора да направят интелигентен избор за живот в „умен” и „устойчив” дом с минимално въздействие върху околната среда.

По проекта са постигнати следните резултати:
   • Изготвено е проучване на състоянието в сектора с цел осигуряване на актуална информация за грижите за възрастните хора на местно ниво; направен е SWOT-анализ на сектор „Възрастни хора в Столична община“;
   • Разработен е инструмент от иновативни практики – Каталог с добри европейски практики - за прилагане в партньорската мрежа за повишаване качеството на живот на възрастните хора; Каталогът е преведен на български език;
   • В рамките на предприятието „Социален патронаж“ е тествана пилотна дейност „Телекеър“ – дистанционна услуга за възрастни;
   • На базата на разработеното ръководство е разработен Местен план за действие на Столична община за осигуряване на необходимата инфраструктура и условия за стимулиране на регионалните иновационни политики за активно стареене;
   • Разработени са насоки за вземане на управленски решения за  идентифициране възможностите и ефектите от прилаганите мерки за подобряване качеството на живот на възрастните;
   • Извършен е обмен на опит и знания между партньорите по проекта относно възможностите за европейско финансиране на планираните дейности;
   • Проведени са регионални и финална конференция за разпространение на резултатите по проекта.

Партньори:
Регион Марке (Италия) - Водещ партньор, Агенция АДЕБАГ (Франция), Агенция Кулминатум Иновейшън (Финландия), Регион Централна Македония (Гърция), Агенция за управление на социални услуги за възрастни (Испания), Община Героскипу (Кипър), Агенция СЕТА (Великобритания), Център за развитие Лития (Словения), Център за иновации, (Литва), Фондация ИНТРАС (Испания), Агенция за развитие РЕРА Южна Бохемия  (Чехия), Регионална агетнция за развитие Ржежов (Полша), Организация за приложни научни изследвания ТНО (Холандия), Технологичен институт Блекинг (Швеция), Столична община (България). 

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2012 – декември 2014 г.

ФЛАЙЕР

29.01.2018