Управление на отпадъците фокусирано върху Знание и Интеграция за създаване на Транснационален икономически растеж - WASTE-KIT

Цел на проекта:
Подобряване на връзките между местните власти, изследователските институти и бизнес общността с цел създаване на регионални клъстери за оползотворяване на отпадъците и на продуктите, които ще се произвеждат в следствие на изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци на СО.

Кратко описание:
Проектът се фокусира върху създаването на възможности за задълбочаване на научната и изследователската политика в сферата на управлението на отпадъците, насърчаване на развитието на иновативни практики с цел повторна употреба на различните видове отпадъци, обмяна на опит и знание между регионите в сферата на управлението на отпадъците, минимизиране на количествата депониран отпадък, 100 % оползотворяване на отпадъците, производство на енергия от отпадъци и др.
Проектът е необходим за Столична община с оглед оползотворяване на отпадъците и на продуктите в следствие на изграждането на интегрираната система от съоръжения за третиране на отпадъци на СО.
Проектът се осъществява с методите на проучване и анализ на съществуващото състояние, разработване на общ план за действие, научни изследвания, трансфер на ноу-хау и научни знания от по-добре развитите страни, които имат системи за третиране на отпадъци. Разработен е План за действие по отношение на научните изследвания за стимулиране на иновациите в управлението на отпадъците с цел минимизиране на количествата необработен депониран отпадък.

Партньори:
Водещата организация е регион Aмстердам. Международни партньори на София в Проекта са регион Амстердам; регион Емилия Романя и регион Йоркшър, Англия. Партньори от българска страна са: БАН - отговорни за научно-изследователска дейност, Българска-търговско промишлена палата - развитие и насърчаване на бизнеса, Денкштат България ООД – отговорни за методологията; Балкански научно образователен център за екология и околна среда към Химико-технологичния университет.

Източник на финансиране: 
Седма Рамкова програма на Европейския съюз

Период на изпълнение:  
декември 2009 - декември 2012 г.

WEBSITE на проект WASTE-KIT: www.wastekit.eu

30.01.2018